KIS publiceert twee publicaties over This is me! Het project rond jongeren met een migratieachtergrond. Rozetta Meijer en Sahar Noor beantwoorden vier vragen over This is Me en de publicaties.

1. This is me! Wat is het (doel) ook alweer?

Het doel van This is me! is om jongeren met een migratieachtergrond die discriminatie en uitsluiting ervaren weerbaar te maken. Zoals ook uit de onderbouwing blijkt (zie vraag 3), jongeren met migratieachtergrond maken nog altijd discriminatie mee. Denk bijvoorbeeld aan afgewezen worden voor een stageplek vanwege je achternaam, etnisch profileren, vanwege je hoofddoek niet aangenomen worden om maar een paar voorbeelden te noemen. Jongeren maken dit vaak mee en dit heeft impact op hun welzijn. This is me! wil hen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe zij met discriminatie en ervaren uitsluiting om kunnen gaan. Het biedt hen tools en kennis om er op een gezonde manier mee om te gaan. Op die manier voorkom je dat jongeren de binding met de maatschappij verliezen.  

2.  Voor wie is de train de trainer publicatie bedoeld, wat levert het hen op?

Voor alle professionals die werken met jongeren met een migratieachtergrond. Deze publicaties gaan in op wat de werkzame elementen zijn in het weerbaar maken van jongeren, welke methoden je daarvoor in kunt zetten en welke kennis daarbij belangrijk is. Dit kan professionals kennis en tools bieden als ze met de doelgroep werken. Ook kan het inspiratie bieden. Mocht je als trainer zelf deze training willen geven, dan is het noodzakelijk dat je als trainer eerst een train de trainer bij KIS volgt. Dat doen we om de kwaliteit van de training te garanderen.

3.  Wat is het belang van een methodiekonderbouwing?

This is me! is een in de praktijk - samen met jongeren - ontwikkelde methodiek. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van inzichten uit onderzoek, maar nog niet systematisch bekeken of de methodiek in opzet en uitvoering goed aansluit bij wat we weten over bijvoorbeeld weerbaarheid, discriminatie, empowerment, belangrijke kernbegrippen waar This is me! zich op richt. Dit jaar hebben we gewerkt aan het nog scherper definiëren van de precieze doelen, doelgroep, en kernelementen en werkzame principes van de methodiek. Vanuit literatuur hebben we kunnen onderbouwen dat This is me! zo is opgezet dat verwacht kan worden dat de methodiek een bijdrage levert aan het weerbaarder maken van jongeren met een migratie achtergrond. Dat is ook nodig voor indiening bij de databank Sociale Interventies; het is een eerste stap in het bewijs dat de methodiek werkt: in theorie werkt de methodiek. De indiening bij de databank is van belang voor verdere implementatie en benutting van de methodiek.

4. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de methodiekonderbouwing?

Uit literatuur komt naar voren dat jongeren die weerbaar zijn tegen discriminatie bepaalde assets (bronnen in henzelf) bezitten en toegang hebben tot bepaalde resources (bronnen om hen heen). De belangrijkste assets zijn: een positieve identiteit, zelfvertrouwen, zelfregie en sociale vaardigheden. Een belangrijke resource voor weerbaarheid is sociale steun uit de omgeving. Denk aan steun van ouders, leerkrachten en peers. In de training van This is me! is aandacht voor al de genoemde assets. This is me! werkt aan een positieve identiteit, aan zelfvertrouwen, zelfregie met betrekking tot de toekomst van jongeren en het omgaan met anderen en conflictsituaties. Bij dat laatste komen sociale vaardigheden goed van pas. Om de assets van jongeren te versterken, maakt de training veel gebruik van elementen die aansluiten bij het versterken van empowerment. Denk bijvoorbeeld aan peer support (deelnemers ervaren steun aan elkaar), het centraal stellen van ervaringskennis en een trainer die zelf ook discriminatie heeft ervaren en als rolmodel kan fungeren. Daarnaast maakt de training gebruik van diverse werkvormen om het lerende vermogen van jongeren zoveel mogelijk te stimuleren. In de training worden reflectie, groepsdiscussies, peer education en rollenspellen ingezet.