Artikel

Conferentie 'Wijkteams: effectief omgaan met diversiteit'

Artikel - 30 augustus 2017

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken. Dit is nodig omdat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond niet altijd optimaal bereiken en omdat cultuurverschillen en communicatieproblemen een rol kunnen spelen. KIS organiseert op 30 oktober een conferentie hierover.

In deze conferentie biedt KIS praktische tools en concrete tips over de wijze waarop wijkteams diversiteit duurzaam een plaats kunnen geven in het reguliere werk. In samenwerking met de gemeente, lokale partners en migrantenorganisaties kunnen zij hiermee cliënten met verschillende (culturele) achtergronden goed bereiken en effectief maatwerk bieden.

Doelgroep

  • Professionals van sociale wijkteams en wijkteams jeugd
  • Vrijwilligers van informele netwerken en migrantenorganisaties
  • Beleidsmedewerkers van gemeenten en instellingen

Locatie

Conferentiecentrum Aristo
Brennerbaan 150
Utrecht

Datum

30 oktober 2017

Programma

09.30 uur   Ontvangst
10.00 uur   Welkomstwoord dagvoorzitter Samira Bouchibti
10.05 uur   Opening door wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad, Sociale Pijler G32
10.20 uur   Inleiding door Hans Bellaart over diversiteitskader wijkteams, geïllustreerd met praktijkvoorbeeld uit Zaandam door Monique Schweitz
10.45 uur   Pauze
11.00 uur   Workshops sessie I
12.30 uur   Lunch
13.30 uur  

Workshops sessie II

15.00 uur   Pauze
15.30 uur   Paneldiscussie met reacties uit de zaal o.l.v. dagvoorzitter.

Met wethouder Marianne Smitsmans, Roermond; Monique Schweitz, Jeugdteam Zaanstad; Amal Abass, Inspiratie Inc Almere; Marieke Scheermeijer, G32 Sociale Pijler; Ahmed Hamdi, Verwey-Jonker Instituut.

16.15 uur   Atta de Tolk, rappende review
16.25 uur   Afsluitend woord
16.30 uur   Afsluiting met borrel

 

Workshops

Workshop 1: Verbeteren toegankelijkheid door samenwerken met vrijwilligers uit migrantengroepen
Workshopleiders: Dee Werter, Project Schilderswijkmoeders en Ahmed Hamdi, Verwey-Jonker Instituut

Hoe krijg je contact met moeilijk bereikbare doelgroepen? Of hoe zorg je er voor dat geïsoleerde en weinig zelfredzame cliënten goed bij de professionele hulpverlening terechtkomen? Bij sommige cliënten met een migratieachtergrond is dit een grote uitdaging. Samenwerking tussen professionals en getrainde vrijwilligers uit de doelgroepen zelf, kan sterk bijdragen aan de toegankelijkheid van de reguliere zorg en hulpverlening. In deze sessie kunt in gesprek met professionals en vrijwilligers (Schilderswijkmoeders) over hoe zij dit in de Schilderswijk in Den Haag aanpakken, wat belangrijke randvoorwaarden zijn en welke resultaten dit oplevert.

Workshop 2: Versterken van eigen kracht vanuit diversiteitsperspectief
Workshopleiders: Gerry Eikelberg, Modita Heynen, Sociaal Wijkteam Nijmegen en Mehmet Day, Verwey-Jonker Instituut

Bij cliënten met een migratieachtergrond blijkt het versterken van eigen kracht te werken als het op een diversiteitsgevoelige wijze wordt begeleid. In Nijmegen is ervaring opgedaan met collegiale toetsing tijdens het casuïstiek-overleg om het versterken van eigen kracht te verbeteren. In deze workshop zullen we de Nijmeegse aanpak van actie-leren aan den lijve ervaren. Met behulp van casussen uit de praktijk en rollenspellen krijgen de deelnemers handvatten mee die ten goede komen aan het versterken van eigen kracht vanuit diversiteitsperspectief.

Workshop 3: Diversiteitgevoeligheid in wijkteams: samenwerken in de gemeente
Workshopleiders: Sven Roelofs, Gemeente Roermond en Hans Bellaart, Verwey-Jonker Instituut

Uit onderzoek is gebleken dat samenwerking tussen de gemeente, de wijkteams en migrantenorganisaties een grote meerwaarde heeft om diversiteitsgevoeliger te worden. Om blijvende verbeteringen te realiseren hebben wijkteams de voorkeur om dit gezamenlijk binnen de gemeente te realiseren. De gemeente, als opdrachtgever van de wijkteams, kan hierbij een belangrijke coördinerende en stimulerende rol spelen. Op welke manier kun je samen met lokale partijen vooruitgang boeken? In een interactieve workshop bespreken we dit soort vragen aan de hand van de ervaringen in de gemeente Roermond.

Workshop 4: Omgaan met verschillende waarden in de opvoeding vanuit een minderheidspositie
Workshopleiders: Cecile Winkelman, Swazoom en Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut

Ouders met een migratieachtergrond hebben naast reguliere opvoedvragen ook vragen, ervaringen of referentiekaders die te maken hebben met hun minderheidspositie als migrant. Kennisplatform Integratie en Samenleving ontwikkelde een teambijeenkomst voor wijkteams en CJG's om beroepskrachten bewust te maken van de specifieke invalshoeken of ervaringen die belangrijk zijn in de levens van veel migrantenouders. Bijvoorbeeld ervaringen met discriminatie of negatieve beeldvorming, of religie of schaamte als belangrijke waarde. In deze workshop maak je kennis met de teambijeenkomst en voeren we een deel met de deelnemers uit.

Workshop 5: Integrale en cultuursensitieve GGZ hulp in Jeugdteam Zaandam
Workshopleiders: Esra Acar, Mariëlle Vroom en Ebru Özcan van Jeugdteam Zaandam

Het Jeugdteam Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld in Zaandam zet zich in voor zowel het kind als de ouders, waarbij cultuursensitief gewerkt wordt. De GGZ-hulp binnen het Jeugdteam biedt ondersteuning/behandeling in samenwerking met de nodige (opvoed)ondersteuning door de gezinscoach. Het idee hierachter is dat het kind in zijn ontwikkeling niet op zichzelf staat maar verbonden is met zijn omgeving. Er wordt expliciet cultuursensitief maatwerk geboden omdat alleen een benadering vanuit de eigen context effectief kan zijn. Door deze combinatie van cultuursensitieve GGZ hulp vanuit het jeugdteam kunnen complexe vragen van migrantengezinnen goed beantwoord worden. 

Workshop 6: Het versterken van de interculturele competenties in wijkteams
Workshopleiders: Hafsa Anoual en Tineke Bos, Wijkteams Amersfoort en Mellouki Cadat, Movisie

Om effectief hulp te kunnen bieden aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond hebben wijkteammedewerkers specifieke kennis, vaardigheden en de juiste houding nodig. Hoe herken je vanuit meerdere culturele perspectieven bepaalde situaties en handel je vanuit meerdere culturele perspectieven? In deze workshop bespreken wij hoe je dit verbeterproces op gang brengt en houdt in je eigen wijkteam. Met behulp van casuïstiek wordt duidelijk hoe deze vaardigheden versterkt kunnen worden. Hoe je bewuster kunt zijn van het eigen referentiekader, hoe je de leefwereld van de ander beter kunt leren begrijpen, hoe je taal en communicatieproblemen kunt overwinnen, hoe je een goede vertrouwensband opbouwt.

Workshop 7: Hulp aan vluchtelingen vanuit de wijkteams
Workshopleiders: Tareq Malas, Anas Ragheb van ‘Mpowerment’ en Mirjam Andries, Movisie

Wijkteams krijgen de laatste tijd steeds meer te maken met vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee, zoals taalproblemen, onbekendheid met Nederland en vaak specifieke psychosociale problemen. Mpowerment is een jonge sociale onderneming die de kloof tussen vluchtelingen en de maatschappij probeert te overbruggen. Zij werkten met wijkteams aan het verbeteren van hulp aan vluchtelingen. In deze workshop bespreken we de uitdagingen en laten we aan de hand van positieve ervaringen zien hoe vluchtelingen adequaat bereikt en geholpen kunnen worden.

Workshop 8: Het perspectief van cliënten met een migratieachtergrond
Workshopleiders: Jamila Achahchah, Movisie en Amal Abbass, Stichting Inspiratie Inc, Almere

Is het perspectief van deze cliënten anders dan de gemiddelde cliënt? Kunnen de werkers de leefwereld goed begrijpen? Hoe kunnen wijkteamwerkers adequaat inschatten wat de verwachtingen van cliënten zijn? Wat is nog mogelijk is aan hulp uit het eigen netwerk? In deze workshop laten we zien dat het mogelijk is om met creatieve transculturele technieken (zoals ‘perspectief-veranderingen’ en ‘spiegelbijeenkomsten) de vraag achter de vraag van de cliënt te ontrafelen. Zowel met de individuele cliënt als met groepen bewoners. Na een korte inleiding gaan we aan de slag met oefeningen en concrete casuïstiek. We bespreken met elkaar hoe de effectiviteit  van het wijkteam vergroot kan worden met behulp van deze innovatieve aanpak.

Meld je direct aan

Deelname aan de conferentie kost € 85,- (inclusief lunch). Vrijwilligers krijgen op aanvraag kosteloos toegang. Meld je via dit formulier aan. Er is plaats voor maximaal 180 deelnemers. Een inhoudelijke vraag over de conferentie? Neem contact op met Hans Bellaart via hbellaart@verwey-jonker.nl. Een praktische vraag over de conferentie? Neem contact op met trainingsbureau@movisie.nl.

 

Online dossier wijkteams
Op zoek naar actuele onderzoeken, praktische tools en interviews met voorlopers uit de praktijk? Ga naar ons dossier over wijkteams.
Trefwoord: 

Anderen bekeken ook

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Reacties

Ik ben er graag bij. bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,

Reageer