Welke studies op het snijvlak van integratie en diversiteit mag u zeker niet missen? Onderzoeker Mehmet Day (Verwey-Jonker Instituut) selecteert negen studies die vorig jaar zijn gepubliceerd en die volgens hem gezien de actualiteiten in het oog springen.

1. Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten
Afgelopen jaar ging de aandacht in het vluchtelingendebat vooral uit naar de problemen rond de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Maar er dringt zich nu een tweede fundamentele beleidsopgave op, namelijk de integratie van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze publicatie is onder andere gebaseerd op een cohortstudie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielzoekers die tussen 1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. De onderzoekers adviseren de overheden om gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk om bij de integratie van vluchtelingen met een status zo min mogelijk kostbare tijd te verliezen.
 

Bekijk het volledige archief
Mehmet Day dook in het archief dat Erik van den Bergh van stichting UAF al jaren bijhoudt. Deze lijsten met referenties naar nationaal en internationaal onderzoek en literatuur zijn op deze website beschikbaar gesteld. Lees ook het interview met Van den Bergh.

 

2. Partnerkeuze van kinderen van migranten
Huwelijken tussen Nederlanders van niet-westerse herkomst en autochtone Nederlanders worden in het debat beschouwd als een belangrijke indicator van de sociale integratie van migranten(kinderen). Deze studie analyseert welke factoren de partnerkeuze beïnvloeden. Uit dit proefschrift blijkt onder andere dat in Europa de partnerkeuze sterk is verbonden met religie. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de raciale scheidslijnen een significantere rol hebben.

3. Cultureel sensitief leraarschap. Ontwikkeling van beroepskwaliteiten van aanstaande leraren voor pluriforme scholen
In onze diverse samenleving moeten leraren kunnen omgaan met culturele en religieuze pluriformiteit. Van hen wordt tegenwoordig een extra kwaliteit verwacht: culturele sensitiviteit. Dit is een pedagogische kwaliteit bij uitstek. Dit proefschrift onderzoekt de ontwikkeling van de beroepskwaliteiten van aanstaande leraren in een pluriforme samenleving. De onderzoeker stelt vast dat het leraarschap niet een technische, op het toepassen van instrumentele kennis gerichte verhouding met de leerling moet zijn, maar veel meer een relationele focus moet hebben.

4. Het glazen plafond voor minderheden
De discussie over diversiteit in de topposities laait regelmatig op. Dit promotieonderzoek toont aan dat vertekeningen in leiderschapspercepties ervoor kunnen zorgen dat minderheden minder snel in aanmerking komen voor leiderschapsposities. Het blijkt dat wanneer mensen aan een leider denken, ze de neiging hebben om automatisch een lid van de meerderheidsgroep in gedachten te nemen. Door deze vertekening passen leden van een minderheidsgroep, zoals Nederlanders met een niet-westerse herkomst, minder sterk bij het ‘typisch beeld’ van een leider dan degenen met een meerderheidsachtergrond.

5. Triggerfactoren in het radicaliseringsproces
Deze studie is de eerste grote systematische literatuurstudie die is gedaan naar alles wat over triggerfactoren (doorslaggevende gebeurtenissen in het radicaliseringsproces) bekend is in nationaal en internationaal onderzoek. Uit de studie blijkt dat nooit één enkele factor zoals bijvoorbeeld problemen thuis of discriminatie ervoor zorgt dat iemand radicaliseert. Binnenkort verschijnt op deze website een interview met de onderzoeker.

6. Mensenrechten in Nederland. Publieksmeting 2015
Nederlanders hebben niet het gevoel dat mensenrechten in Nederland vaker of minder vaak worden geschonden in vergelijking met vier jaar geleden, toen een eerste meting werd verricht. Velen denken dat de rechten door de wet goed zijn beschermd en dat er in Nederland minder vaak sprake is van schendingen dan in de meeste andere landen. Als de mensenrechten wel worden geschonden, dan denken Nederlanders vaak dat dit te maken heeft met discriminatie en oneerlijke behandeling. In vergelijking met 2011 hebben Nederlanders zelfs iets minder vaak het gevoel dat ze zelf direct slachtoffer zijn van een mensenrechtenschending. Minder dan één op de tien had een dergelijke ervaring.

7. Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen
Dit rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) belicht vanuit verschillende thema’s de opvoeding van minderjarige kinderen door ouders van niet-westerse komaf. Vooral ouders en kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst staan centraal. Een bevinding wat betreft gezinsvorming is dat de tweede generatie meer op autochtone Nederlanders lijkt dan de eerste generatie, de verschillen met autochtone Nederlanders zijn soms erg klein. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Eén hoofdstuk uit het rapport is geschreven door Marjolijn Distelbrink en Trees Pels, twee onderzoekers bij Kennisplatform Integratie & Samenleving.

8. Zwarte Piet een conflict? Suggesties en een toolkit voor (professionele) opvoeders in vreedzame scholen en vreedzame wijken
De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet komt met leerkrachten, medewerkers, kinderen en ouders de school of de kinderopvang binnen. De ervaring leert dat het lastig kan zijn om hier als organisatie goed mee om te gaan. De discussie over Zwarte Piet raakt aan een van de kernwaarden in een democratie: het goed kunnen omgaan met verschillen. Het is een thema dat vraagt om een pedagogische reactie, en het biedt een kans om met de kinderen het leven in een democratie te bespreken. Deze toolkit is voor scholen en andere pedagogische instellingen een hulpmiddel om de discussie ook binnen de eigen organisatie te voeren, zowel met kinderen als met volwassenen.

9. Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt
Dit SCP-onderzoek laat zien dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig fenomeen is dat volledige integratie en volwaardige participatie in de weg staat. De onderzoekers constateren etnische discriminatie op de arbeidsmarkt van Haaglanden: sollicitanten van verschillende etnische achtergronden die met gelijkwaardige cv’s solliciteerden, hadden verschillende kansen op succes.

Anderen bekeken ook

2 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Hi, Is er onderzoek gedaan naar "best practice" in integratie? Naar key succesfactoren? Groet hansperryck@yahoo.com
Leuk dat je reageert Hans. Ik help je graag, je vraag is echter wat breed geformuleerd. Kan je die verhelderen, dan kijk ik wat ik voor je kan doen. Groeten, Mehmet

Jouw bijdrage

6 + 10 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.