Financiële zelfredzaamheid van vrouwen versterken: dit kun je doen

Financiële afhankelijkheid belemmert de integratiekansen van vrouwen en brengt risico’s met zich mee. Zo zit het grootste aantal slachtoffers van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in een afhankelijke financiële positie en beschikken slachtoffers niet over een eigen inkomen. 

Artikel
Zelfbeschikking

Uit een pilot van het Verwey-Jonker Instituut gericht op arbeidsparticipatie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten blijkt dat de arbeidspositie van vrouwelijke nieuwkomers achterblijft in vergelijking met die van mannen. Dit kunnen bijvoorbeeld vrouwen zijn die geen recht hebben op een uitkering en zelf niet werken. Hierdoor zijn zij financieel afhankelijk van familie, een partner of huisgenoten. Het is voor deze vrouwen belangrijk om kennis te krijgen over financiën, omgaan met eventuele schulden en mogelijkheden om een inkomen op te bouwen, om zo financieel zelfredzamer te worden.  

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van een partner of van de overheid. Bij mannen is dit 23 procent, blijkt uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS. Iemand is financieel onafhankelijk als diegene het minimumloon verdient (in 2021: netto 1.540 euro per maand). Vrouwen met een migratieachtergrond zijn vaker financiële afhankelijk dan vrouwen zonder migratieachtergrond. Vooral Nederlandse vrouwen met herkomst uit Afghanistan, Eritrea, Irak, Marokko, Somalië en Syrië zijn relatief vaker afhankelijk van een uitkering of hebben geen inkomen.

Een aantal cijfers op een rij: 

  • Vrouwen verliezen 25% aan koopkracht bij een scheiding, mannen verliezen 0,2% (CBS, 2017).
  • Slechts 70% van de vrouwen met een Nederlandse herkomst is economisch zelfstandig. Dit betekent dat zij 70% van het netto minimumloon verdienen (bijstandsniveau). Kijken we naar economische onafhankelijkheid, dan ligt het aandeel lager. 51% van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk (volgens de overheid ben je financieel afhankelijk als je 100% van het minimumloon verdient) (Ministerie OCW, Emancipatienota, 2018-2021). 
  • 15% van de vrouwelijke statushouders heeft na 5 jaar betaald werk, tegenover 33% van de mannelijke statushouders (KIS, 2018). 
  • Bij in Nederland geboren vrouwen van wie een of twee ouders in het buitenland geboren zijn, is het aandeel iets kleiner. Van deze tweede generatie zijn vrouwen met een Indonesische, Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst relatief vaak economisch zelfstandig. Dit in tegenstelling tot vrouwen met Marokkaanse of Turkse herkomst, die hebben in verhouding vaak een uitkering of geen inkomen (Integratie en Samenleven, CBS, 2022). 
  • Onder vrouwen die in het buitenland geboren zijn, is 50% economisch zelfstandig. Van vrouwen uit Syrië, Somalië en Eritrea heeft de meerderheid een uitkering. Dit zijn veelal vrouwen met een vluchtverleden. Deze vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan vrouwen met een Iraakse, Iraanse of Afghaanse herkomst. Toch is ook een minderheid van de migrantenvrouwen uit Irak, Iran of Afghanistan economisch zelfstandig (Emancipatiemonitor, CBS, 2022). 

Over wie gaat het? 

Cijfers geven een overkoepelend beeld van de situatie, maar niet elke vrouw zit in dezelfde situatie. Er kan onderscheid gemaakt worden in een aantal situaties: 

  • Vrouwen die in isolement leven. Zij spreken vaak de Nederlandse taal niet, hebben een beperkt netwerk of mogen van hun man of familie niet buitenshuis werken. 

  • Vrouwen die zich niet bewust zijn van hun arbeidswens. Ze hebben er gewoonweg nooit bij stilgestaan dat financieel voor zichzelf (kunnen) zorgen voor hen een realistische optie is. 

  • Vrouwen die wel willen werken, maar bang zijn voor de vooroordelen uit hun omgeving. Niet alleen de vooroordelen over werkende moeders, maar bijvoorbeeld ook spookverhalen over kinderopvang spelen hierbij een rol. 

  • Vrouwen die praktische belemmeringen ervaren. Zij worden bijvoorbeeld gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk, of hebben beperkte mogelijkheden om werk en zorg te combineren. 

In deze groepen zitten vrouwen die gelukkig zijn met hun huidige situatie en vrouwen die ongelukkig zijn met hun situatie. Al deze vrouwen hebben met elkaar gemeen dat zij financieel kwetsbaar zijn, blijkt uit de publicatie Kiezen voor Werk van Diversion. 

Werken aan financiële zelfredzaamheid 

Verschillende organisaties zetten zich in voor het versterken van de financiële weerbaarheid van vrouwen, waaronder ook vrouwen met een migratieachtergrond in afhankelijkheidssituaties. De onderstaande organisaties ontwikkelden succesvolle aanpakken gericht op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van vrouwen. 

Dona Daria: De Nieuwe Toekomst 

De interventie De Nieuwe Toekomst is een training voor vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en is gericht op participatie en toeleiding naar een passende baan. De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak en werkt samen met Dona Daria. 

Ga naar de interventie

Diversion: Kiezen voor Werk 

De methode Kiezen voor Werk is bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor vrouwen. Ze leggen uit hoe deze organisaties vrouwen kunnen begeleiden in het tegengaan van financiële kwetsbaarheid. Met de methode laten ze in een aantal stappen zien hoe organisaties zowel voor vrouwen als voor overheden en formele instanties een belangrijke rol kunnen spelen. 

Ga naar de methode 

Open Embassy: Individual Support Team 

Open Embassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden. Ze bouwen inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en ervaren Nederlanders. Daarnaast ondersteunen ze individuele nieuwkomers met kennis en acties. En ze werken tegelijkertijd aan het veranderen van het systeem van integratie en inburgering.

Ga naar de website  

Single Supermom: Durven Doen! 

Single Supermom heeft een methodiek ontwikkeld voor alleenstaande moeders die te maken hebben met multiproblematiek en sociaal isolement: Durven Doen! Deze methode helpt moeders in zeven trainingen om stap voor stap weer grip te krijgen op hun leven door middel van realistische doelen te stellen. De methodiek kan ingezet worden als traject voor ondersteuning van een duurzaam veranderingsproces voor alleenstaande moeders die zijn vastgelopen door armoede en sociaal isolement. 

Ga naar het trainingsprogramma 

Femmes for Freedom: Geldzaken 

Femmes for Freedom ontwikkelde Geldzaken: praktische tips en tricks over hoe vrouwen hun financiële rechten beter kunnen borgen en hoe zij kunnen werken aan financieel onafhankelijk worden. Deze tips en tricks verhogen de financiële zelfredzaamheid en duurzame participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in een afhankelijkheidssituatie. 

Ga naar de campagne 

Wil je meer weten over hoe je als professional vrouwen kunt helpen bij het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid? Of meer leren over deze aanpakken? Ga naar onze online seminar op 25 mei. 

Meld je aan 

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Djoeke Ardon

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding
foto djoeke

Laura Jak

Afbeelding
Laura Jak