Gemeente: zo bevorder je de integratie van EU-migranten

Hoe verbeteren gemeenten de positie van Europese migranten en bevorderen ze hun integratie? Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht het in 2015 en komt nu met een zogenoemde toekomstagenda met vier aandachtspunten en concrete acties.

Artikel
Europese arbeidsmigranten

1. Zet in op een gericht taalaanbod

Op verschillende manieren kunnen gemeenten het belang van taal en het aanbod aan taalvoorzieningen onder de aandacht brengen:

 • Wijs bij registratie door naar lokale taalcursussen Dit geldt zowel bij registratie in de Basisregistratie Personen als de Registratie Niet-Ingezetenen. Het taalaanbod kan gaan om commercieel aanbod, aanbod van of via organisaties van migranten, aanbod van werkgevers of taalcoachorganisaties die met vrijwilligers werken. Een gemeente kan ook zelf een taalcoachorganisatie opzetten. In sommige gemeenten zijn er taalscholen waar kinderen en jongeren les krijgen in de taal van hun herkomstland. Op deze scholen geven vrijwilligers soms ook Nederlandse les aan de ouders.
 • Stimuleer werkgevers Een betere beheersing van de Nederlandse taal is in het belang van zowel de werkgever als werknemer. Stimuleer werkgevers om bijvoorbeeld deel te nemen aan het Taalakkoord van het ministerie van SZW. Hiermee zetten werkgevers zich in om de taalvaardigheden van hun medewerkers te verbeteren.

Download het rapport Toekomstagenda EU-migranten in gemeenten. In het rapport wordt ingezoomd op vier thema’s: taal, wegwijs in Nederland, samen leven en kinderen van EU-migranten. In de bijlage worden twee onderzoeken naar EU-migranten uitgelicht en de uitkomsten naast elkaar gelegd.

2. Maak migranten wegwijs in de gemeente

Europese migranten die net in Nederland zijn aangekomen, zoeken hier hun weg. Door een beperkte beheersing van de Nederlandse taal, vooral de eerste jaren, is generieke informatie echter niet altijd voldoende toegankelijk. Tips:

 • Attendeer de migranten op algemene informatie online Generieke informatie over leven en werken in Nederland, rechten en plichten wordt door de Rijksoverheid in verschillende talen online aangeboden. Gemeenten kunnen migranten hierop wijzen tijdens registratie.
 • Vertaal informatie die specifiek over de gemeente gaat Informatie over o.a. lokale regels, voorzieningen en infrastructuur staat op gemeentewebsites vaak in het Nederlands. Hetzelfde geldt voor officiële brieven van de gemeenten. Met name gemeenten waar veel EU-migranten wonen, kunnen overwegen hun informatie te vertalen in de taal van de meest voorkomende landen van herkomst. Of minimaal in het Engels. Dergelijke informatie kan worden opgenomen in een welkomstpakket. Werkgevers, migrantenorganisaties of sleutelfiguren spelen mogelijk ook een rol bij het verspreiden van deze informatie onder de doelgroep. Een andere optie is om op de werkvloer van een werkgever waar veel Europese migranten werken, een inschrijfmoment bij de gemeente te organiseren en tegelijkertijd informatie aan te bieden.
 • Bied concrete hulp of maak inzichtelijk waar deze hulp te vinden is Europese migranten hebben soms behoefte aan hulp, bijvoorbeeld bij het vertalen van overeenkomsten of het aanvragen van een burgerservicenummer. De gemeente kan hierbij wederom samenwerken met migrantenorganisaties, welzijnsorganisaties en uitzendbureaus.

3. Bevorder inclusie in de lokale samenleving

Verschillende gemeenten maken zich zorgen over de integratie van EU-migranten die langer in Nederland verblijven. Zij zien voor zichzelf een taak weggelegd om de inclusie te bevorderen of begeleiden. Tips om inclusie te bevorderen:

 • Stimuleer het gebruik van algemene voorzieningen in de gemeente Deze zijn immers bedoeld voor alle inwoners.
 • Creëer een laagdrempelige plek waar Europese migranten discriminatie kunnen melden Discriminatie belemmert dat mensen zich thuisvoelen en participeren in de samenleving.
 • Besteed aandacht aan cultuursensitief werken Train uw medewerkers erop om alle burgers, waaronder recente migranten, te bereiken.
 • Initieer of ondersteun projecten gericht op contact tussen Nederlanders en EU-migranten Een voorbeeld is het project Koempel in Noord-Limburg, uitgevoerd door een lokale welzijnsorganisatie. Een Poolse en een Nederlandse inwoner worden aan elkaar gekoppeld om samen activiteiten te ondernemen en van elkaar te leren.Het woord koempel is afkomstig uit de Limburgse mijnbouw en betekent vriend of maatje. Kumpel is het Poolse woord voor maatje.

4. Stimuleer ouderbetrokkenheid

Het aantal kinderen in Nederland uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa is de laatste jaren sterk toegenomen. Concrete acties om de maatschappelijke participatie van kinderen te verbeteren:

 • Wijs ouders op Engelstalige informatie over het onderwijs Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten met migrantenorganisaties en scholen
 • Vergroot het bereik van Jeugdgezondheidszorg onder niet-geregistreerde kinderen Werk samen met migrantenorganisaties en scholen om het bereik van de Jeugdgezondheidszorg te vergroten. Ook afstemming binnen de gemeente kan in dit kader zinvol zijn. Bijvoorbeeld met een woonteam dat als taak heeft onrechtmatige bewoning op te sporen en zo kinderen in beeld krijgt die niet zijn geregistreerd.
 • Bevorder het gebruik van algemene voorzieningen voor kinderen Denk onder meer aan de bibliotheek, een peuterspeelzaal en het lokale sport- en cultuuraanbod. Ook hier kan weer samengewerkt worden met migranten- of welzijnsorganisaties uit de wijk. Een voorbeeld is het opzetten van een netwerk voor moeders, waarbij steeds een medewerker of vrijwilliger van een lokale organisatie komt vertellen over hun activiteiten voor kinderen.

 

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding