Leernetwerken verrijken de kennis over diversiteitsensitieve zorg

De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve zorg. Kennis om rekening te kunnen houden met verschillende achtergronden van cliënten is er, maar deze delen en toepassen gebeurt nog onvoldoende. Daarom brengt KIS een handreiking uit om leernetwerken te starten, gebaseerd op pilots in de jeugdhulp en de ouderenzorg.

Artikel
Intercultureel vakmanschap

Een kwart van alle Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Eerder onderzoek van KIS wees al uit dat velen van hen het gevoel hebben dat ze voor toegankelijke zorg alleen terechtkunnen bij een organisatie die zich richt op zorg in eigen taal en cultuur. ‘Ik kreeg laatst zelf een meneer aan de lijn, die in zijn regio geen passend aanbod vond, en zich daarom ernstig zorgen maakte over zijn ouders met een Turkse achtergrond ’, zegt Hans Bellaart, senior onderzoeker bij KIS. ‘Van organisaties specifiek voor cliënten met een migratieachtergrond horen we dan weer dat er weinig kennisuitwisseling is tussen hen en de generieke zorg.’

Naar de handreiking  

Meer dan een training

In leernetwerken kunnen professionals van verschillende organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar verdiepen. 'Het ontwikkelen van je vaardigheden als professional om goed aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van iemand met een andere achtergrond vergt meer dan een eenmalige training over het omgaan met cultuurverschillen', aldus Bellaart. 'Veel cliënten met een migratieachtergrond zijn wantrouwend over de zorg in Nederland, hebben een kennis- of taalachterstand of maken simpelweg andere keuzes in zorg en welzijn. Als managers willen dat professionals aan vertrouwen werken en cliënten beter begrijpen, moeten ze kennisuitwisseling stimuleren en randvoorwaarden voor diversiteitsensitief werken creëren. Net zoals gemeenten zorginstellingen daarin beter moeten faciliteren.’

 

                            Onderzoeker Hans Bellaart en deelnemers vertellen over de leernetwerken

De handreiking ‘Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg’ geeft diverse adviezen en tools voor het starten en blijven faciliteren van een leernetwerk. De handreiking is geschreven op basis van praktijkvoorbeelden. Meerdere tools werden in het leernetwerkexperiment voor de jeugdzorg ontwikkeld. Deze zijn opgenomen in de handreiking. Een tool helpt aan de hand van een casus stil te staan bij mogelijke verschillen in referentiekaders en leert hoe je, ondanks grote verschillen, toch een vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan een hulpverlener laagdrempelig het jeugdzorgsysteem in Nederland uitleggen.

Dit is een korte versie van een artikel op de site van Zorg+Welzijn.

Bekijk ook de infographic over diversiteitsensitieve zorg.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding