In de Slowaakse hoofdstad Bratislava vond begin oktober een Roma-jongerenconferentie plaats gericht op de kracht van jongeren om de integratie van Roma te bewerkstellingen, georganiseerd door de Europese Commissie. Ook Nederlandse jongeren waren aanwezig. Enisa Ramadanovic (Roma) en Iara de Witte (Defence for Children) vertellen wat hun opviel.

Betrokken

Enisa Ramadanovic vertelt: ‘Het was erg leerzaam en leuk om de internationale conferentie bij te wonen. Er waren verschillende Roma-groepen uit diverse Europese landen aanwezig; het is mooi om die enorme diversiteit mee te maken en hier van te leren. Er wordt in een aantal landen veel goeds gedaan voor de Roma en met name voor kinderen en jongeren, maar ondanks dat blijft het wel een langdurig proces. Het is jammer dat er in Nederland zo weinig  voor en met Roma gedaan wordt; ik denk dat we tegen een aantal (buur)landen op kunnen kijken. België doet het bijvoorbeeld heel goed en heeft een aantal mooie projecten en programma's opgezet voor de schoolgaande Roma-jongeren en -kinderen, zoals Afterschool projecten (projecten waarbij ouders van Roma-kinderen betrokken worden bij naschoolse activiteiten op de school van hun kinderen). Tijdens de conferentie kwamen er veel onderwerpen aan bod zoals educatie, ‘antigypsysm’ en werkgelegenheid.

'We kunnen tegen een aantal (buur)landen opkijken'

Het was mooi geweest als vrouwenempowerment en vrouwenemancipatie meer aan bod waren gekomen, dat mist ik wel. Een vrouw vormt immers de basis van het gezin. Ook ontbrak het aan inbreng van Roma-jongeren bij de voorbereiding van de conferentie en de te bespreken onderwerpen. Wel wat tegenstrijdig met het onderwerp en doel van de conferentie. Al met al was het een mooie ervaring en het zou goed zijn als Nederland meer voor en met Roma-jongeren zou gaan doen om hun maatschappelijke positie in Nederland te versterken.’

Kansen

Iara de Witte: ‘De conferentie in Bratislava heeft laten zien dat ook Roma-jongeren kansen hebben en grijpen om zich uit te kunnen spreken over thema’s die hen aangaan. Dit moet voor Nederland ook mogelijk zijn en dit zou daarnaast een wat meer positieve en hoopvolle sfeer aan het integratiebeleid geven. Mijn wens voor Nederland is dat de overheid meer gaat doen met jongerenparticipatie. Ik denk daarbij aan Artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, over participatie en het recht op gehoor: 'De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid'.

'Mijn wens voor Nederland is dat de overheid meer gaat doen met jongerenparticipatie'

Het programma Aanpak Uitbuiting Roma-kinderen is bijvoorbeeld opgesteld zonder Roma-participatie. Het ministerie van SZW zou tijdens het ontwikkelen van het Roma-integratiebeleid in gesprek moeten gaan met Roma-jongeren, om te onderzoeken wat nodig is en wat zou werken. Defence for Children heeft in haar Europese programma tegen kinderuitbuiting (ECPAT) de ambitie om Roma-jongeren bij elkaar te krijgen, hen een stem te geven en een start te maken met Roma-jongerenparticipatie. Ook sleutelpersonen als Enisa en Monica hebben aangegeven hierin een rol te willen en kunnen spelen.’

Uitgebreid verslag

Bovenstaande impressies zijn opgetekend door Roma-adviseur Peter Jorna, zelf ook aanwezig bij de conferentie. De impressies maken deel uit van een uitgebreider verslag van zijn kant.
Enisa Ramadanovic (29 jaar) studeerde onlangs af bij InHolland Rotterdam met een scriptie over Bulgaarse Roma-meisjes in Rotterdam.
Iara de Witte, namens Defence for Children, actief op staatloosheid en kinderrechten, was ook uitgenodigd en stelde voor om ook nog een Roma-jongere uit te nodigen. Dat werd Monica Pompová (23 jaar), zij studeert rechten op het hbo in Eindhoven.

Naschrift
'Mooi om te zien dat ook vanuit Nederland (Roma-)jongeren aanwezig waren op deze Europese conferentie. Kennisplatform Inclusief Samenleven geeft graag ruimte aan een ieder en nu in het bijzonder aan Roma en Sinti die plannen ontvouwen om de integratie van Roma en Sinti te bevorderen. Het is opvallend dat uit bovenstaande impressies naar voren komt dat Roma-jongeren zelf de wens uiten een rol te willen spelen in het bevorderen van de integratie van Roma (en Sinti) in de Nederlandse samenleving. Deze jongeren nemen hierbij graag een voorbeeld aan België waar succesvolle methodieken voor handen zijn, methodieken waarbij ook Roma zelf betrokken zijn (zie bijvoorbeeld hoe de Vlaamse stad Gent werkt met Roma-brugfiguren). Nederland kende tot voor kort deze methodieken, waarbij Roma en/of Sinti zelf betrokken worden, niet. De eerste pogingen vinden nu plaats in het kader van de herstelgelden.'
Bard Briels, Movisie