Op de website huiselijkgeweld.nl verschenen onlangs meer dan 25 factsheets over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim vijftig Nederlandse organisaties die werken aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in deze gratis te downloaden documenten. Professionals vinden er informatie die hen helpt bij het signaleren van en het omgaan met verschillende vormen van geweld. KIS ontwikkelde voor dit project een factsheet over verborgen vrouwen.

In de factsheets, te downloaden via de website huiselijkgeweld.nl, is informatie te vinden over de verschillende vormen van geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting die in Nederland voorkomen. Zo zijn er onder andere kennisdocumenten samengesteld over (ex-)partnergeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, stalking, online seksuele intimidatie van jongeren en vrouwelijke genitale verminking.

Unieke toegevoegde waarde

Het is bekend dat bij al deze typen geweld specifieke signalen en risicofactoren een rol kunnen spelen. Toch worden nog niet altijd alle vormen van geweld en kindermishandeling tijdig gesignaleerd. De factsheets zijn hierin van unieke toegevoegde waarde. Ze stellen professionals in staat om in één oogopslag te zien welke signalen, risicofactoren en doorverwijsmogelijkheden er zijn voor een bepaald type geweld, misbruik of mishandeling.

Ook geven de factsheets handvatten aan alle beroepsgroepen die met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers en onderwijzend personeel.

Expertise gebundeld

‘Het project genereert vooral extra aandacht voor de groepen slachtoffers die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen’, vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, de organisatie die het gezamenlijke project heeft geïnitieerd. ‘Een belangrijk aspect van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken.’

'We genereren extra aandacht voor de groepen slachtoffers die wel extra aandacht verdienen, maar dat vaak niet krijgen'

Verborgen vrouwen

Ook KIS nam deel aan het project. Onderzoekers Eliane Smits van Waesberghe en Lisanne Drost stelden een factsheet over verborgen vrouwen samen. Dit zijn vrouwen die door hun partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd te leven. Zij worden veelal tegen hun wil thuis opgesloten en hebben geen of beperkt contact met anderen. Een schrijnende levenssituatie die vaak gepaard gaat met psychische intimidatie of (dreiging met) fysiek geweld.

Landelijke cijfers ontbreken, maar naar schatting leven er alleen al in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zo’n 600 à 900 verborgen vrouwen. De meesten van hen zijn afkomstig uit Marokko en Turkije. Vooral vrouwen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet spreken zijn kwetsbaar. Net als vrouwen die financieel of voor hun verblijfsvergunning afhankelijk zijn van hun (schoon)familie en/of partner.

 Download de Factsheet Verborgen Vrouwen 

Signalen en risicofactoren

Verborgen vrouwen zijn gezien de aard van hun problemen vaak nauwelijks zichtbaar voor hulpverleners. En andersom weten de vrouwen de weg naar de hulpverlening moeilijk te vinden, als dit überhaupt al mogelijk is. In sommige gevallen zijn vrouwen er niet van op de hoogte dat gedwongen isolement strafbaar is in Nederland, en dat zij hulp kunnen krijgen.

Alleen al in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag leven zo'n 600 à 900 verborgen vrouwen

Daarom is het extra belangrijk dat de signalen en risicofactoren van gedwongen verborgenheid meer onder de aandacht worden gebracht bij professionals. De factsheet kan daarin een belangrijke rol spelen. De professionals vinden hier op een snelle en toegankelijke manier informatie over de signalen en risicofactoren van gedwongen verborgenheid.

Ommekeer

KIS-onderzoekers Eliane Smits van Waesberghe en Lisanne Drost benadrukken in de factsheet dat met name onderwijzend personeel en professionals in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen voor een ommekeer in het leven van verborgen vrouwen kunnen zorgen. Aangezien de vrouwen nauwelijks participeren in de maatschappij zijn deze professionals de belangrijkste signaleerders van het verborgen leed. In de factsheet is informatie te vinden over de signalen, risicofactoren en risicogroepen van dit fenomeen. Ook vinden professionals er handvatten en tips voor het handelen bij vermoedens van gedwongen verborgenheid.

Anderen bekeken ook

  • Wanneer spreken we eigenlijk van huwelijksdwang en vanuit welke motieven wordt iemand gedwongen in het huwelijk te treden? Deze factsheet gaat onder...
    Bekijk

Jouw bijdrage

9 + 7 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.