KIS houdt dit najaar een reeks van vier online bijeenkomsten waarin steeds een ander facet van inclusief lokaal beleid aan bod komt. We zetten ze hier voor je op een rij.

1. Maandag 28 september: online talkshow ‘Inclusief lokaal beleid’

Op maandag 28 september trappen we af met een online talkshow waarin gespreksleider en tafelheer Bahram Sadeghi in gesprek gaat over inclusief lokaal beleid met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Maurice Crul (hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit), wethouder Yasin Toronuglu uit Eindhoven en Ali Rabarison, directeur beleid inclusieve samenleving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Een live debat waaraan je ook kunt meedoen.

Een samenleving waarin iedereen - ongeacht afkomst - zich thuis kan voelen, zich gerespecteerd voelt en mee kan doen. In veel gemeenten staat dit motto hoog op de lokale agenda. Maar hoe vertaal je dit nu in lokaal beleid, is dat niet gemakkelijker gezegd dan gedaan? Vooral de grootte en breedte van termen als inclusie en diversiteit zorgen voor verlies van betekenis en een gebrek aan concreetheid of focus. Wat betekent dit voor beleidsmakers, professionals en burgers die zich allemaal op uiteenlopende manier bezighouden met die inclusieve gemeente? En hoe kun je inclusief beleid lokaal vormgeven?

Meer info en aanmelden

2. Maandag 26 oktober: online kennisatelier ‘Aanpak institutioneel racisme’

Wereldwijd wordt gedemonstreerd tegen racisme. De term institutioneel racisme wordt daarbij vaak gebruikt. Maar het is niet altijd duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. De definities lopen uiteen. Vaak gaat de discussie over óf en zo ja in welke mate er sprake is van institutioneel racisme.

Wij gaan in dit kennisatelier uit van institutioneel racisme als een vaststaand feit. Veel onderzoeken hebben inmiddels bewezen dat er sprake is van discriminatie en racisme binnen en door allerlei instituties. Dus waarom nog tijd verspillen aan het beantwoorden van de vraag of het bestaat? We gaan in dit kennisatelier liever in op wat je ertegen kunt doen!

Een panel van experts gaat met elkaar in gesprek  over hoe de aanpak van institutioneel racisme vorm kan krijgen in de praktijk: wat kun je als bijvoorbeeld school, zorg-of welzijnsinstelling, politieteam of mediabedrijf doen? Wat kan je beter niet doen? Daarnaast vertellen KIS-onderzoekers Iris Andriessen en Hanneke Felten kort iets over de verschillende definities en over wat we weten wat werkt volgens de wetenschap in de aanpak van institutioneel racisme. De gemeente Amsterdam presenteert een concreet voorbeeld van een aanpak in de praktijk.

Presentatie door Kim Dankoor, bekend van o.a. kimbykim.com en One world.

Meer info en aanmelden

3. Maandag 9 november: online kennisatelier ‘Inburgering en participatie statushouders’

De arbeidstoeleiding van statushouders is lokaal belegd, bij de Nederlandse gemeenten die hen vanuit de Participatiewet naar werk begeleiden. In het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf juli 2021 in werking treedt, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om statushouders (en andere inburgeringsplichtigen) te helpen met hun proces van inburgering en participatie.

In dit kennisatelier staan we - aan de hand van de resultaten van de Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders 2020 - stil bij wat gemeenten nu doen om vluchtelingen naar werk te begeleiden en hoe zij zich voorbereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast geven we aanbevelingen: wat kunnen gemeenten nog doen om het nieuwe inburgeringsstelsel tot een succes te maken, en wat is er nodig voor de groep inburgeraars die nog niet onder het nieuwe stelsel vallen?

Meer info en aanmelden

4. Maandag 7 december: online werksessie ‘Corona, polarisatie en lokale veerkracht’

De veerkracht van de samenleving is in de coronacrisis relatief groot gebleken. We gingen digitaal werken, er groeiden nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden - we gingen er met goede moed tegenaan. Maar de crisis houdt langer aan dan we dachten en stelt de samenleving steeds meer op de proef - ook onze onderlinge verhoudingen. Er ontstaat meer weerzin en verzet tegen coronamaatregelen en bestaande tegenstellingen worden uitvergroot. De stemming in het land (en internationaal) wordt grimmiger. De coronacrisis zet de samenleving steeds meer op scherp.

Daarbij spelen vragen over wie er gaat betalen voor de crisis en of we de samenleving niet duurzamer kunnen inrichten. Maar er lijken ook steeds meer wrijvingen te ontstaan tussen bevolkingsgroepen: anti-elite; anti-diversiteit; anti-elite, anti-overheid. In deze werksessie bespreken we deze ontwikkeling. Nemen de lokale tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen toe? Is daarbij ook sprake van een culturele component? Welke maatregelen stellen gemeenten daar tegenover? Wat kunnen we nog meer doen?

De online sessie biedt informatie, duiding en handelingsperspectief. Het is daarnaast een pre-conferentie voor een congres dat onder voorbehoud in juni 2021 zal plaatsvinden op de Vrije Universiteit. Dat congres wordt georganiseerd door KIS en het Polarisatie-lab van de Vrije Universiteit.

Meer info en aanmelden

 

2 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Is de werkwijze van het KIS wel voldoende inclusief? Naar mijn mening niet. KIS tracht het gat te vullen vanuit de positie van mensen en groepen die discriminatie ervaren. Dat is een zeer exclusieve benadering. KIS laat de vraag hoe een samenleving die steeds diverser wordt, een samenleving waarin burgers zich meer en meer verenigen in hun eigen bubbel, een samenleving waarin burgers elkaar onderling aanzeggen dat het gedrag van de ander niet acceptabel is, volledig buiten beeld. Een samenleving die verdeeld raakt heeft behoefte aan een aansturing op onderlinge verbinding. Aan 'wederzijdse burgerbetrokkenheid'. Dat is een meerzijdig proces. Het viel mij op dat in de publicatie 'Theorieën en aanpakken van polarisatie', het sturen op onderlinge verbondenheid niet is genoemd. Ik vind dat een ernstige omissie. Door de teloorgang van de omvang en de invloed van geloofsorganisaties is gedrag gericht op verbinding verloren gegaan. Onder het motto 'Verbond met God', waren gelovigen bereid om ondanks de onderlingen verschillen gemeenschappen te vormen waarin het onderlinge contact en een gezamenlijk doel centraal staat. Dat gaf en geeft geloofsgemeenschappen de kracht om op te komen voor vluchtelingen, voor daklozen, voor ziekenbezoek, voor die mensen die even een zetje nodig hebben. Die kracht heeft echter sterk aan belang ingeboet. Het 'Verbond met God', barmhartig in de wereld staan, is vrijwel niet meer. Een samenleving heeft een nieuw breed gedeeld verbond nodig. Een 'Verbond van Mensen'. Gedrag in die richting sturen is wat mij betreft de belangrijkste uitdaging van deze tijd. Dat is wat mij betreft de uitdaging waar het KIS voor staat.
Een aantal rake opmerkingen van Toine Goossens. Maar wij herkennen niet dat KIS exclusief redeneert vanuit de positie van mensen en groepen die discriminatie ervaren en richt zich zeker niet alleen op het tegengaan van discriminatie. KIS zet zich in voor meer onderlinge verbinding en het zo goed mogelijk samenleven van iedereen in Nederland. In de publicatie 'Theorieën en aanpakken van polarisatie' beschrijft KIS wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken voor de preventie van- en omgaan met ongewenste polarisatie. Deze publicatie is bedoeld voor gemeenten en (sociaal) professionals, zoals handhaving, jongerenwerk, opbouwwerk, die meer handvatten willen hebben voor de aanpak van ongewenste polarisatie in het sociaal domein, om polarisatie vroegtijdig te signaleren. In het rapport wordt wel degelijk ingegaan op mogelijkheden tot onderlinge verbinding. Zo wordt beschreven dat inzichten uit onder meer contact- en sociale identiteitstheorieën kunnen worden toegepast om te kunnen komen van polarisatie naar meer verbinding tussen bevolkingsgroepen. Zoals door het doorbreken van groepsdenken, het ervaren van gemeenschappelijkheden en identificatie tussen personen met diverse achtergronden, en het identificeren/creëren van overstijgende, verbindende groepsidentiteiten voor polariserende groepen.

Jouw bijdrage

5 + 1 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.