Polen en Bulgaren in Nederland voelen zich steeds vaker gediscrimineerd. De ervaren discriminatie neemt toe naarmate ze langer hier verblijven. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Projectleider Petra Snelders van Movisie reageert: ‘Kort door de bocht stelt dit rapport dat hoe meer een Pool of Bulgaar integreert, hoe meer hij zich een buitenstaander voelt.’

Eind 2010 ervoer 17 procent van de Bulgaren in Nederland discriminatie, begin 2013 was dat toegenomen tot 66 procent. Onder de Polen ging het van 39 naar 49 procent. De onderzoekers stellen in het SCP-rapport Langer in Nederland dat migranten die langer in Nederland zijn, wellicht steeds meer mee krijgen van de negatieve berichtgeving in de media over de eigen groep. Denk bijvoorbeeld aan het Polenmeldpunt van de PVV. Ze hebben bovendien meer negatievere ervaringen gehad, zoals afgewezen worden voor een baan, wat bijdraagt aan een toenemend gevoel gediscrimineerd te worden. Uit eerder onderzoek bleek dat het maatschappelijke klimaat in Nederland voor de Polen en Bulgaren bovendien is verslechterd. Snelders vult aan: ‘Ik vind het schokkend dat de ervaren discriminatie toeneemt naarmate mensen langer in ons land verblijven. Langer verblijf betekent vaak meer sociale contacten, waardoor discriminatie wellicht ook zichtbaarder wordt. Het geeft de wederkerigheid van een integratieproces aan, of beter gezegd: het gebrek hieraan.’

'Dit geeft de wederkerigheid van een integratieproces aan, of beter gezegd: het gebrek hieraan'

Ingewikkeld systeem

Integratie in een samenleving is een wederzijds proces dat een actieve rol vraagt van zowel de nieuwkomer als de ontvangende samenleving en haar instellingen. Snelders: ‘Gemeenten bijvoorbeeld zien het als hun taak om de integratie van EU-migranten te bevorderen. Gericht beleid ontbreekt echter, zo blijkt uit onze enquête.’ De kennis over deze groepen nieuwkomers is vaak gering bij gemeenten. Tegelijkertijd is het Nederlandse registratiesysteem voor veel EU-migranten ingewikkeld. Het aantal niet-geregistreerde EU-migranten is (daardoor) hoog, volgens recente schattingen bijna vijftig procent. Snelders: ‘Na registratie moeten ook in Nederland verzekeringen betaald worden, terwijl ze in het land van herkomst ook verzekerd zijn. We zouden moeten onderzoeken hoe we het deze nieuwkomers makkelijker maken om te registreren.’

Uitbuiting

Het SCP deed in 2010 onderzoek naar het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen in Nederland. Het vandaag uitgekomen rapport is daar een vervolg op. Snelders, die het project Dialoog en belangenbehartiging van Kennisplatform Inclusief Samenleven leidt, is erg blij met deze rapporten omdat arbeidsmigranten niet uitsluitend vanuit een economisch perspectief worden bekeken. ‘Wat ik wel mis, is dat arbeidsuitbuiting nergens in het rapport valt. In 2011 kwam een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer met advies om meer te doen tegen bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus die met name arbeidsmigranten uitbuiten. Ook zouden er in bepaalde sectoren een autoriteit moeten zijn die toeziet op de naleving van de regels. Ik ben benieuwd of dergelijke maatregelen de arbeidspositie en daarmee de leefsituatie en integratie van deze nieuwkomers heeft beïnvloed.’

Werk

Het percentage Polen in Nederland dat werk heeft, is net zoals in 2010, 81 procent. Onder Bulgaarse mannen is het toegenomen van 44 naar 58 procent. Bulgaarse vrouwen hebben veel minder vaak een baan: slechts 22 procent. Bulgaren hebben bovendien vaker laaggeschoold werk. De SCP-onderzoekers stellen dat Bulgaren wellicht vaker zwart werk verrichten. Snelders vult aan: ‘De verschillen in arbeid zijn onder andere te wijten aan het feit dat Polen een langere migratiegeschiedenis kent met Nederland. Bulgarije is in 2007 toegetreden tot de Europese Unie, Polen al in 2004.’ Overigens zijn meer Bulgaarse migranten van plan om in Nederland te blijven. Begin 2013 gaf 47 procent aan niet te willen vertrekken, anderhalf jaar eerder was dat 33 procent. Onder Polen bleef het met 56 procent stabiel. 

Anderen bekeken ook