Positieve evaluatie Platform Eer en Vrijheid met aanknopingspunten voor vernieuwing

Deelnemers van het Platform Eer en Vrijheid zijn positief over de georganiseerde activiteiten van het platform rond het thema zelfbeschikking. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek, uitgevoerd door Bureau Omlo. Ook bieden de bevindingen goede aanknopingspunten voor vernieuwing van het aanbod aan activiteiten. De evaluatie is verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel
Zelfbeschikking

Wat is zelfbeschikking?

Zelfbeschikking betekent het kunnen en mogen maken van je eigen keuzes. In Nederland heeft ieder individu het recht om keuzes over zijn of haar eigen leven te maken, of het nu gaat over opleiding, werk, partnerkeuze of religie. Dat betekent niet dat zelfbeschikking voor iedereen vanzelfsprekend is. In sommige gemeenschappen hebben collectieve normen en waarden zo veel invloed dat het zelfbeschikkingsrecht van het individu onder druk kan komen te staan.

Wat is en doet het Platform Eer en Vrijheid?

Het platform beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring rond het thema zelfbeschikking te bevorderen. Daarnaast agendeert het platform onderwerpen en maakt het de maatschappelijke problematiek rond het thema zelfbeschikking bespreekbaar. Een derde doel is om netwerken tussen en van deelnemers te versterken.

Voor wie?

De activiteiten van Platform Eer en Vrijheid richten zich op medewerkers van instellingen als Veilig Thuis, vrouwenopvang, hulpverlening, politie, onderwijs, migranten- en vluchtelingen- (vrouwen-) organisaties, onderzoekers en beleidsambtenaren, betrokken bij de preventie en aanpak van problematieken als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating en gedwongen leven in isolement.

De evaluatie

De onderzoekers van Bureau Omlo hielden een enquête onder bezoekers van het platform. Van de 333 deelnemers antwoordden 39 – een respons van bijna 12%. Daarnaast hielden de onderzoekers twaalf verdiepende interviews en spraken ze met een zogenaamde focusgroep met in totaal zeven deelnemers.  

Uit de uitkomsten van de evaluatie blijkt:

 • Het platform is positief geëvalueerd, deelnemers zijn tevreden over de kennis en deskundigheid die tijdens de bijeenkomsten en in artikelen geboden wordt over de thema's en methodieken.
 • Een aantal respondenten wenst meer evidence based kennis, anderen juist meer uitwisseling van ervaringskennis. Een aantal respondenten suggereert een meer divers programma om aan deze verschillende wensen tegemoet te komen.
 • Alle respondenten benadrukken de behoefte aan meer gelegenheid voor informele uitwisseling en netwerken.
 • Respondenten vanuit migrantenzelforganisaties wensen meer betrokken te worden bij de voorbereiding en organisatie van het Platform, op basis van gelijkwaardigheid.
 • De respondenten werpen ook nieuwe vraagstukken op en doen suggesties. Onder meer voor:
  • meer diversiteit in programma en in deelnemers, want de diversiteit in de samenleving neemt toe. Suggesties: de jongere generatie betrekken, LHBTI’s, ‘nieuwe’ gemeenschappen in Nederland als Oost-Europeanen, West-Afrikanen, Syriërs en Eritreeërs, maar ook de Surinaams-Creoolse en Antilliaanse organisaties. Ook merken de respondenten op dat gemeenten vaak ontbreken op de bijeenkomsten.
  • niet alleen het accent op problemen, maar ook minder zware thema’s belichten, bijvoorbeeld over hoeveel vrijheid geef je zoons? Hoeveel aan dochters?

KIS concludeert op basis van de evaluatie  

 • Er zijn veel verwachtingen en wensen geuit aan het Platform Eer en Vrijheid, waar KIS - waar mogelijk - aan tegemoet wil komen.
 • Het platform kan echter niet alles en niet alleen, haar taak en rol is bescheiden in het hele spectrum van organisaties die activiteiten ontplooien rond zelfbeschikking.
 • De betrokkenheid en inzet van ministeries (SZW, OCW, VWS, V&J) en de gemeenten is onontbeerlijk: KIS ziet voor hen een belangrijke rol weggelegd bij de kennisverspreiding en samenwerking tussen de formele en informele organisaties actief stimuleren en faciliteren.

Lees het hele evaluatierapport (pdf)

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten rondom het Platform Eer en Vrijheid? Een aantal keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief of uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid.Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Platform Eer en Vrijheid

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Siham El Moussaoui

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440536
Afbeelding

Hilde Bakker

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440625
Afbeelding