Quizvragen en antwoorden Jaarbijeenkomst 28 september 2020

Artikel
Diversiteitsbeleid

1. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft volgens CBS op 1 augustus 2020 een migratieachtergrond?

 1. 10,6%
 2. 40,3%
 3. 24,4%

Op 1 augustus 2020 woonden 4 251 617 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 24,4 procent van de Nederlandse bevolking.
Meer weten? https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-

2. Uit welke 6 landen komen de meeste mensen met een migratie-achtergrond in Nederland?

 1. Duitsland, Indonesië, Marokko, Polen, Suriname, Turkije
 2. Marokko, Somalië, Suriname, Syrië, Turkije, Verenigde Staten
 3. Afghanistan,  Eritrea,  Indonesië,  Marokko, Suriname, Turkije

Op 1 augustus 2020 heeft het grootste aantal mensen met een migratieachtergrond hun herkomst in Turkije: 419 107 personen. Van deze personen is 52,8 procent in Nederland geboren, de zogenaamde tweede generatie. Ook heeft een grote groep inwoners van Nederland hun herkomst liggen in Marokko, Suriname, Indonesië, Duitsland of Polen.
Meer weten?  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-

3. Welke beschrijving typeert het begrip superdiversiteit het beste?

 1. Diversiteit is super.
 2. Er is steeds meer diversiteit binnen de etnische-culturele diversiteit.
 3. Er is ook ruimte voor diversiteit op grond van bv gender en leeftijd.

Naast de cijfermatige toename van de etnisch-culturele diversiteit is het tweede basiskenmerk van superdiversiteit de groeiende diversiteit binnen de diversiteit. Niet alleen in onze steden, maar in alle gemeenten kennen we vandaag een veelheid aan landen van herkomst, talen, culturen, religies, statuten en sociale posities. Dat zorgt zowel voor diversiteit tussen groepen en gemeenschappen als binnen deze groepen en gemeenschappen. De complexiteit en interacties tussen al deze factoren is de kern van superdiversiteit.
Meer weten? https://www.nieuwwij.nl/algemeen/superdiversiteit-als-nieuwe-grootstedelijke-realiteit/

4. Wanneer wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd?

 1. 1 januari 2021
 2. 1 juli 2021
 3. Het is uitgesteld. De datum is nog niet bekend.

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk.
Meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen

5. Wat omschrijft het beste het begrip inclusie?

 1. Dat iedereen moet meedoen in de samenleving.
 2. Dat iedereen kan en mag meedoen in de samenleving.
 3. Dat iedereen gelijk is.

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. Doelgroepenbeleid is uit, maar soms is naast generiek beleid toch ook een specifieke aanpak nodig. Wil je meer weten over etnische, culturele en religieuze diversiteit? Ga naar de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS.nl)

6. Waarom is het belangrijk dat (sociaal) professionals inclusief werken?

 1. Sociaal professionals moeten maatwerk aan alle burgers leveren.
 2. Mismatch tussen hulpvraag en -aanbod leidt tot minder goede zorg.
 3. Beide antwoorden zijn goed.

In een inclusieve samenleving is het de verantwoordelijkheid van de sociale professional om maatwerk aan alle burgers te leveren. Burgers met een migratieachtergrond hebben vaker hulp nodig, maar maken relatief weinig gebruik van de hulpverlening. Er is sprake van een mismatch tussen hupvraag en hulpaanbod, waardoor uiteindelijk minder effectieve en efficiënte zorg wordt geleverd.
Meer weten over dit onderwerp? Ga naar de e-learning: https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap en de thema site: https://www.kis.nl/thema/intercultureel-vakmanschap

7. Hoe kun je het best beginnen met werken aan een inclusieve organisatie?

 1. Neem iemand aan om in de organisatie werk te maken van inclusie.
 2. Stuur alle medewerkers verplicht op een cursus over  inclusie.
 3. Formuleer organisatie-breed een gezamenlijke visie en doelen voor inclusie.

Om succesvol te kunnen werken aan een inclusieve organisatie is het belangrijk om organisatie breed draagvlak en commitment te hebben. Het realiseren van een inclusieve organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk en met elkaar een helder beeld te hebben van wat je wilt bereiken. Meer weten? /sites/default/files/2022-06/inclusie-op-de-werkvloer.pdf

8. Hoeveel meer kans heeft Hans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan Ahmed?

 1. 10%
 2. 40%
 3. 70%

Grootschalig onderzoek van Universiteit Utrecht in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat mensen met een niet-westerse achtergrond zo’n veertig procent minder kans op een gesprek heeft dan een Nederlandse sollicitant zonder migratie-achtergrond.
Meer weten? https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2019/07/gediscrimineerde-sollicitant-kan-weinig-doen-om-baankans-te-vergroten.html?cb

9. Bij het werken aan inclusie is het verminderen van vooroordelen belangrijk. Maar wat is een vooroordeel?

 1. De gevoelens die je hebt over iemand vanwege diens afkomst of religie.
 2. De gedachten die je hebt over iemand vanwege diens afkomst of religie.
 3. Het gedrag jegens mensen die anders zijn qua afkomst of religie.

Een vooroordeel betreft het negatieve gevoel dat iemand heeft ten aanzien van een persoon op grond van bepaalde kenmerken (bv. etniciteit, religie, seksuele voorkeur).
Stereotypen betreffen de gedachten die iemand heeft ten aanzien van een persoon op grond van bv. etniciteit, religie, seksuele voorkeur.
Discriminatie gaat over het gedrag, dat je iemand ongelijk behandeld op grond van bepaalde kenmerken.
meer weten? /sites/default/files/2022-06/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf

10. Wat werkt volgens de wetenschap als je bij bewoners angstgevoelens en weerstand wilt verminderen t.a.v. vluchtelingen die in de wijk komen wonen?

 1. Een informatieavond waar iedereen eerst stereotype beelden mag delen.
 2. Een gezellige avond met hapjes voor de wijkbewoners en de nieuwkomers om elkaar in een prettige sfeer te leren kennen.
 3. Een folder uitdelen met feiten en cijfers om onjuiste beelden over de vluchtelingen te weerleggen.

Laagdrempelige activiteiten erop gericht om mensen uit verschillende (etnische) groepen met elkaar in contact te brengen, zorgt dat mensen ‘elkaar beter weten te plaatsen’ Men kent elkaar niet echt, maar is wel bekend met elkaar’. Zo wordt voorkomen dat bewoners van elkaar vervreemden en angstig voor elkaar worden. Denk aan bijvoorbeeld straatfeesten en interculturele festivals, maar ook het creëren van plaatsen voor spontane ontmoetingen in de buurt (zoals een markt, bibliotheek, park, speelterrein of voetbalveld) waar mensen van verschillende groepen met elkaar in contact kunnen komen.
Het herhalen van stereotypen (antwoord A) kan zelfs averechts werken. Door de herhaling wordt het beter onthouden en het (negatieve) beeld versterkt.  Omdat angst en weerstand vooral gevoed worden door emotie, zullen mensen waarschijnlijk weinig ontvankelijk zijn voor feiten (optie C).

Meer weten? https://www.kis.nl/thema/polarisatie-en-verbinding en https://www.kis.nl/artikel/tips-voor-interventies-gericht-op-voorkomen-van-discriminatie
 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. Dat kan via E info@kis.nl of T 030-2303260.