Twaalf werkgevers, onder wie Reclassering Nederland, ondertekenden in juni het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf. In totaal hebben bijna honderd bedrijven en organisaties in Nederland verklaart zich actief in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. ‘Te lang hebben we dit onderschat, diversiteit gaat niet van zelf’, aldus ondertekenaar Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland.

‘Charter Diversiteit is een moderne aanpak voor het bevorderen van diversiteit’, stelt dagvoorzitter Jaco Dagevos, onderzoeker bij het SCP en bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit aan het begin van de ondertekeningsbijeenkomst. Anders dan voorheen, aldus Dagevos, wordt naast de sociale meerwaarde – het wegwerken van achterstanden van bepaalde groepen – tegenwoordig veel meer de nadruk gelegd op de economische meerwaarde van diversiteit.

Het groeiende aantal ondertekenaars spant zich in voor een effectief diversiteitsbeleid. Zes maanden na de ondertekening van de charter presenteren de werkgevers een plan van aanpak: wat en hoe gaan ze zaken aanpakken? Uit Europees onderzoek blijkt dat diversiteit op de werkvloer bij de ondertekenaars van het Charter ook daadwerkelijk is toegenomen. KIS ontwikkelde vorig jaar een online instrument waarmee bedrijven zelf de voortgang van het diversiteitsbeleid kunnen monitoren.

Ontstaan Charter Diversiteit

Franse werkgevers richtten ruim dertien jaar geleden het Charter Diversiteit op. Het initiatief groeide in Frankrijk uit tot een beweging van ruim 4.000 bedrijven en organisaties. De Franse aanpak trekt ook internationale aandacht en navolging. Inmiddels is er in zeventien Europese landen een Charter Diversiteit actief, met in totaal 9.000 deelnemende organisaties en bedrijven. De landen zijn verenigd in het European Platform of Diversity Charters. In Nederland is Diversiteit in Bedrijf een initiatief van de Stichting van de Arbeid.

Impuls

'Te lang heeft het bedrijfsleven en de publieke sector gedacht dat diversiteit wel vanzelf zou gaan'

Algemeen directeur Van Gennip van Reclassering Nederland benadrukt het belang van een divers personeelbestand voor zijn organisatie met bijna 2.000 medewerkers en 52 nationaliteiten: ‘Onze cliënten komen uit alle lagen van de samenleving en de organisatie moet een afspiegeling zijn van die maatschappij.’ Dat is nu nog te weinig het geval, beaamt hij. ‘Zeker wanneer we het hebben over culturele diversiteit. Buiten de randstad is onze organisatie erg wit.’

Het thema diversiteit staat volgens Van Gennip inmiddels hoog op de agenda binnen de Reclassering. ‘Het Charter geeft absoluut een impuls. Dat is ook te danken aan een aantal aanjagers binnen onze organisatie. Van het belang van diversiteit, daar is iedereen wel van overtuigd, maar het  gaat nu om de aanpak. Wat gaan we doen? Ik heb onlangs al onze regiodirecteuren gevraagd om eens een foto te maken van hun teams. Kijk nu eens goed naar de man-vrouwverhouding, naar de culture achtergronden, naar het aantal mensen met een beperking. Wat zeggen die aantallen?’

Gericht werven

Te lang heeft het bedrijfsleven en de publieke sector, volgens Van Gennip, gedacht dat diversiteit wel vanzelf zou gaan. Net zoals Politie en Openbaar Ministerie wil ook de Reclassering actief gaan werven, gericht op zoek naar mensen met een culturele andere achtergrond.  ‘We hebben dat onderschat, het gaat niet van zelf. Er is meer nodig. Waar gaat het mis?’

De algemeen directeur gelooft niet dat binnen de selectieprocedures ‘onbewuste mechanismes’ zitten waardoor bepaalde groepen buiten de boot vallen, zoals eerder tijdens de bijeenkomst als voorbeeld werd genoemd voor een gebrek aan diversiteit op de werkvloer. Van Gennep: ‘Misschien heeft het wel te maken met de aard van onze werkzaamheden. Het werken met criminelen spreekt bepaalde groepen misschien niet aan, maar dan moeten we juist extra inzetten om deze mensen te overtuigen bij ons te komen werken. We hebben een fantastische organisatie die veel doet aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Als je daar een steentje aan kunt bijdragen, dat is dan toch geweldig?’

Geen doel op zich

Van Gennip benadrukt dat diversiteit ‘geen doel op zich moet worden’. ‘We moeten niet alleen naar de aantallen kijken, het gaat uiteindelijk om de competenties van mensen. Met alleen mensen aannemen ben je er niet. We besteden binnen onze organisatie bijvoorbeeld al veel aandacht aan cultuursensitief werken, ook binnen onze interne opleiding. Hoe ga je om met verschillende culturen en achtergronden? Ik durf met zekerheid te zeggen dat we op dat vlak veel expertise en professionals in huis hebben. Maar een divers team maakt zeker verschil.’

Naast Reclassering Nederland ondertekenden ook MKB-Utrecht, Werkgeversvereniging Banken, Woonstad Rotterdam, Atria, Driessen HRM, Essent, Facility Support, Tandheelkundige Groep Nederland, C. Kornuyt BV, Novartis en Women Inc. het Charter Diversiteit.

 

Foto rechtsboven: Dirk Hol

Anderen bekeken ook