Waarom vinden de circa twintigduizend Eritrese nieuwkomers zo moeizaam hun weg in Nederland? Om daar meer zicht op te krijgen en beleidsmakers, welzijnswerkers en vrijwilligers te voorzien van advies, schreef KIS met hulp van onderzoekers Judith Ferrier en Lisette Massink van PreciesAdvies een handreiking. ‘Langs de Nederlandse meetlat worden Eritreeërs al snel beschuldigd van passiviteit en gebrek aan daadkracht.’

Waarom is het voor Eritrese nieuwkomers zo lastig om te integreren?
Massink: ‘Eritrea is echt een volstrekt ander land dan Nederland. Eritrese nieuwkomers worden vaak vergeleken met Syriërs, maar dat is geheel ten onrechte. Syrië staat zowel cultureel als op het gebied van economie en bureaucreatie veel dichter bij de westerse wereld dan Eritrea. De meeste Eritreeërs zijn bovendien afkomstig van het platteland waar alles informeel wordt geregeld en gebaseerd is op relaties en sociale wederkerigheid. Concepten als werkgever en verzekering of een trouwakte die wordt afgegeven door de staat, bestaan daar niet. Als niets wat je kent nog klopt, al je referenties zijn verdwenen en je je ook nog eens volstrekt afhankelijk voelt van anderen omdat je én geen Nederlands én geen Engels spreekt, maakt dat het heel zwaar om je weg te vinden.’

Download de nieuwe handreiking

Er is dus sprake van een grote mismatch? 
‘Ja. Het voornaamste probleem is dat we in Nederland over het algemeen gewend zijn om vanuit ons eigen referentiekader naar nieuwkomers te kijken. Mede door de grote taalbarrière wordt gedrag van Eritrese nieuwkomers vaak verkeerd geïnterpreteerd en gaat het botsen. 

Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid is zo’n beetje het mantra in Nederland. Maar Eritrese statushouders komen uit een land waar alles gedicteerd wordt door de staat en in sociaal opzicht de gemeenschap veel invloed uitoefent. Ze zijn gewend om zich daarnaar te voegen. Langs de Nederlandse meetlat worden Eritreeërs dan al snel beschuldigd van passiviteit en gebrek aan daadkracht.’


Foto's: Olga Boh

Zijn beleidsmakers en welzijnswerkers die concluderen dat Eritreeërs slecht integreren in die zin naïef geweest?
‘Wat is naïef? Wij constateren dat er – met uitzondering van kleinschalige initiatieven – over de hele linie wordt geprobeerd om Eritreeërs net als alle andere statushouders in een bepaald kader te persen. Maar dat blijkt in de praktijk lastig. Neem alleen al de manier waarop Eritreeërs leren. Op het platteland van Eritrea leren mensen een beroep in de praktijk, daar komt geen opleiding aan te pas. Je begint in een plaatselijke garage met het aangeven van een schroevendraaier en op een dag ben je monteur.

Veel oriëntatie- en werktrajecten stellen de eis dat nieuwkomers over een bepaald taalniveau moeten beschikken. Dat is een van de grootste struikelblokken voor Eritreeërs. Zij zijn niet alleen gewend om te leren in de praktijk, maar zijn ook overwegend laaggeschoold en hebben veel tijd nodig om het Nederlands onder de knie te krijgen. Het Tigrinya, de taal die in Eritrea gesproken wordt, staat ver van het Nederlands af.’

'Het merendeel is voor of tijdens de middelbare school uit Eritrea gevlucht vanwege de dienstplicht en het leven van onderwerping dat hen in de dictatuur te wachten staat'

Dat klinkt allemaal niet erg bemoedigend.
‘Veel Eritrese nieuwkomers voelen zich ook ontmoedigd en hebben het gevoel dat het opbouwen van een leven in Nederland voor hen heel ingewikkeld en onbereikbaar is. Wat je ook niet moet vergeten, is dat het eigenlijk allemaal jonge knullen en meiden zijn. Zo’n driekwart is jonger dan dertig en een op de vijf van de Eritrese statushouders is zelfs minderjarig. Het merendeel is voor of tijdens de middelbare school uit Eritrea gevlucht vanwege de dienstplicht en het leven van onderwerping dat hen in de dictatuur te wachten staat. Als deze jongeren in Nederland aankomen, hebben ze veelal een traumatische reis achter de rug door mishandeling, marteling of seksueel misbruik of doordat de mensensmokkelaars ze onmenselijk hebben behandeld.’

Wat zou er moeten gebeuren om de situatie ten goede te keren?
‘Veel beleidsmedewerkers en professionals zouden zichzelf eerst eens de vraag moeten stellen hoe ze hun aanbod kunnen aanpassen. Hoe kunnen we gebruikmaken van alles wat deze mensen wél hebben, zoals handigheid, improvisatievermogen en het talent om te leren door te doen? Eritrese statushouders hebben veel tijd nodig om hun weg te vinden in Nederland en behoefte aan ondersteuning om te leren begrijpen hoe dingen in Nederland werken. Vanwege hun wantrouwen tegenover overheidsinstanties is het belangrijk dat de begeleiding betrokken en persoonlijk is. Vaak zien we het misgaan als de begeleiding aan een bepaalde tijdsduur wordt verbonden. Dan koopt een gemeente op zich goede begeleiding in, maar zegt daarbij: hier staat acht maanden, hooguit een jaar voor, dan moet het klaar zijn. Gelukkig zijn er ook verschillende kleinschalige initiatieven waar Eritrese statushouders zo lang als nodig is op alle vlakken bij hun integratie worden begeleid.’


Foto's: Olga Boh

In de handreiking noemen jullie tientallen van dat soort goede voorbeelden. Nijmegen staat daar opvallend vaak tussen. Hoe kan dat?
Ferrier: ‘De gemeente Nijmegen is betrokken en kijkt samen met de jongeren naar wat zij nodig hebben. De gemeente heeft 96 Eritrese jongeren gehuisvest in een voormalige studentenflat in de wijk Lent. Vanaf de komst van deze jongeren hebben vrijwilligers, buurtbewoners en het bedrijfsleven verschillende initiatieven gestart om hen te ondersteunen. Zo kregen de jongeren de kans om vrijwilligerswerk te doen en organiseren buurtbewoners regelmatig ontmoetingsactiviteiten. Maar misschien wel het belangrijkste is dat toen de maximale periode van twaalf maanden begeleiding van een vestigingscoach was afgelopen, de twaalf coaches zelf hebben besloten om de jongeren op eigen initiatief te blijven begeleiden, zolang als nodig is. Deze jongeren zijn nog zo druk met overleven en hun weg vinden in Nederland, dat veel van hen nog helemaal niet in staat zijn om zelf hulp te zoeken bij belangrijke vraagstukken op het gebied van financiën of onderwijs.’

'Geef hen alternatieve trajecten die beter aansluiten op hun behoeften. Dan zijn de vooruitzichten een stuk beter'

Massink: ‘Het is nog te vroeg om te concluderen of deze aanpak werkt, maar een aantal van de jongeren uit Nijmegen heeft inmiddels de inburgering gehaald en een deel volgt deze zomer extra lessen om de inburgering hopelijk in september af te ronden en daarna aan een vakopleiding aan het ROC te kunnen beginnen.’

Hoe zien jullie de toekomst van de Eritrese nieuwkomers in Nederland tegemoet?
Massink: ‘Dat hangt er vanaf. We moeten Eritrese statushouders niet in een systeem persen dat niet bij ze past. Dan is de kans groot dat een deel van deze jongeren uitvalt en op een dood spoor terechtkomt. Maar geven we hen meer alternatieve trajecten die beter aansluiten bij hun behoeften, dan zijn de vooruitzichten een stuk positiever. De Eritrese statushouders zijn overwegend jong en hebben enorm veel veerkracht en motivatie. Het valt ons steeds weer op dat zij zich met hun optimisme en gedrevenheid in positief opzicht onderscheiden van andere statushouders. Deze jongeren zullen er hard aan werken om een plek in onze samenleving te vinden en als wij hen proberen te begrijpen, is de kans op een succesvolle integratie het grootst en kunnen zij veel bijdragen.’

Eritreeërs in Nederland
In maart 2017 woonden er naar schatting van het CBS 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. Zij kwamen in drie verschillende migratiegolven. De eerste golf van ongeveer 1.500 vluchtelingen arriveerde tussen 1980 en 1998. Zij  vluchtten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tussen Eritrea en Ethiopië en waren of zijn grotendeels leden van de huidige regeringspartij. De tweede golf, zo’n 6.000 personen, kwam tussen 1998 en 2010 in Nederland aan en vluchtte om uiteenlopende redenen tijdens grensconflicten tussen Eritrea en Ethiopië. De veruit grootste en laatste golf die vanaf 2010 Nederland bereikte, inmiddels zo’n 14.000 personen, ontvluchtte het repressieve regime in Eritrea. Zij verschillen in sociaaleconomische status, achtergrond en politieke overtuiging van de twee eerdere golven en vormen een relatief jonge groep. Van de 12.500 statushouders die tussen 2014 en 2016 asiel aanvroegen, was zeven op de tien man, driekwart jonger dan dertig en een op de vijf minderjarig.

Anderen bekeken ook

17 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Heel herkenbaar, lastig als trauma's niet behandeld kunnen worden. Ons gezondheidssysteem is ook voor sommigen van deze groep niet toegankelijk genoeg, Meestal vanwege de taal.
Inderdaad herkenbaar. Ik geef een voorbeeld. In mijn regio (ZW Friesland) gaan nu dit jaar plotseling veel Eritrese inburgeraars naar de Entree-opleiding van het mbo (niveau 1). Weinigen hebben het inburgeringsexamen afgerond, toch gaan ze nu naar school. Omdat ze niet hebben geleerd te sparen, valt het inkomen uit de studiefinanciering extra tegen. Maximale beurs (giftgedeelte): €628. Plus lening en OV-kaart (week of weekend). Van het giftgedeelte gaat ook nog het schoolgeld en de leermiddelen af. Blijft over: iets meer dan €500 per maand. Een bijbaantje is niet snel gevonden voor deze jonge mensen. De huur en de zorgverzekering samen behelzen vaak al dit bedrag. De dames en heren moeten derhalve rondkomen van de toeslagen. Als daar nog eens het eigen risico in de zorg bijkomt (sommigen hebben serieuze gezondheidsklachten) is het 'knijpen' en 'lenen', dus het verder opbouwen van schulden. Dan heb ik het nog niet over de vaak twijfelachtige studie- en beroepskeuze, en de kwaliteit van de begeleiding op het mbo. Vanuit de gemeente klinken geen geluiden dat men bereid is tot verlening van bijzondere bijstand. Ik houd mijn hart vast voor ca. 10 Eritrese jongeren (20+) met wie ik frequent contact heb, en die volgende week (begin september) aan een opleiding beginnen.
hartelijk dank voor uw reactie en het delen van dit voorbeeld. KIS is momenteel bezig met een onderzoek naar de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers. Ook voor dat onderzoek is dit een waardevolle praktijkbeschrijving.
Maar wáárom komen al die Eritreeërs naar Nederland, als ze de Nederlandse taal, cultuur, normen en waarden niet kennen? Eritrea verkeert niet in oorlog en is veilig, dus vluchtelingen zijn het sowieso al niet. En niet alleen voor Eritreeërs gaat deze vlieger op; er komen jaarlijks tienduizenden soortgelijke Afrikaanse immigranten onze kant op. Wat komen die hier doen? Waarom kunnen zij zich klakkeloos in Nederland vestigen, op kosten van Nederland en Nederlanders? Toen ik jaren geleden voor lange tijd in het buitenland ging wonen en werken, moest ik stapels papieren invullen, de taal machtig zijn, moest ik zelfs bij de visumprocedure expliciet ondertekenen dat ik me niet met bepaalde extremiteiten en geloofsovertuigingen zou bezig houden, en de cultuur van dat land zou respecteren. Ik moest zelfs een bepaald bedrag op mijn bankrekening hebben, gekoppeld aan de duur van mijn verblijf (dat ik van tevoren dus al moest aangeven). Niet meer dan logisch zoiets, toch? Immers, dat land wou dat ik zelfvoorzienend zou zijn en haar en diens inwoners niet tot last zou zijn. Waarom wringen Nederlanders zich in deze context in allerlei bochten om het de Eritreeërs, die zo nodig hier naar toe willen komen, naar hun zin te maken? Dit kan op den duur niet anders dan ontzettend fout gaan, als we dit soort bodemloze putten niet eens gauw van de baan gaan doen. Welwillende, hardwerkende, goedleerse Eritreeërs: geen probleem. Maar laten we alsjeblieft ophouden met het op grote schaal naar Nederland halen van mensen die, even heel eerlijk, nooit iets voor onze economie, maatschappij en samenleving gaan betekenen.
@LeRoi "Eritrea verkeert niet in oorlog en is veilig, dus vluchtelingen zijn het sowieso al niet". Het kan geen kwaad om u eerst te verdiepen in de situatie in de politieke situatie in Eritrea voordat u hier een reactie neerzet.
Ze moeten zich niet aanstellen en er zijn genoeg andere landen in Afrika. Ik word moe van vrouwen zoals jij die de waarheid niet willen inzien omdat het niet past binnen hun denkbeeld; De meeste Nederlanders moeten niets van Eritrese mensen hebben, er is geen draagvlak en forceren gaat je niet lukken.
Karin, verdiep jij je maar in de rest van de wereld dan, als dictatuur een reden voor asiel is kan je de halve wereld hier huisvesten. Het zijn nepasielzoekers die gedreven zijn door welvaart en bewust Nederland uitkiezen omdat ze weten dat ultralinkse mensen zoals jij ze toch wel alles gratis willen weggeven.
Ik vraag me af waarom deze mensen naar Nederland komen. Ze staan niet open om wat te leren. Mijn ervaring met ze is dat ze agressief zijn. Ik denk dat dat is omdat ze de taal niet machtig zijn. Doen zich maar steeds zielig voor. Ze zijn niet vooruitstrevend en hebben het steeds over geld en aardse goederen. Willen steeds de duurste telefoons en duurste kleding. Als ik me in USA ga vestigen, moet ik ook zelf zorgen dat ik mijn papieren regelt, werk zoeken anders eet ik niet. Deze mensen willen alles gepresenteerd op hun bord anders ben je niet aardig. Ze zijn niet leergierig. Bij de Nederlandse lessen zijn ze helemaal niet gemotiveerd, gewoon verloren geld, dat hieraan besteed wordt.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst/eritrea Le Roi is dat je echte naam? Kijk eens op bovenstaande link!
De reactie van LeRoi is moeilijk serieus te nemen. Kan hij/zij niet een keer naar een AZC in de buurt gaan en al dan niet met behulp van een tolk met Eritreiers spreken? .
Dat er langer 'nazorg' nodig is voor Eritreeërs na hun officiële begeleidingstermijn door een coach van Vluchtelingenwerk komt mij zeer bekend voor. Zelf begeleid ik meer dan 5 jaar als vrijwilliger statushouders en mijn ervaring is ook dat de Eritreeërs nog veel langer hulp en steun nodig hebben en ook zoeken. Ik vind het erg fijn om met deze mensen te werken, ze zijn zo aardig, behulpzaam en gastvrij. (daar kunnen wij nog veel van leren!) Als LeRoi eens contact zou hebben met de Eritreeërs, kwam hij/zij er ook achter dat het een groot probleem is voor deze mensen om bijvoorbeeld contact te krijgen met hun achtergebleven familie (ouders, broers, zussen en kinderen!). Hoezo niets aan de hand? Alles wordt gecontroleerd door de regering in Eritrea en contact mogelijkheden geblokkeerd.Dat geeft veel stress voor de mensen hier, wat hun aanpassing hier bemoeilijkt. Het is triest om dit te moeten aanzien.
Ik begeleid mensen bij het leren van de nederlandse taal, maar heb nu voor het eerst te maken met een man uit Eritrea die geen woord Nederlands spreekt en heel weinig Engels. Heeft iemand een taaltip voor mij waarbij ik woorden ook meteen in het Eritrees kan vertalen? Laagdrempelig en praktische invalshoek?
Er is een boek geschreven door Ermias Michael: Hiriti Basis Nederlands in het Tigrinya. Misschien is die bruikbaar? ISBN 978 90 826815 1 2
Refugee Phrasebook app is niet slecht.
Hallo Wij zijn de christelijke organisatie die is gevormd om mensen te helpen die hulp nodig hebben, zoals financiële hulp. Dus als u financiële problemen ondervindt of in een financieel rommel hebt en u geld nodig heeft om uw eigen bedrijf te starten, of u moet lenen om uw schuld te vereffen of uw rekeningen te betalen, een goed bedrijf starten of moeilijkheden hebben om leningen te verkrijgen Hoofdstad van de lokale banken, neem dan contact met ons op via fmerinder1111@gmail.com want de Bijbel zegt dat Lukas 11:10 iedereen die vraagt ontvangt; Als u zoekt, vindt u En de beller zal de deur openen. "Laat deze kansen dus niet voor je gebeuren omdat Jezus hetzelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd, alsjeblieft, dit is voor mensen die serieus en Godvresend zijn.
Ik walg van sommige reacties op dit super interessante en behulpzame artikel. Vluchtelingen zijn niet zomaar vluchtelingen. Je wordt geen vluchteling voor de lol. info van vluchtelingenwerk: Kritiek op de regering is verboden en tegenstanders worden gearresteerd. Er is geen persvrijheid. Sinds 1993 zijn er geen nationale verkiezingen meer gehouden. Niet alle religies worden erkend. Veel mensen ontvluchten Eritrea vanwege de bijna LEVENSLANGE dienstplicht. Deserteurs en dienstweigeraars worden wreed bestraft en ook familieleden lopen het risico te worden opgepakt. Wie het land illegaal probeert te ontvluchten, loopt de kans te worden neergeschoten . Voor iedereen met een negatieve reactie: Ga inderdaad even langs het AZC of lees je tenminste in voordat je domme uitspraken op het internet knalt.
Zoals altijd zijn er voor en tegenstanders , leuk om hier te lezen dat ze er beide zijn en ik moet eerlijk zeggen ik had 2 jaar lang geen last van mijn buurman uit eritrea , tot ze nu plots met 5 man tot 2 uur in de nacht feest vieren en het vuil op straat gooien. Goed ga u maar roepen dat ik negatief schrijf maar dit is de realiteit. Dus overheid waarom komt er niet meer geld vrij voor begeleiding ? als dat de oplossing zou zijn tenminste. Verder las ik dat bvb Zwitserland al niet meer opgezocht wordt omdat die hun asiel beleid hebben aangescherpt , dat ze mij aan het denken , dan is ons asiel beleid te slap en dat past ook bij ons slappe volkje , nooit je bek opentrekken en alles pikken , en vertrutten en zielig doen. Ik vraag mij af wie de feiten checkt in dat land. Is er iemand van ons al geweest ? En ja ik heb mijn huiswerk gedaan want ik praat met mijn buren en hoor hun verhalen en zei zelf Nederland is het beste land . Dus lullen jullie maar een eind raak hij heeft het zelf gezegd . Succes met alles ik ga de rommel opruimen .

Jouw bijdrage

6 + 14 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.