Zet in op brede welvaart bij arbeidsmigratie

Zet in op brede welvaart als doel van toekomstige arbeidsmigratie. Zorg daarbij ook voor structureel advies aan de regering over arbeidsmigratie. Dat stelt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een recent verkennend advies aan de regering.

Artikel
Integratie- en inburgeringsbeleid

De kansen die arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt voor de Nederlandse samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut. Dat stelt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een recent, verkennend advies aan de regering. De ACVZ is een onafhankelijke adviesorganisatie. De commissie constateert verder dat Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen instantie kent die de regering hierover op structurele wijze adviseert. Dat moet anders, beveelt de commissie aan. ‘Het is van groot belang dat de regering dit soort advies inwint.’

Het doel van arbeidsmigratie

Verder adviseert de commissie om bij de keuze voor een adviesmodel eerst te bepalen wat het doel van arbeidsmigratie is. De ACVZ onderscheidt er zelf drie:

  1. vervullen van behoefte aan arbeidskrachten van werkgevers;
  2. een goed functionerende arbeidsmarkt;
  3. bijdragen aan brede welvaart.

Dat derde doel, bijdragen aan een brede welvaart, zou volgens de adviescommissie de prioriteit moeten hebben. En volgens het ACVZ past dit doel goed bij het ingezette kabinetsbeleid, het eindverslag van informateur ‘en de noodzakelijk brede inbedding'.

Wat verstaat de adviescommissie onder dat begrip brede welvaart?

‘Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld. De brede welvaartsbenadering betekent dat bij arbeidsmigratie wordt gekeken naar de kansen die deze migratie biedt voor de Nederlandse samenleving (en elders in de wereld) en dat een afweging wordt gemaakt van alle belangen die in het geding zijn: belangen van werkgevers, werknemers, migranten én de gehele samenleving.’

De ACVZ pleit ervoor om een onafhankelijk instituut in het leven te roepen dat zich gaat buigen over het vraagstuk. Gezien de complexiteit en de bijbehorende diversiteit aan belangen die moeten worden meegewogen pleit de ACVZ ervoor de regie hiervoor te beleggen bij een interdisciplinaire groep adviseurs bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan. Nederland wordt een internationale voorloper als het een adviesmodel zou opzetten met dit doel, waar ook brede burgerconsultatie onderdeel van zou uitmaken. Hierbij kan Nederland met name leren van Canada.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440640
Afbeelding

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding