Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor de integratie en participatie van nieuwe Nederlanders. Het tegengaan van discriminatie is hierbij essentieel, evenals toegankelijkheid van bedrijven en instellingen die er nog onvoldoende in slagen om nieuwe Nederlanders te bereiken en te binden.

Discriminatie

Discriminatie op etnische, culturele of religieuze basis is een hardnekkig probleem, zeker ook gezien de toename van antisemitisme en islamofobie in de laatste jaren. Het is noodzakelijk te blijven investeren in preventie en bestrijding van discriminatie. In de praktijk blijkt het echter lastig hier grip op te krijgen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving investeert in 2015 in het actualiseren en toegankelijk maken van kennis over discriminatie voor gemeenten en professionals. Interventies die gericht zijn op preventie en bestrijding van discriminatie worden beschreven en geëvalueerd. Een overzicht van ‘wat werkt’ biedt vervolgens een praktisch handvat voor ontwikkeling en toetsing van nieuwe en bestaande aanpakken.

In het project Kennisfunctie Roma en Sinti wordt specifiek aandacht aan de positie van Roma en Sinti besteed. Deze groepen zijn vaak niet goed in beeld en tegelijkertijd zeer kwetsbaar voor discriminatie en uitsluiting.  

Inclusief beleid

Bedrijven en instellingen richten zich veelal op een autochtoon publiek. Zij slagen er onvoldoende in om nieuwe Nederlanders te bereiken en binden. Voor beter maatwerk moet diversiteitsgevoeligheid structureel ingebed zijn in organisaties, hun werkwijzen en het handelen van hun professionals. Daarbij is commitment en sturing van belang vanuit gemeenten en besturen. Ook is meer aandacht nodig voor de zienswijze en kracht van burgers. Dit past in de kanteling van het sociaal beleid waarin meer accent komt op de eigen kracht van burgers en hun informele netwerken (oftewel: de participatiesamenleving).

In 2015 ontwikkelen we een screeningsinstrument voor het meten van de diversiteitskwaliteit van non-profit instellingen en voor benchmarking door duurzaam gebruik ervan. Daarnaast wordt een self-auditsysteem voor bedrijven ontworpen. Ook richten we ons op kennisdeling over ‘wat werkt’ bij sociale firma’s die werknemers in dienst hebben die minder kans hebben op een baan.

Binding met informele voorzieningen

In veel wijken en buurten bieden burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties informele steun aan burgers. Ook binnen migrantengemeenschappen zijn informele werkers actief in bijvoorbeeld opvoedondersteuning, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, mantelzorg en begeleiding in de gezondheidszorg. Zij hebben vaak een groot bereik onder groepen die op afstand staan van formele voorzieningen.

Op het informele aanbod bestaat nog onvoldoende zicht en de afstand tot formele voorzieningen is vaak groot; soms is er zelfs onderlinge concurrentie. Een betere samenwerking tussen formele met informele netwerken kan de steun aan burgers versterken. De komende jaren werkt Kennisplatform Integratie & Samenleving aan de opbouw van kennis en handvatten voor beleid en praktijk. In 2015 staat de verbinding centraal tussen formele en informele voorzieningen in het kader van de transformatie van de zorg rondom jeugd, evenals van mantelzorg.

Klik links op de afzonderlijke projecten voor meer informatie.

Eerdere publicaties: