Praktijkervaring

Themis heeft naar eigen zeggen uitstekende ervaringen met vluchtelingen. Deze methode is specifiek geschikt voor de niet- en laagopgeleiden die er nog niet klaar voor zijn om een inburgeringscursus te volgen. Denk aan vrouwen met psychosomatische klachten met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Interventie-eigenaar Rogier van ’t Rood vertelt: ‘Deze vluchtelingen sluiten zich op in hun eigen wereld. Ze staan niet open voor nieuwe ervaringen en contacten, en lopen bij een reguliere inburgerings- of taalcursus dan ook vast. Wij benaderen hen op een andere manier. We vragen hen om te praten over wat hen bezighoudt in het dagelijks leven en we focussen op wat ze kunnen en willen. Het gaat dan om kleine stapjes: het is al heel wat als ze op den duur zelf naar de dokter kunnen of kunnen praten met de leraar van hun kind. In latere stadia gaan ze vrijwillig iets doen in de buurt of op school. Themis is eigenlijk een soort voortraject voor reguliere inburgeringscursussen: een groot deel van de deelnemers bouwt voldoende basiskennis en zelfvertrouwen op om daaraan te beginnen.’ Een deelnemer verwoordt het als volgt: ‘Hier begrijpen ze mij! Eindelijk kan ik meepraten en mijn hart luchten.’

Ontwikkelaar

Themis is oorspronkelijk ontwikkeld in Leiden, in opdracht van de gemeente Leiden en verder ontwikkeld door Vantrood Educational Services.

Doelgroep

De doelgroep van Themis bestaat uit niet-westerse immigranten zonder opleiding of met een zeer laag opleidingsniveau.

Doel en aanpak

Het doel is om deelnemers beter inzicht te geven in de eigen leefwereld en beter in staat te stellen actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt via een probleemgestuurde participatieve leermethode. In vijf lesmodules voor participatie (en eventueel daarna twaalf lesmodules voor inburgering) ontwikkelen deelnemers competenties. Themis werkt met een participatieve aanpak waarbij veel gebruik wordt gemaakt van foto’s en andere afbeeldingen.

Een aantal werkzame elementen van Themis:

  • Empowerment staat centraal. Deelnemers krijgen een beter inzicht in zichzelf en hun omgeving (bewustwording) en kunnen hun eigen leven beter richting geven op basis van gestelde doelen en met behulp van eigen strategieën.
  • Handelingscompetenties zijn van groot belang. Het beschikken over competenties als assertiviteit of effectieve communicatie is voorwaarde voor het toepassen van sociaal-maatschappelijke en cognitieve competenties.
  • Er wordt gebruik gemaakt van diverse participatieve methoden, zoals betekenisvolle prenten waarmee vanuit de eigen beleving bewustwording op gang wordt gebracht.
  • Themis heeft een modulaire opzet, waarbij diverse werkvormen (prenten, rollenspelen, drama) worden ingezet. Hierdoor wordt de sociale ontwikkeling rondom thema’s verbonden met kennisoverdracht. In eenvoudig Nederlands worden daarbij taaloefeningen gedaan, taal wordt zodoende ‘als vanzelf’ geleerd.
  • Door de toegepaste psychosociale leermethode waarin de eigen belevingswereld centraal staat (constructivisme), worden de deelnemers zo geprikkeld dat er ook openingen ontstaan voor andere zienswijzen. Daardoor wordt het mogelijk om adequaat en effectief te handelen in een andere context dan men voorheen gewend was en komt het proces van inburgering op gang.
  • Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces. Dit wordt bevorderd door zo veel mogelijk de moedertaal als werktaal te nemen, begeleiders te werven met een sterke affiniteit met en kennis van het cultuurgebied van herkomst − zodat herkenning en spiegeling mogelijk wordt − indien nodig met sekse gescheiden groepen te werken en spanningen en conflicten rondom de deelnemers serieus te nemen.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

De begeleiders worden voor aanvang geschoold. Getrainde begeleiders hebben, via een online platform, onbeperkt toegang tot alle materialen voor de begeleiding, zoals een handleiding met informatie en werkvormen per bijeenkomst, een vragenformulier voor intake en evaluatie en afbeeldingen voor de bijeenkomsten. Het materiaal is losbladig en kan daardoor flexibel door de begeleider worden ingezet, afhankelijk van de achtergrond en behoefte van de deelnemers in een specifieke groep. Ook is er voor de begeleiders een online Themis toolbox beschikbaar met meer dan honderd participatieve werkvormen. Andere materialen voor het opzetten van Themisgroepen, zoals een checklist voor implementatie, een planning en een handboek zijn voor iedereen gratis beschikbaar op de website.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers aan Themiscursussen sociaalmaatschappelijke, cognitieve en handelingscompetenties en taalvaardigheden ontwikkelen. Ook blijken mensen door deze cursus vaardigheden aan te leren op het gebied van bewustwording, reflectie, zelfvertrouwen, opvoeding, taal en kennis over de Nederlandse samenleving. Meer informatie over de uitkomsten is te vinden in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Contact en meer informatie

Vantrood Educational Services
www.themis-participatie.nl
vantrood@vantrood.nl
043-4085671 / 06-28578011

 

Afbeelding: Vantrood Educational Services

Meest gelezen: 
Intro: 
Themis is een participatiecursus voor mensen zonder opleiding of met een zeer lage opleiding. Empowerment staat in de cursus centraal. De nadruk wordt gelegd op het verwerven van sociale competenties waarmee mensen hun eigen leven beter richting kunnen geven op basis van zelf gestelde doelen. Deze methode is bij uitstek geschikt voor laagopgeleide vluchtelingen.
Landingspagina thema: 
Stempel: 
Afbeelding rechtsboven: