Kennisplatform Integratie & Samenleving Jaarbericht 2016

2016 is het tweede jaar dat Kennisplatform Integratie & Samenleving actief was met onderzoek, advies, praktische tips en instrumenten rond integratie, migratie en diversiteit. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

Uw vragen werden door ons beantwoord

103 BEANTWOORDE VRAGEN

  • 78 eenduidige vragen
  • 7 vragen met uitzoekwerk
  • 18 complexe vragen
  • 69 vragen van professionals en instellingen
  • 24 vragen van overheid
  • 10 vragen van migrantenorganisaties
  • 35 vragen binnen het thema nieuwe migratie
  • 10 vragen binnen het thema sociale stabiliteit
  • 26 vragen binnen het thema participatie
  • 32 vragen binnen het thema inclusie & toegankelijkheid

Voorbeelden van eenduidige vragen

Dit zijn vragen waarvoor we de kennis al in huis hebben. Het antwoord op dit type vragen proberen we binnen enkele dagen via e-mail toe te sturen. Voorbeelden van eenduidige vragen zijn:

Welke vrouwenorganisaties in Amsterdam richten zich op geïsoleerde migrantenvrouwen?
Vraagsteller: Rode Kruis

Antwoord:
Dat zijn organisaties als Home empowerment, Servicepunt Emancipatie, Stichting Camellia, Nisa4Nisa, Diversiteitsland en Vice Versa.

Wat gebeurt er momenteel om de GGz intercultureler te maken?
Vraagsteller: Avans Hogescholen

Antwoord:
Er zijn ons twee actuele projecten bekend. Een om een generieke module diversiteit voor de GGz te ontwikkelen en het EIF project, voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor migrantenjeugd. Daarnaast is er een groei aan interculturele GGZ-aanbieders, zoals I-psy, NOAGG, Idiomes, Avicenna, Esens etc.

Voorbeelden van vragen met uitzoekwerk

Welke lokale, informele organisaties houden zich bezig met de ondersteuning van vluchtelingen?
Vraagsteller: Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Antwoord:
Wij kennen tot nu toe 27 'grass roots' en lokale organisaties voor vluchtelingen die zich bezighouden met educatie, hulp bij onderwijs en hulp richting de arbeidsmarkt. De lijst met alle bij ons bekende organisaties vindt u hier.

Wat is een alternatief voor de term 'allochtoon'?
Vraagsteller: Hogeschool Windesheim

Antwoord:
Als verzamelterm kan gebruikt worden 'mensen met een migratieachtergrond'. Specifieker kan ook, zoals iemand met een Turkse achtergrond, of een Turks-Nederlandse jongen. Kijk hier voor de richtlijnen voor terminologie die KIS heeft ontwikkeld.

18 complexe vragen in 2016 gesteld aan KIS:

Deze vragen leiden tot een (verkennend) onderzoeksproject van soms enkele maanden.

Sociale wijkteams en diversiteit
Vraag: Hoe kunnen sociale wijkteams diversiteit integreren in hun aanpak en werkwijze?
Vraagsteller: Al Amal Utrecht
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Over sociale wijkteams en diversiteit. Een terreinverkenning'.

Omgaan met diversiteit in de hogeschool
Vraag: Hoe ga je in de klas om met ingrijpende gebeurtenissen? Moet je wel of geen aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen? Hoe reageer je op ongenuanceerde uitspraken over vluchtelingen, Zwarte Piet of de aanslagen van 11 september?
Vraagsteller: Hogeschool van Utrecht
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Maatschappelijke spanningen in het HBO. Hoe gaan we daarmee om?'.

Emotionele problemen Turks-Nederlandse meiden
Vraag: Waarom is het percentage emotionele problemen juist bij Turks-Nederlandse meisjes zo hoog?
Vraagsteller: Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Emotionele problematiek van Turks Nederlandse meiden'.

Vluchtelingen en LHBT
Vraag: Hoe kan je discriminatie van LHBT's onder vluchtelingen tegengaan?
Vraagsteller: COC Groningen en Drenthe
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Rainbows and refugees'.

Gevoelens over migratie, vluchtelingen en moslims
Vraag: Welke gevoelens heeft de samenleving over migratie, vluchtelingen en moslims en hoe kun je polarisatie tegengaan?
Vraagsteller: Gemeente Utrecht
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Boze Burgers'.

Training profilering lokale migrantenorganisaties
Vraag: Hoe kunnen we duidelijk maken dat activiteiten voor en door migranten integratiebevorderend (kunnen) werken?
Vraagsteller: Salaam4you, Platform INS en Stichting Sabiel
Verschillende zelf- en migrantenorganisaties worstelen met de vraag hoe ze hun meerwaarde beter kunnen aantonen. Om hen daarbij te helpen organiseerde KIS de training 'Profilering lokale migrantenorganisaties'. De tips uit deze training staan vermeld in een artikel.

Diversiteit in sportverenigingen
Vraag: Hoe kunnen sportverenigingen beter inspelen op de groter wordende diversiteit van hun leden?
Vraagsteller: Vereniging Sport Utrecht
Het antwoord op deze vraag staat in het rapport 'Diversiteit in sportverenigingen'.

Burgemeesters en radicalisering
Vraag: Hoe kunnen burgemeesters processen van polarisatie en radicalisering in hun gemeente op tijd herkennen en hier goed op inspelen?
Vraagstellers: Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Burgemeesters kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen van en inspelen op processen van radicalisering in hun gemeente. Zij hebben hier alleen wel de juiste handvaten voor nodig. Naar aanleiding van deze vraag is er een bijeenkomst gehouden met burgemeesters van verschillende gemeentes en andere betrokkenen. Naar aanleiding daarvan verscheen er een artikel in het Burgemeestersblad.

Huiselijk geweld en veiligheid in de asielopvang
Vraag: Hoe moet de gemeente omgaan met huiselijk geweld problematiek in AZC's of bij vluchtelingen?
Vraagsteller: Gemeente Den Haag
Bij de hulpverleners schort het vaak aan de juiste kennis om hulp te bieden bij dergelijke gevallen. De expertise van externe professionals is nodig, maar deze professionals weten vervolgens niet hoe ze asielzoekers kunnen bereiken. Medewerkers van opvangcentra weten op hun beurt niet hoe en wanneer ze externe hulp kunnen inschakelen. KIS doet een aantal aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren. Het rapport verschijnt in het voorjaar van 2017.

Lessons learned vluchtelingen
Vraag: Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen van vluchtelingen die hier al langer gevestigd zijn? Over de wijze waarop zij voor zichzelf een plek in de samenleving hebben verworven en de kansen en belemmeringen die zij hierbij zijn tegengekomen.
Vraagstellers: Vluchtelingenwerk Nederland en Vluchtelingen Organisaties Nederland
Vluchtelingenorganisaties kampen met een grote instroom van nieuwe asielzoekers. Gevraagd werd om de geleerde lessen uit het verleden te bundelen zodat vluchtelingen in de toekomst beter kunnen worden geholpen. Het rapport verschijnt in het voorjaar van 2017.

Meerwaarde van project Schilderswijk Moeders
Vraag: Hoe kunnen wij de maatschappelijke meerwaarde van het project Schilderswijk Moeders aantonen?
Vraagsteller: Schilderswijk Moeders
Sinds 2013 bezoeken vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk en activeren hen om deel te nemen aan de samenleving. Maar wat is de maatschappelijke meerwaarde van dit project? Het rapport verschijnt in 2017.

Armoede onder Surinaams-Hindoestaanse jongeren
Vraag: Hoe kunnen we armoede en schuld uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken onder de Surinaams-Hindoestaanse jongeren in Den Haag?
Vraagsteller: Stichting Hindustani
Binnen de Surinaams-Hindoestaanse cultuur zijn problemen zoals armoede en schuld vaak taboe. Hoe kun je het probleem dan bespreekbaar maken om hulp te kunnen bieden? Het rapport verschijnt in 2017.

Ondersteuning bij weerbaar opvoeden
Vraag: Hoe kan in gemeenten de bestaande opvoedondersteuning verrijkt worden met inzichten over weerbaar opvoeden?
Vraagsteller: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie S&I
Kinderen uit problematische gezinnen met een migrantenachtergrond zijn later vatbaarder voor radicale invloeden. Hulpverleners die de ouders begeleiden weten echter vaak niet hoe ze kinderen daadwerkelijk weerbaarder kunnen maken. Het rapport hierover verschijnt in 2017.

Ervaringen werkgevers werkvoorziening vluchtelingen
Vraag: Wat verwachten werkgevers die statushouders een werk(ervarings)plek willen aanbieden van gemeenten, en wat zijn hierin succesfactoren en knelpunten?
Vraagsteller: Gemeente Eindhoven
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen vanuit gemeente Eindhoven hulp bij het zoeken naar werk. Voor de gemeente is het echter niet duidelijk wat potentiële werkgevers verwachten binnen de samenwerking. Het rapport verschijnt in 2017.

Kwaliteit moskeeonderwijs
Vraag: Wat is er nodig om vanuit de moskeeorganisaties zelf een kwaliteitssysteem voor pedago-gisch verantwoord moskeeonderwijs te ontwikkelen?
Vraagsteller: Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) en Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
Hoe ziet een dergelijk onderwijssysteem eruit en aan welke randvoorwaarden moet het voldoen? KIS onderzoekt dit voor de organisaties. Het rapport verschijnt in 2017.

Maatwerkbudget Zaanstad
Vraag: Zijn er ten aanzien van het werken met een maatwerkbudget verschillen in type problematiek bij de niet-westerse casussen, zijn er specifieke knelpunten en is er (eventueel) een andere aanpak of strategie nodig?
Vraagsteller: Gemeente Zaanstad
Voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben, is in de gemeente Zaanstad maatwerkbudget beschikbaar. Met dit budget worden zij tijdelijk ondersteund, om zo escalatie van hun problemen te voorkomen. Maar is dit ook voldoende voor niet-westerse deelnemers of is er dan andere aanpak nodig? Het rapport verschijnt in het voorjaar van 2017.

Samenwerking moskee en gemeente
Vraag: Hoe kun je de afstand tussen een moskeegemeenschap en de gemeente overbruggen om vanuit een gedeelde visie jongerenproblematiek aan te pakken?
Vraagsteller: Een gemeente (geanonimiseerd)
Om problemen bij islamitische jongeren aan te pakken, moeten gemeenten en moskeeën samenwerken. Maar hoe overbrug je de afstand tussen deze partijen. Ter beantwoording van de vraag organiseert KIS een aantal bijeenkomsten tussen de gemeente en verschillende moskeegemeenschappen. Een artikel met de resultaten verschijnt in 2017.

Samen werken aan perspectief voor jongeren met een migratieachtergrond
Op 13 maart 2016 kwamen 65 vertegenwoordigers van diverse migrantengemeenschappen en KIS bijeen om te praten over verbetering van het perspectief van jongeren met een migratieachtergrond. Er werden vijf voorbeeldprojecten van migrantenorganisaties gepresenteerd. Daarna werd per project een gesprek gevoerd aan een thematafel. De bijeenkomst gaf de samenwerking tussen de organisaties en KIS een positieve impuls. In het verslag dat na afloop werd rondgestuurd stonden dan ook concrete vervolgafspraken.

En we werkten binnen 4 thema's aan 28 projecten

Nieuwe migratie

De komst van nieuwkomers is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Om hier een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen, moet men wegwijs worden.
Hoe kunnen we vluchtelingen hierin begeleiden en ondersteunen?

Projecten:

Vluchtelingen aan het werk : enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders naar project

Interventiewijzer participatie vluchtelingen naar project

Introductie en ondersteuning van nieuwe vluchtelingen in gemeenten naar project

Vluchtelingen aan het werk: inspirerende voorbeelden voor gemeentelijke regie op arbeidstoeleiding van vluchtelingen naar project

Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland naar project

Staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op de integratie van EU-migranten naar project

Platformbijeenkomsten voor Midden- en Oost-Europeanen naar project

7 projecten

Ons team van docent-onderzoekers ervoer de samenwerking met KIS als zeer vruchtbaar.

Lia van Doorn, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn aan het woord

"In 2016 werkten we samen met KIS aan het onderzoek naar maatschappelijke spanningen in het hbo-onderwijs. In maart 2017 presenteerden we de resultaten aan een gezelschap van docenten, opleidingsdirecteuren, vertrouwenspersonen en het college van bestuur. Het rapport werd goed ontvangen. Daarmee zetten we de eerste stap om het onderwerp binnen de hogeschool onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. De docent-onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie ervoeren de samenwerking met de medewerkers van KIS als zeer vruchtbaar. Ook waren we zeer content met de financiële ondersteuning die vanuit KIS kon worden geboden om dit onderzoek te realiseren."

Lia van Doorn
Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Sociale stabiliteit

Radicalisering en spanningen tussen groepen liggen onder een vergrootglas. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Professionals en beleidsmakers hebben echter behoefte aan kennis en methoden om deze panningen in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen.

Projecten:

Zicht op radicalisering: over de ontwikkeling van een onderzoeksinstrument naar project

Voorkomen van radicalisering: versterking van interventies naar project

Voorkomen van radicalisering: versterking van interventies

In 2015 inventariseerde KIS welke aanpakken in Nederland toegepast worden of werden om radicalisering te voorkomen. Dit resulteerde in een inventarisatie van 13 praktijkvoorbeelden. Er bleek echter weinig schriftelijk materiaal beschikbaar om de interventies elders toe te kunnen passen en ze waren beperkt geëvalueerd. Daarom beschreef KIS 6 aanpakken in een handboek en voerde voor 2 daarvan ook een procesevaluatie uit.

De 6 versterkte interventies zijn beschreven in artikelen:

In het voorjaar van 2017 volgen nog korte beschrijvingen van 4 inspirerende praktijkvoorbeelden, in aanvulling op de 13 praktijkvoorbeelden.

Evaluatie van een aanpak tegen radicalisering naar project

Veerkracht rond diversiteit in het land van aankomst naar project

This is me! naar project

This is me!

Dit driejarige project startte in 2015 om jongeren met een migratieachtergrond weerbaarder te maken tegen discriminatie en uitsluiting. Het project zet in op verbinding met de Nederlandse maatschappij, zodat polarisatie preventief kan worden tegengegaan. In 2015 en 2016 verzamelde KIS veel kennis die is vertaald in publicaties, artikelen en weerbaarheidstrainingen. En het project loopt nog steeds.

Zie hier een greep uit de projectresultaten van 2016:

Kort geleden is de YouTube Challenge van start gegaan. Deze nieuwe wedstrijd daagt jongeren met een migratieachtergrond uit in een vlog te vertellen hoe het is om in Nederland op te groeien met een multiculturele achtergrond.

5 projecten

Zowel minister Asscher als minister Bussemaker reageerden niet alleen op ons onderzoek naar stagediscriminatie, maar gingen daarna ook echt aan de slag met de aanbevelingen.

Eva Klooster, senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

Inclusie & toegankelijkheid

Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor de integratie en participatie van nieuwe Nederlanders. Het tegengaan van discriminatie is hierbij essentieel, evenals toegankelijkheid van bedrijven en instellingen.

Projecten:

Wijkteams en diversiteit - Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit naar project

Versterken eigen kracht migrantengezinnen naar project

Verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst naar project

Verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Rob Gilsing.

Mantelzorg diversiteitsproof naar project

Effectieve interventies ter preventie van discriminatie naar project

Checklist gemeentelijk diversiteitsbeleid naar project

Kennisdossier participatie Roma en Sinti naar project

7 projecten

KIS helpt ons zorgteam en jeugd- en gezinsteam om maatwerk te leveren, dus ook aan inwoners met een migratieachtergrond.

Marianne Smitsmans, wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie Roermond

Marianne Smitsmans aan het woord

"De gemeente Roermond maakt gebruik van de kennis van KIS rondom sociale wijkteams en diversiteit. Want hoe bereik je migrantengroepen optimaal en zorg je dat de medewerkers beschikken over intercultureel vakmanschap? Er is met KIS op een prettige, open en informele manier samengewerkt, met oog voor de specifieke lokale context. Door de samenwerking zal er in 2017 extra aandacht zijn voor het diversiteitsproof werken, met de insteek om dit duurzaam te integreren in de reguliere werkzaamheden. Vooral de aanwezige kennis en expertise is waardevol en heeft een toegevoegde waarde voor het Zorgteam en voor de teams binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Die kennis en bewustwording is pure winst. Op de langere termijn verwachten we dan ook concretere resultaten te bereiken."

Marianne Smitsmans
Wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie Roermond

Participatie

Het huidige integratiebeleid richt zich op het bevorderen van deelname aan de Nederlandse samenleving. Maar hebben alle Nederlanders kennis en vaardigheden om te participeren? En hoe worden hun participatiekansen vergroot?

Projecten:

Migrantenjongeren aan het woord over hun toekomstverwachtingen naar project

Gelijke kansen, gelijke stages naar project

Wat werkt bij aanpakken jeugdwerkloosheid migrantenjongeren naar project

Wat werkt bij aanpakken jeugdwerkloosheid migrantenjongeren

In 2015 evalueerde KIS aanpakken gericht op het tegengaan van werkloosheid onder migrantenjongeren. In dat jaar zijn onder meer de verandertheorieën gereconstrueerd die ten grondslag liggen aan die aanpakken. 2016 is een literatuurstudie uitgevoerd, waardoor we nu weten wat er op basis van huidige inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de plausibiliteit van die theorieën, en de condities waaronder die aanpakken de meeste kans op succes hebben.

Een brug tussen formele en informele jeugdvoorzieningen naar project

Ervaringen van burgers met een migrantenachtergrond met de wijkteams naar project

Opvoeden in een diverse samenleving naar project

Inclusie bij burgerinitiatieven: 9 handvatten om mensen met een migratieachtergrond meer te betrekken naar project

Huwelijksdwang en professionalisering peer educators en voorlichters naar project

Huwelijksdwang en professionalisering peer educators en voorlichters

Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of 'huwelijkse gevangenschap' zijn praktijken gebaseerd op traditie, religie, cultuur of bijgeloof. Ze zijn vaak complex en vergen van professionals veel specifieke knowhow om adequaat te kunnen handelen. KIS wil de individuen en organisaties binnen de migrantengemeenschappen die deze praktijken ter discussie stellen, helpen te professionaliseren.

Een greep uit de resultaten van dit project:

Methodiekbeschrijving Forsa! naar project

Methodiekbeschrijving Forsa!

Bureau MHR in Den Haag werkt sinds een aantal jaar met Forsa!, een integrale aanpak waarbij (ex-)gedetineerden met een migrantachtergrond een jaar lang intensief worden begeleid door een maatje met dezelfde culturele achtergrond. Ze behalen hiermee bijzondere resultaten bij een doelgroep die doorgaans gekenmerkt wordt door hoge recidive. Dat blijft niet onopgemerkt: ook vanuit andere gemeenten is er belangstelling om met Forsa! te werken. De kennis over deze aanpak was daarvoor echter nog te weinig geëxpliciteerd en zat vooral in de hoofden van de bedenker en enkele uitvoerders. Bureau MHR ging daarom aan de slag met een handboek en gaf aan daar ondersteuning bij nodig te hebben. Het handboek is inmiddels in samenwerking met KIS geschreven en in het bezit van Bureau MHR.

9 projecten

Wat ik mooi vind, is dat onze interventiewijzer gemeenten inspireert bij het laten participeren van vluchtelingen in de samenleving.

Bora Avrić, senior adviseur en thema-coördinator Nieuwe Migratie

Het land dat zijn diversiteit productief weet te maken heeft de beste papieren voor de toekomst

Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut en woordvoerder Kennisplatform Integratie & Samenleving

Lees de reactie van minister Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde op het KIS-jaarbericht 2015 tijdens een toespraak op de jaarlijkse KIS-bijeenkomst. In het verslag van de bijeenkomst staat zijn reactie opgetekend.

Zo sprak men over kis op social media

Het kis publiek

maatschappelijke organisaties

onderwijs

beleidsprofessionals
lokale/regionale overheid

migranten-/vluchtelingenorganisaties

onderzoeks-/adviesbureaus

beleidsprofessionals landelijke overheid

politiek/bestuur

bedrijfsleven

studenten

Wij halen bij KIS kennis die we kunnen toepassen op onze organisatie en delen met onze doelgroep. Een prettige samenwerking.

Soerin Narain, oprichter Stichting Hindustani

Soerin Narain aan het woord

"Wij volgden een training van KIS voor zelforganisaties en andere (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor groepen met een migratieachtergrond. Voor deze organisaties, ook voor ons, is het vaak lastig om zich in de kijker te spelen. Tijdens de training hebben de visie, missie en doelstellingen van onze stichting opnieuw kunnen vaststellen. Dat was wel nodig, want die stamden uit 2002. Ook onze statuten moesten worden aangepast aan deze tijd. De stichting groeit. We kregen nieuwe inzichten in het maken van de strategie en hebben nu onze nieuwe zienswijze helder kunnen formuleren. Op een manier waar iedereen zich in heeft kunnen vinden. Er is nu meer beweging binnen de stichting. Iedereen voelt zich betrokken en getriggerd. Daarnaast werkte het goed voor het groepsgevoel en de saamhorigheid. Wij zijn tevreden en de samenwerking verliep prettig, zeker voor herhaling vatbaar."

Soerin Narain
Oprichter Stichting Hindustani

media

113.442 bezoeken website

media

1.357 volgers

media

591 volgers

Sitebezoek

bezoeken
downloads
jan
feb
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec

Vrouwelijke ISIS- gangers: waarom gaan ze?

download
publicatie: 552
infographic: 850

13 praktijkvoorbeelden om radicalisering te voorkomen

download
publicatie: 1.231

Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie?

download
publicatie: 513
bekijken
artikel: 1.899

Dossier vluchtelingen

bekijken
dossier: 7.329

Essaywedstrijd This is me!

bekijken
publicatie: 4.170

Wat zeggen de politieke partijen over integratie en inclusie? Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's

download
publicatie: 2.156

Effectieve aanpakken van discriminatie

bekijken
publicatie: 682

Wat worden de maatschappelijke thema's en trends van 2017?

bekijken
artikel: 4.377
nieuwsbrief

4.633 Abonnees nieuwsbrief

media

KIS kwam 315 keer in de media

samenwerkingspartners

Meer dan 25 samenwerkingspartners

met wie we samenwerken

Met wie we samenwerken

Voor Kennisplatform Integratie & Samenleving hebben het Verwey-Jonker Instituut en Movisie contact met verschillende organisaties. Soms gaan we ook een (verregaande) samenwerking aan. Er is contact met gemeenten, onderwijsinstituten als (v)mbo's, hbo's en universiteiten, migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties en taalscholen.

Concreet zijn dat onder andere Radar/Art.1, de Sociaal-Economische Raad (SER), VNO-NCW, S-IPI, Coalitie Erbij, Mezzo, Pharos, SGAN, In voor Mantelzorg, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Trias Pedagogica, Triple P International, KeTJA, Felix Meritis, Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Salaam 4 You, Streetcoaches Nijmegen, Lize, VNG, OTAV, Divosa en Vluchtelingenwerk.