Kennisplatform Integratie & Samenleving Jaarbericht 2017

2017 is het derde jaar dat Kennisplatform Integratie & Samenleving actief was met onderzoek, advies, praktische tips en instrumenten rond integratie, migratie en diversiteit. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

Uw vragen werden door ons beantwoord

121 BEANTWOORDE VRAGEN

Voorbeelden van eenduidige vragen

Dit zijn vragen waarvoor we de kennis al in huis hebben. Het antwoord op dit type vragen proberen we binnen enkele dagen via e-mail toe te sturen. Voorbeelden van eenduidige vragen zijn:

Wij zoeken als HRM-managers van de grote steden naar mogelijkheden om discriminatie in de selectieprocedure tegen te gaan. Zijn er trainingen of opleidingen hiervoor?
Vraagsteller: Hoofd HRM gemeente Groningen namens grote stedenoverleg

Antwoord:
Er zijn trainingen en adviestrajecten door werving- en selectiebureaus die gespecialiseerd zijn in diversiteit. We hebben de vragensteller verwezen naar de training 'Selecteren zonder vooroordelen'. Voor meer informatie om discriminatie tegen te gaan, zie het artikel 'Effectief discriminatie bestrijden: zo doe je dat' en de toolkit 'Divers talent werkt'

Ik zoek informatie over de leefwereld van ongedocumenteerden. Hoe kan ik in contact komen met relevante onderzoekers of organisaties?
Vraagsteller: Onderzoeker Ethiek VU Medisch Centrum

Antwoord:
KIS heeft recent onderzoek gedaan naar medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten. In 2018 zal daar een publicatie over verschijnen. Wat betreft organisaties die zich bezig houden met de situatie van ongedocumenteerden, zijn onder-staande partijen mogelijk interessant: Pharos, Amnesty International, Stil, We are here, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS}, Centrum 45, Kruispost (medische en psychosociale zorg in Amsterdam,), Rode Kruis.

Voorbeelden van vragen met uitzoekwerk

In hoeverre is de gezondheid van statushouders bepalend voor de participatie op de arbeidsmarkt?
Vraagsteller: Regiocoördinator gezondheid VNG

Antwoord:
Gezondheidsproblemen en psychische problemen, zoals een depressie werken belemmerend in de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Het is aannemelijk dat naast een langdurig verblijf in het azc (asielzoekerscentrum), dat ook traumatische ervaringen opgedaan in het land van herkomst of tijdens de vlucht voor mentale gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Zie de publicatie 'Effectiviteit van hulp aan vluchtelingen bij zoektocht naar betaald werk'. In de publicatie 'Vluchtelingen aan het werk' wordt als vijfde barrière gezondheidsproblemen en trauma's geïdentificeerd (36%).

Hoe kun je een inclusieve werkcultuur bevorderen?

Antwoord:
Er is discriminatie op de arbeidsmarkt (op basis van ras of godsdienst), maar ook op de werkvloer kan iemand last hebben van negatieve ervaringen. Zo heerst onder Nederlandse jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond het gevoel dat er extra op hen wordt gelet en dat fouten bij hen zwaarder worden aangerekend. Ook kunnen werknemers met een migratieachtergrond te maken krijgen met micro-agressie: opmerkingen en grappen op basis van negatieve stereotype beelden - door collega's, of leidinggevenden - die in veel gevallen niet discriminerend of intimiderend bedoeld zijn, maar wel als vernederend of denigrerend ervaren worden. Bijvoorbeeld grappen tegen de Surinaamse collega over de zwartepietendiscussie, of het herhaaldelijk vragen stellen over 'moslimterrorisme' aan een collega die moslim is. Een inclusieve werkcultuur laat ruimte aan verschillen. Bijvoorbeeld wanneer er op de personeelsbarbecue ook halal vlees wordt gebakken voor de collega's die moslim zijn.

Tips:
  • Maak de collega's bewust van mogelijke verschillen in belevingswereld.
  • Laat mensen met status of gezag, bijvoorbeeld leidinggevenden, zich uitspreken voor een werksfeer waarin ieder zichzelf kan zijn en intimidatie en discriminatie wordt tegengegaan.
  • Neem diversiteitsaspecten op in de gedragscode, het integriteitsbeleid en de klachtenregeling.
  • Train teamleiders in het leidinggeven aan een divers team en het omgaan met verschillen.
  • Stimuleer en begeleid als teamleider de samenwerking. Persoonlijke interactie kan verschillen overbruggen.

22 complexe vragen in 2017 gesteld aan KIS:

Deze vragen leiden tot een (verkennend) onderzoeksproject van soms enkele maanden.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) Schilderswijkmoeders
Vraagsteller: Project Schilderswijkmoeders
Vraag: Hoe kunnen wij de maatschappelijke meerwaarde van ons project aantonen?
Product: Het antwoord op deze vraag staat in dit rapport. Ook verscheen op kis.nl dit artikel

Armoede is geen schande
Vraagsteller: Stichting Hindustani
Vraag: Hoe kunnen we armoede en schuld uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken onder de Surinaams-Hindoestaanse jongeren in Den Haag?
Product: Er is een peertraining over omgaan met geld, status en schulden. Daarnaast volgden jongeren een train-de-trainers cursus. Ook is dit artikel gepubliceerd op kis.nl.

Diverser rechtspraak
Vraagsteller: Rechtbank Amsterdam
Vraag: Welke belemmeringen spelen een rol in het meer divers maken van de rechtbank Amsterdam, en hoe zijn deze te doorbreken?
Product: Het antwoord op deze vraag staat in dit rapport.

Ervaringen werkgevers werkvoorziening vluchtelingen
Vraagsteller: Gemeente Eindhoven
Vraag: Wat verwachten werkgevers, die statushouders een werk(ervarings)plek willen aanbieden, van gemeenten, en wat zijn hierin succesfactoren en knelpunten?
Product: Het antwoord op deze vraag staat in dit rapport. Daarnaast is op kis.nl dit artikel verschenen.

Kwaliteit moskeeonderwijs
Vraagsteller: SICN (Stichting Islamitisch Centrum Nederland) & CMO (Contactorgaan Moslims & Overheid)
Vraag: Wat is er nodig om vanuit de moskeeorganisaties zelf een kwaliteitssysteem voor pedagogisch verantwoord moskeeonderwijs te ontwikkelen? Wat zou de inhoud van zo'n systeem moeten zijn en aan welke randvoorwaarden moet het voldoen?
Product: Het onderzoekswerk is uitgevoerd. In 2018 wordt het rapport gepubliceerd.

Effect maatschappelijke begeleiding statushouders
Vraagsteller: VluchtelingenWerk Nederland
Vraag: Hoe kan het effect van de maatschappelijke begeleiding gemeten worden?
Product: Er is een concept voor een meetinstrument ontwikkeld. In 2018 worden het definitieve meetinstrument en de trainingsmaterialen voor een train-de-trainer cursus opgeleverd.

Handreiking Eritrese statushouders
Vraagsteller: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vraag: Op welke wijze kan de integratie en participatie van Eritreeërs worden bevorderd door expliciet rekening te houden met hun specifieke context?
Product: Het antwoord op deze vraag staat in dit rapport. Daarnaast is op kis.nl dit artikel gepubliceerd.

Onderzoeksinstrument voedingsbodem radicalisering
Vraagsteller: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vraag: In hoeverre zijn de vragen en schalen van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoeksinstrument dat de voedingsbodems voor radicalisering in kaart brengt doeltreffend? Wat is het effect van de afname van het instrument in klassen op het middelbaar onderwijs?
Product: Het conceptrapport is af. In 2018 wordt het rapport gepubliceerd.

LIZE (Kennis- en informatiecentrum Europese migranten)
Vraagsteller: Stichting Lize
Vraag: Op welke wijze kan de methode transitiearena worden ingezet zodat bestaande kennis, ervaring en bereik van professionele en vrijwillige organisaties van en voor EU-migranten, in nieuwe vormen van dialoog en samenwerking met gemeenten duurzaam benut kan worden voor het verbeteren van de positie van EU-migranten in de Nederlandse samenleving?
Product: er zijn vier transitiearena's uitgevoerd met gemeenten, professionele en vrijwillige organisaties van en voor EU-migranten. In 2018 vinden nog twee transitiearena's plaats, wordt een slotbijeenkomst gehouden en wordt het artikel gepubliceerd.

Zorg voor ongedocumenteerden
Vraagsteller: MOC Schilderswijk
Vraag: Hoe verloopt de medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland? Hoe krijgt deze zorg vorm in beleid en praktijk?
Product: Er is een werksessie georganiseerd. Daarover is op kis.nl dit artikel verschenen.

LHBT-asielzoekers
Vraagsteller: COC Midden Nederland & Artikel 1 Midden Nederland
Vraag: Hoe ziet een methodiek voor het levensverhaal van LHBT-asielzoekers eruit die empowerend werkt en aan welke randvoorwaarden voldoet zo'n methodiek?
Product: Het antwoord op deze vraag staat in dit rapport.
Daarnaast is op kis.nl dit artikel gepubliceerd.

Inclusief communiceren
Vraagsteller: Saluti & Artikel 1 Midden Nederland
Vraag: Op welke manier kunnen gemeenten en instellingen in hun communicatie rekening houden met de diversiteit aan culturele, religieuze, ideologische of andere soort overtuigingen onder hun doelgroepen?
Product: Het concept voor een theoretisch kader is af. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd, met als product een toolkit inclusieve communicatie.

Stagediscriminatie
Vraagsteller: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vraag: Welke concrete maatregelen kan je als ROC nemen om stagediscriminatie aan te pakken en te voorkomen?
Product: Er is een brochure met concrete tips voor ROC's gemaakt. In 2018 wordt er een videoproductie gepubliceerd.

Turkse spanningen
Vraagsteller: Stichting ISBO (Islamitische Schoolbesturen Organisatie)
Vraag: Op welke manier kunnen Turkse Nederlanders beter met de onderlinge verschillen omgaan en zich (meer) op de toekomst in Nederland richten?
Product: Een seminar voor beleidsmakers en overige geïnteresseerden. In 2018 worden het verslag van de seminar en een artikel gepubliceerd.

Weerbaarheid meiden
Vraagsteller: Naima Ajouaau (Adviseur,coach en trainer arbeidsbemiddeling, radicalisering, diversiteit en inclusiviteit)
Vraag: Wat zijn de aandachtspunten in de huidige interventies, methodieken en aanpakken als het gaat om het weerbaar maken van meiden met een migratieachtergrond van 15 tot 30 jaar? En hoe verwerkt men deze aandachtspunten in de bestaande aanpak? Product: Het onderzoekswerk is uitgevoerd. In 2018 wordt het rapport gepubliceerd.

Toegankelijke hulp LHBT
Vraagsteller: Mokum Roze & COC Nederland
Vraag: Hoe gaan hulpverleners (in opleiding) ermee om als ze liever geen hulp willen bieden aan mensen die lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zijn? Wat zijn hun strategieën (bijv. weigeren, vermijden etc.), motieven en achtergronden? Hoe reageren de instellingen wanneer zij merken dat hulpverleners in hun eigen organisatie geen LHBT-cliënten willen helpen? Hoe reageren mbo's, hbo's en universiteiten hierop die studenten opleiden die LHBT's afwijzen vanuit hun religie? Op welke manier besteden zij aandacht aan verschillen in normen en waarden en hoe je daar in de beroepspraktijk mee omgaat?
Product: Er is een start gemaakt met het literatuuronderzoek en met de werving van respondenten voor interviews. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt het rapport gepubliceerd.

'Duldung' uitgeprocedeerden
Vraagsteller: LOS (Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt) & ASKV (Steunpunt Vluchtelingen)
Vraag: Hoe ziet het Duitse Duldungs-beleid eruit en wat kunnen Nederlandse overheden hiermee in hun beleidsontwikkeling gericht op maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers?
Product: De beleidsverkenning is afgerond en heeft geleid tot een conceptpublicatie. Deze wordt in 2018 met Nederlandse stakeholders besproken en verder aangevuld op basis van interviews met Duitse experts.

Participatie vrouwelijke statushouders
Vraagsteller: VluchtelingenWerk Nederland & Gemeente Amsterdam
Vraag: Hoe kunnen gemeenten, maatschappelijke organisaties vrouwelijke statushouders ondersteunen zodat zij evenredige kansen hebben om te kunnen participeren en integreren in de Nederlandse samenleving?
Product: Het rapport is in 2018 gepubliceerd. Artikel.

Evaluatie discriminatie meldwijzer
Vraagsteller: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vraag: Kunnen jongeren die discriminatie ondervinden, en die dat veelal naast zich neerleggen omdat ze melden van discriminatie zinloos vinden, met de DMW wél worden bereikt om het te melden?
Product: Er is enquête verricht. Er is een brochure ontwikkeld. Daarnaast verscheen op kis.nl dit artikel.

Onderwijs vluchtelingenkinderen
Vraagsteller: Stichting Leren Helpt!
Vraag: Welke interventies worden er (door het onderwijs: leerkrachten, decanen, (zorg)coördinatoren) gepleegd om er voor te zorgen dat vluchtelingkinderen hun potentie binnen het onderwijs benutten, zodat ze een beter toekomstperspectief hebben?
Product: De verkenning is afgerond. In 2018 worden een verslag en een artikel gepubliceerd.

Achterlating
Vraagsteller: Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Vraag: Wat zeggen professionals over de motieven van ouders om hun kinderen in het land van herkomst achter te laten? Spelen opvoedkwesties (onmacht) vaak een rol bij achterlating van jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Wat zeggen voormalig slachtoffers van achterlating daar zelf over? Wat zijn aanknopingspunten voor preventie van achterlating en ondersteuning bij opvoedkwesties die spelen in geval van achterlating?
Product: Documentstudie is uitgevoerd en de vragenlijsten voor interviews zijn opgesteld. In 2018 worden de interviews uitgevoerd en wordt een brochure gemaakt.

Online jongerenwerk
Vraagsteller: Stichting Het Interlokaal & Tandem Nijmegen
Vraag: Welke kennis is er al beschikbaar over online jongerenwerk gericht op jongeren met een migratieachtergrond en vraagstukken waarmee zij te maken hebben? En hoe kunnen zij deze kennis vertalen naar praktische toepassing door jongerenwerkers?
Product: Een selectieve literatuurstudie is uitgevoerd. In 2018 wordt het onderzoek voortgezet en wordt het rapport gepubliceerd.

En we werkten vanuit 4 thema's aan 19 projecten

Nieuwe migratie

De komst van nieuwkomers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om hier een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen, moet men de weg vinden in de Nederlandse samenleving. Hoe kunnen we vluchtelingen hierin begeleiden en ondersteunen?

Projecten:

Monitor gemeentelijke regie arbeidstoeleiding naar resultaat

Werkend leren als opstap naar betaald werk voor vluchtelingen naar resultaat

Integratiekansen jonge alleenstaande vluchtelingen naar resultaat

Bevorderen financiële en sociale zelfredzaamheid nieuwkomers in de gemeente naar resultaat

4 projecten

We hebben nu goede en duurzame afspraken gemaakt over lokaal beleid rond nieuwkomers.

Sabine de Bruijn, projectmanager Welzijn Lelystad

Sabine de Bruijn aan het woord

Hoe zorg je dat vluchtelingen en andere nieuwkomers zo snel mogelijk hun weg vinden in de lokale samenleving? Dat ze werk vinden en participeren. Wat is de beste werkwijze die daaraan bijdraagt? Welzijn Lelystad heeft het initiatief genomen om een netwerkaanpak te ontwikkelen. Hiervoor zijn we samen met lokale partners in training gegaan en zo kwamen we in contact met KIS. Ook via onze betrokkenheid in het onderzoek naar zelfredzaamheid van nieuwkomers, werd het steeds duidelijker wat die nieuwe werkwijze moest zijn van ons als lokale partners: Welzijn Lelystad, gemeente, reïntegratiebedrijf, schuldhulpverlening en aanbieders van inburgeringscursussen. Daardoor is expliciet in beeld gebracht wat we van elkaar nodig hadden. We zijn echt veel meer gaan samenwerken. Voorheen werkten we nogal eens langs elkaar heen. Nu staat veel meer de vluchteling, de statushouder centraal in de aanpak. Wat heeft hij of zij nodig? We hebben daarover nu goede en duurzame afspraken gemaakt.

Sabine de Bruijn
Projectmanager Welzijn Lelystad

Sociale stabiliteit

Radicalisering en spanningen tussen groepen liggen onder een vergrootglas. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Professionals en beleidsmakers hebben echter behoefte aan kennis en methoden om deze spanningen in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen.

Projecten:

Jongeren, religie en onderwijs naar resultaat

Het vertrouwen in instituties van jongeren met een migratieachtergrond naar resultaat

Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie naar resultaat

Voorkomen ongewenste polarisatie en aanspreken van het 'redelijke midden' naar resultaat

4 projecten

KIS-onderzoek laat zien dat wat wij doen effectief is.
Dat is ondersteunend en inspirerend.

Mercedes Zandwijken, directeur stichting Keti Koti Dialoog Tafel

Mercedes Zandwijken aan het woord

De samenwerking met KIS bestond onder meer uit een gezamenlijke workshop tijdens een conferentie over antidiscriminatie-onderzoek. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. Er zit vaart en dynamiek in de uitwisseling van ideeën. KIS staat open voor de inbreng van partnerorganisaties. Ook hebben we snel plannen gemaakt voor plannen in de toekomst. Het onderzoek van KIS naar wat werkt in de aanpak van discriminatie liet zien dat wat met de dialoogtafels doen effectief is. Dat is voor ons inspirerend. We voelen ons daarmee ondersteund in onze werkwijze. De kracht van KIS zit 'm voor mij in de kennis. Kennis over wat wel en niet werkt rond integratie. KIS als organisatie is niet log en ambtelijk, dat vind ik fijn. Ik heb ervaren met gedreven professionals te maken te hebben, niet met een bureaucratische organisatie.

Mercedes Zandwijken
Directeur stichting Keti Koti Dialoog Tafel

Inclusie & toegankelijkheid

Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor de integratie en participatie van nieuwe Nederlanders. Het tegengaan van discriminatie is hierbij essentieel, evenals toegankelijkheid van bedrijven en instellingen.

Projecten:

Diversiteitskader wijkteams naar resultaat

Diversiteit in de Transitiearena naar resultaat

Verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst naar resultaat

Kennis verspreiden antidiscriminatie naar resultaat

Kennisdossier participatie Roma en Sinti naar resultaat

Weerbaar opvoeden naar resultaat

6 projecten

In samenwerking met externe experts, heeft KIS in kaart gebracht hoe we bestaande methoden tegen anti-discriminatie aanpakken nog beter kunnen inzetten. Daarbij is onderzocht wat werkt voor wie en onder welke omstandigheden.

Ikram Taouanza, onderzoeker KIS

Participatie

Het huidige integratiebeleid richt zich op het bevorderen van deelname aan de Nederlandse samenleving. Maar hebben alle Nederlanders kennis en vaardigheden om te participeren? En hoe worden hun participatiekansen vergroot?

Projecten:

Gelijke kansen op 'gelijke stages' naar resultaat

This is me! naar resultaat

Binding van (migranten)jongeren in een internationaal perspectief naar resultaat

Kennisonderbouwing zelfbeschikking voor activiteiten van lokale organisaties naar resultaat

Ontwikkeling Digitale leeromgeving Voorlichters Zelfbeschikking naar resultaat

5 projecten

Wederkerigheid draait vooral om het expliciteren van wat ik geef en wat ik wil terugontvangen, wat voor mij belangrijk is en wat ik voor jou kan doen.

Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut en woordvoerder Kennisplatform Integratie & Samenleving

Zo sprak men over KIS op social media

Het kis publiek

maatschappelijke organisaties

onderwijs

beleidsprofessionals
lokale/regionale overheid

migranten-/vluchtelingenorganisaties

onderzoeks-/adviesbureaus

beleidsprofessionals landelijke overheid

politiek/bestuur

bedrijfsleven

studenten

media

185.291 bezoeken website

media

1.936 volgers

media

1.147 volgers

Sitebezoek

bezoeken
downloads
30.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Boze burgers. Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving

download
publicatie: 800

Interventiewijzer participatie vluchtelingen. Een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen

download
publicatie: 6.252

Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland

download
publicatie: 3.900
bekijken
artikel: 7.100

Monitor gemeentelijke arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017

download
publicatie: 730
infographic: 752

Halve kinderen?

bekijken
blog: 2.309

Dossier vluchtelingen

bekijken
dossier: 9.107
nieuwsbrief

7.500 Abonnees nieuwsbrief

media

KIS kwam 223 keer in de media

samenwerkingspartners

Meer dan 25 samenwerkingspartners

Met wie we samenwerken

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft contact met verschillende organisaties. Soms gaan we ook een meer of minder intensieve samenwerking aan. Er is contact met gemeenten, onderwijsinstituten als (v)mbo's, hbo's en universiteiten, migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties en taalscholen.

Concreet zijn dat onder andere Radar/Art.1, de Sociaal-Economische Raad (SER), VNO-NCW, S-IPI, Coalitie Erbij, Mezzo, Pharos, SGAN, In voor Mantelzorg, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Trias Pedagogica, Triple P International, KeTJA, Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Lize, VNG, OTAV, Divosa, Stichting Piëzo, Stichting Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) en Vluchtelingenwerk.