Kennisplatform Integratie & Samenleving Jaarbericht 2018

2018 is het vierde jaar dat Kennisplatform Integratie & Samenleving actief was met onderzoek, advies, praktische tips en instrumenten rond integratie, migratie en diversiteit. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

Uw vragen werden door ons beantwoord

126 BEANTWOORDE VRAGEN

Voorbeelden van eenduidige vragen

Dit zijn vragen waarvoor we de kennis al in huis hebben. Het antwoord op dit type vragen proberen we binnen enkele dagen via e-mail toe te sturen. Voorbeelden van eenduidige vragen zijn:

Hoe kom ik het percentage vluchtelingen in een gemeente te weten?
Vraagsteller: Stichting voor ondersteuning vluchtelingen

Antwoord:
Dit kunt u vinden op de website www.buurtintegratie.nl, waar de cijfers per gemeente te vinden zijn.

Doen mensen met een migratieachtergrond net zoveel vrijwilligerswerk als mensen met een Nederlandse achtergrond?
Vraagsteller: Rode Kruis

Antwoord:
Volgens CBS zetten mensen met een Nederlandse achtergrond zich vaker in als vrijwilliger (52%) dan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (39%. Bron: CBS 2015: 'Wie doet vrijwilligerswerk'?). Het verschilt echter naar vorm. Als naar meerdere onderzoeken wordt gekeken dan concludeert CBS dat bij de meeste vormen van vrijwilligerswerk mensen met een migratie- en met een Nederlandse achtergrond even actief zijn. Mensen met een migratieachtergrond doen wel minder vaak vrijwilligerswerk op gebied van sport en zorg, maar zijn vaker actief als vrijwilliger voor hun kerk, moskee of andere levensbeschouwelijke organisatie. Veel mensen met een migratieachtergrond hebben een ander beeld van vrijwilligerswerk dan gemiddeld in Nederland. Zij zetten zich vaak informeel in voor 'eigen' organisaties en voelen zich niet altijd thuis in Nederlandse vrijwilligersorganisaties.

Voorbeelden van vragen met uitzoekwerk

Wanneer is iemand ingeburgerd en kan hij/zij de Nederlandse Nationaliteit aanvragen? Wat geldt voor mensen die de leerbaarheidtoets niet halen of een aantal examens niet halen?
Vraagsteller: Vrijwilligersorganisatie voor vluchtelingen

Antwoord:
Nieuwkomers moeten verplicht inburgeren. Zij zijn officieel 'ingeburgerd' wanneer zij het Staatsexamen NT2 of het inburgeringsexamen succesvol hebben afgerond. Het inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, kennis van de Nederlandse Samenleving en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het inburgeringsexamen wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) afgenomen. Na het afronden van het inburgeringsexamen ontvangen nieuwkomers een inburgeringsdiploma. Dit diploma kunnen zij gebruiken om een naturalisatieverzoek in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor meer informatie over het inburgeringsexamen en de voorwaarden voor naturalisatie, zie: https://ind.nl/Formulieren/3006.pdf of https://ind.nl/Paginas/Inburgering-in-Nederland.aspx

Ik werk op een groep met vooral kinderen met migratieachtergrond, met een indicatie en veelal gedragsproblemen. Ik signaleer gebrek aan regels thuis, maar ouders willen geen hulp uit angst voor jeugdzorg. Sommige zaken zijn moeilijk te bespreken met ouders. Hoe kan ik de opvoeding beter ondersteunen?
Vraagsteller: Medewerker kinderdagverblijf

Antwoord:
Voor opvoedondersteuning bij gedragsregulering zijn enkele geschikte interventies voorhanden, o.a. Triple P workshops. Triple P Nederland is daarvoor te benaderen. Er is ook een Triple P aanbod voor beroepsopvoeders. We adviseren verder contact op te nemen met JES Rijnland die in de regio Leiden veel laagdrempelige opvoedondersteuning aanbiedt. Verder heeft KIS een tool ontwikkeld om het gesprek over opvoeden aan te gaan met ouders in laagdrempelige bijeenkomsten. Als professional bij een reguliere instelling kan je door middel van deze tool kennis en ervaring uitwisselen zodat je de juiste opvoedondersteuning kan bieden aan ouders met een migratieachtergrond. Voor de vraag hoe om te gaan met ouders is er inspiratie te halen uit de lessen uit Weerbaar opvoeden.

14 complexe vragen in 2018 gesteld aan KIS:

Deze vragen leiden tot een (verkennend) onderzoeksproject van soms enkele maanden. Daarnaast deden we onderzoek naar aanleiding van vragen die eind 2017 zijn gesteld. In totaal liepen er 21 projecten.

Methode transitiearena voor verbeteren positie EU-migranten
Vraagsteller: Stichting Lize
Vraag: Op welke wijze kan de methode transitiearena worden ingezet zodat bestaande kennis, ervaring en bereik van professionele en vrijwillige organisaties van en voor EU-migranten duurzaam benut kan worden voor het verbeteren van de positie van EU-migranten in de Nederlandse samenleving?
Product: : In 2017 hebben reeds vier transitiearena's plaatsgevonden met gemeenten, professionele en vrijwillige organisaties van en voor EU-migranten. In 2018 vonden nog twee transitiearena's plaats, werd een slotbijeenkomst gehouden en is een artikel gepubliceerd.

LHBT-asielzoekers
Vraagsteller: COC Midden Nederland & Artikel 1 Midden Nederland
Vraag: Hoe ziet een methodiek voor het Levensverhaal van LHBT-asielzoekers eruit die opbouwend en bekrachtigend werkt? Aan welke randvoorwaarden voldoet zo'n methodiek?
Product: Rapport en artikel.

Toegankelijke hulp LHBT
Vraagsteller: Mokum Roze & COC Nederland
Vraag: Hoe gaan hulpverleners (in opleiding) ermee om als ze liever geen hulp willen bieden aan mensen die lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zijn? Wat zijn hun strategieën (bijv. weigeren, vermijden etc.), motieven en achtergronden? Hoe reageren de instellingen wanneer zij merken dat hulpverleners in hun eigen organisatie geen LHBT-cliënten willen helpen? Hoe reageren mbo's, hbo's en universiteiten als studenten die ze opleiden LHBT's uit religieuze redenen afwijzen? Op welke manier besteden zij aandacht aan verschillen in normen en waarden en hoe je daar in de beroepspraktijk mee omgaat?
Product: Rapport en artikel.

Duldung: Maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland
Vraag: Hoe ziet het Duitse beleid ('Duldung') met betrekking tot de maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers eruit en wat kunnen Nederlandse overheden hiermee in hun beleidsontwikkeling?
Product: In 2018 verscheen een eerste verkenning van Duits beleid. Begin 2019 verscheen een tweede verkenning en een artikel.

Onderwijs vluchtelingenkinderen
Vraagsteller: Stichting Leren Helpt!
Vraag: Welke interventies worden er (door het onderwijs: leerkrachten, decanen, (zorg)coördinatoren) uitgevoerd om ervoor te zorgen dat vluchtelingkinderen hun potentie binnen het onderwijs benutten, zodat ze een beter toekomstperspectief hebben?
Product: Rapport en artikel.

Achterlating in land van herkomst
Vraagsteller: Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Vraag: Wat zeggen professionals over de motieven van ouders om hun kinderen in het land van herkomst achter te laten? Spelen opvoedkwesties (onmacht) vaak een rol bij achterlating van jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Wat zeggen voormalig slachtoffers van achterlating daar zelf over? Wat zijn aanknopingspunten voor preventie van achterlating en ondersteuning bij opvoedkwesties die spelen in geval van achterlating?
Product: Handreiking en artikel.

Online jongerenwerk
Vraagsteller: Stichting Het Inter-lokaal & Tandem Nijmegen
Vraag: Welke kennis is er al beschikbaar over online jongerenwerk gericht op jongeren met een migratieachtergrond en over de vraagstukken waar zij mee te maken hebben? Hoe kunnen zij deze kennis vertalen naar praktische toepassing door jongerenwerkers?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Jeugdhulp asielzoekerskinderen
Vraagsteller: COA en Nidos
Vraag: In hoeverre zijn gemeenten (en jeugdhulporganisaties) zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij per 1 januari 2019 voor asielzoekerskinderen hebben? Is de gemeentelijke inkoop afgestemd op de zorg voor asielzoekerskinderen? Welke specifieke hulp hebben asielzoekerskinderen nodig en kunnen gemeenten de jeugdhulp hier voldoende op toesnijden? En welke maatregelen moeten de gemeenten nemen om een adequaat aanbod te kunnen garanderen?
Product: Website en artikel. Op 26 maart 2019 vond er een symposium plaats met gemeenten en andere betrokken partijen.

Culturele interventies gericht op volwassen statushouders
Vraagsteller: VNG
Vraag: Wat zijn (bewezen) werkzame elementen in kunst- en cultuurinterventies ten behoeve van integratie en participatie van vluchtelingen op lokaal niveau? Hoe kunnen we deze kennis in de toekomst benutten voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van deze interventies?
Product: Rapport, infographic en artikel.

Gendersensitief arbeidsmarktbeleid voor vrouwelijke vluchtelingen
Vraagsteller: Atria
Vraag: Hoe kan een gendersensitief arbeidsmarktbeleid voor vrouwelijke vluchtelingen in de praktijk worden vormgegeven?
Product: Er is een expertmeeting gehouden, lees hier het verslag.

Sexting en exposing bij Marokkaans-islamitische tienermeisjes
Vraagsteller: Stichting Al Amal
Vraag: Welk verband is er tussen seksuele opvoeding door Marokkaans-islamitische moeders en opvattingen van Marokkaans-islamitische tienermeisjes met betrekking tot sexting en exposing?
Product: Artikel 1, Artikel 2 en publicatie.

Binding statushouders en wijkbewoners
Vraagsteller: De Voorkamer
Vraag: Wat zijn werkzame elementen van wijkgerichte interventies gericht op het vergroten van de sociale binding tussen statushouders en wijkbewoners?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Theater tegen polarisatie
Vraagsteller: Theater Utrecht & DOX
Vraag: Welke werkzame elementen (zoals 'het kunnen inleven in de ander' en 'het doorbreken van stereotiepe beelden') worden ingezet bij theater in het middelbaar onderwijs om daarmee polarisatie te verminderen en bij te dragen aan een positieve beeldvorming en wederzijds begrip tussen leerlingen met diverse etnische achtergronden?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Communicatie gemeenten en laag taalvaardige burgers
Vraagsteller: Gemeente Haarlem
Vraag: Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente Haarlem en burgers met een migratieachtergrond en een lage Nederlandse taalvaardigheid? Is de communicatie effectief en wat zijn aanknopingspunten voor eventuele verbetering?
Product: Rapport en artikel.

Vergelijking schoolloopbanen
Vraagsteller: NVO
Vraag: Op welke wijze verloopt de schoolloopbaan van jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond, in vergelijking tot jongeren met een westerse achtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Verkenning City Deal Diversiteit
Vraagsteller: Ministerie van SZW en BZK
Vraag: Voor welke uitdagingen worden gemeenten gesteld door de ontstane superdiversiteit? Is een City Deal een geschikt middel om innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen te vinden?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Voorverkenning KIS kennisatelier 'Communicatie in arbeidstoeleiding'
Vraagsteller: Klantmanagers Werk & Inkomen
Vraag: Welke succesfactoren en belemmeringen zijn er in de communicatie rond de begeleiding naar werk, specifiek voor mensen met een migratieachtergrond?
Product: Artikel en verslag van het kennisatelier.

Problematiek thuiswonende zonen
Vraagsteller: Steunpunt Mantelzorg
Vraag: Bij ouders met een migratieachtergrond waarbij volwassen zonen nog in huis wonen zien we signalen van opvoedingsonmacht, psychische problematiek en overbelasting bij de ouders en verslavingsgedrag of apathie bij de zonen. Wat is de specifieke aard van deze problemen?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Gemengd wonen
Vraagsteller: Socius Wonen
Vraag: Wat kunnen initiatieven op het gebied van gemengd wonen, waarbij statushouders en andere bewoners in een wooncomplex samenleven, bijdragen aan de integratie en participatie?
Product: Rapport en artikel.

Hulp na achterlating in land van herkomst
Vraagsteller: Ministerie van Buitenlandse Zaken en LKHA
Vraag: Wat zijn de omstandigheden waarin jongeren worden achtergelaten in het buitenland? Is er sprake van verwaarlozing, fysiek of psychisch geweld?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

Gezondheid en inburgering
Vraagsteller: VNG/OTAV
Vraag: Hoe kunnen gemeenten voorkomen dat statushouders met (psychische) gezondheidsproblemen in het nieuwe inburgeringsstelsel onterecht in de Z-route (zelfstandig met taal) terechtkomen?
Product: Het rapport verschijnt in 2019 op onze website.

We werkten vanuit 4 thema's aan 19 projecten

Nieuwe migratie

Om een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen in Nederland, is het belangrijk dat vluchtelingen hun weg vinden in de samenleving. Hoe kunnen we hen hierin het beste begeleiden en ondersteunen?

Projecten:

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen naar resultaat

Duurzame participatie vluchtelingen: doen wat werkt naar resultaat

Spanningsvelden rond arbeidstoeleiding statushouders naar resultaat

Financiële zelfredzaamheid van nieuwe migranten in twee arbeidsmarktregio's naar resultaat

4 projecten

Maarten van Eijk

Aan de hand van het spel 'Spelen met spanningsvelden' kunnen klantmanagers bij de arbeidstoeleiding van statushouders makkelijker het gesprek aangaan met betrokken partijen.

Maarten van Eijk (Afdelingshoofd werk en dienstverlening bij de gemeente 's-Hertogenbosch)

Maarten van Eijk aan het woord

Bij de gemeente Den Bosch vinden we het heel belangrijk om zoveel mogelijk statushouders naar een baan te begeleiden. Het spel 'Spelen met spanningsvelden' dat KIS ontwikkelde helpt klantmanagers die met de statushouders werken om meer inzicht te krijgen in de spanningsvelden rondom deze arbeidstoeleiding. Er speelt zoveel op dit gebied en het is zo complex. Met het spel kan de klantmanager makkelijker het gesprek aangaan met de verschillende betrokken partijen. Niet alleen met de statushouder, maar ook met organisaties als Vluchtelingenwerk of een werkgever. Daarnaast helpt het spel bij de professionalisering van de klantmanager. Daar is behoefte aan.

Maarten van Eijk
Afdelingshoofd werk en dienstverlening bij de gemeente 's-Hertogenbosch

Sociale stabiliteit

Er is veel aandacht voor polarisatie in de samenleving en spanningen tussen groepen. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Professionals en beleidsmakers hebben echter behoefte aan kennis en methoden om polarisatie en spanningen in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen.

Projecten:

Versterken van veerkracht van het 'veelzijdige midden' tegen ongewenste polarisatie naar resultaat

Effectief discriminatie verminderen naar resultaat

Omgaan met polarisatie op het werk naar resultaat

3 projecten

Naima Azough

Waarom alleen onderzoekers laten analyseren? Dat kunnen professionals onderling ook. Met de handreiking 'Van polarisatie naar verbinding' kunnen professionals heel gericht nagaan en analyseren wat er gebeurt in een wijk.

Naima Azough, voormalig speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang bij de ministeries OCW en VWS

Inclusie & toegankelijkheid

Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor de integratie en participatie van nieuwkomers. Het tegengaan van discriminatie is hierbij essentieel, evenals het zorgdragen voor de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen.

Projecten:

Bevorderen intercultureel vakmanschap sociaal domein naar resultaat

De rol van migrantenorganisaties in het lokale sociaal domein naar resultaat

Diversiteitsbeleid bij werving en selectie door werkgevers en beïnvloeding hiervan naar resultaat

Brede verkenning schooladviezen in het basisonderwijs naar resultaat

Voorverkenning diversiteit en intercultureel vakmanschap op lerarenopleidingen lees meer

5 projecten

Voorverkenning diversiteit en intercultureel vakmanschap op lerarenopleidingen

De etnisch-culturele diversiteit in schoolklassen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Hoe gaan pabo's en lerarenopleidingen hiermee om? Ook wordt er zowel binnen als buiten het onderwijs op gewezen dat er weinig docenten met een migratieachtergrond zijn. KIS ging met belangenorganisaties (PO, VO-raad, VvH, Lobo), ministeries (SZW en OCW) en vertegenwoordigers van pabo's en lerarenopleidingen in gesprek over de instroom en het behoud van studenten met een migratieachtergrond. Ook spraken we over aandacht voor intercultureel werken in het curriculum van de opleidingen. Het doel van deze voorverkenning was om na te gaan of deze thema's als belangrijke vraagstukken in het onderwijs worden gezien. Bestaat er draagvlak voor onderzoek, en waar is dan de meeste behoefte aan?

Deze voorverkenning is de basis voor een onderzoek dat KIS in 2019 zal uitvoeren naar intercultureel vakmanschap op pabo's. Hoe voer je als docent bijvoorbeeld gesprekken over complexe onderwerpen met ouders en leerlingen? Hoe ga je om met feestdagen op school, wel of geen handen schudden, wij-zij gevoelens en verschillen in communicatiestijlen? We onderzoeken wat de visie van onderwijsinstellingen en pabo-studenten hierop is en welke ervaringen pas afgestuurde docenten hebben.

Dankzij de module intercultureel vakmanschap kon ik het belang van cultuursensitief werken beter overbrengen aan mijn collega's.

Fatiha Bendadi, Kinderarts, St. Antonius Ziekenhuis

Participatie

Als samenleving streven we ernaar dat iedereen in staat is of in staat wordt gesteld deel te nemen daaraan. Maar hebben alle burgers voldoende kennis en vaardigheden om te participeren? En hoe worden hun participatiekansen vergroot?

Projecten:

Combineren van werken en leren lees meer

Weerbaar opvoeden: bijeenkomsten voor vrijwilligers naar resultaat

Vervolg actieonderzoek pilots weerbaar opvoeden naar resultaat

Binding jongeren aan instituties en Nederland naar resultaat

Perspectief van jongeren zelf op hun binding aan instituties en Nederland naar resultaat

Empowerment: verminderen gevolgen discriminatie onder jongeren naar resultaat

Zelfbeschikking naar resultaat

7 projecten

Combineren van werken en leren

KIS onderzocht het succes van twee innovatieve leerwerktrajecten die met name jongeren met een migratieachtergrond duurzaam fit maken voor de arbeidsmarkt. Houd onze website in de gaten voor het rapport 'Jongeren betrekken en behouden door het combineren van leren & werken'.

Weerbaar opvoeden: bijeenkomsten voor vrijwilligers

KIS ontwikkelde een train-de-trainer voor vrijwilligers waarin zij leren opvoedondersteuning te bieden aan ouders met een migratieachtergrond. De handvatten, materialen en kennis die we in de training aanbieden, helpen vrijwilligers om ouders te ondersteunen bij het weerbaar opvoeden van hun kinderen, vooral in relatie tot hun migratieachtergrond of waarden die voor hen belangrijk zijn. Ben je geïnteresseerd in deze training? Neem contact op met Jamila Achahchah via j.achahchah@movisie.nl.

Zelfbeschikking

Sinds 2018 organiseert KIS de bijeenkomsten voor het Platform Eer & Vrijheid. Dit is een actief netwerk voor partijen die werkzaam zijn rondom zelfbeschikking. In het platform wordt informatie gegeven en ontmoeten diverse professionals en vrijwilligers elkaar halfjaarlijks om ervaring en kennis te delen. Zo willen we samenwerking bevorderen. Voor de inhoudelijke opzet van de bijeenkomsten raadplegen we van tevoren de verschillende deelnemende organisaties, professionals en vrijwilligers. Lees hier over een van de bijeenkomsten die dit jaar vanuit het Platform gehouden werd.

Kristel Logghe

Met de bijdrage van KIS konden we een belangrijke en onderbouwde aanvulling bieden aan organisaties die actief zijn op het gebied van opvoedondersteuning.

Kristel Logghe, Landelijke projectleider Weerbaar Opvoeden namens Ministerie SZW

Kristel Logghe aan het woord

Van 2016-2018 liepen onderzoekers van KIS mee met pilots Weerbaar opvoeden, die werden uitgevoerd in vijf gemeenten. Binnen het programma Weerbaar opvoeden gaan professionals in gesprek met ouders met een migratieachtergrond over cultureel-religieuze dilemma's bij de opvoeding. KIS gaf tussentijds nuttige adviezen aan de lokale projectleiders wat betreft de richting en verdieping van het programma. Met de bijdrage van KIS hebben we een belangrijke en onderbouwde aanvulling kunnen bieden aan organisaties die actief zijn op het gebied van opvoedondersteuning. De resultaten van het actieonderzoek zijn gedeeld met andere gemeenten op een landelijke bijeenkomst en verwerkt in een online training voor opvoedprofessionals.

Kristel Logghe
Landelijke projectleider Weerbaar Opvoeden namens Ministerie SZW

We hielden kennisateliers over 4 actuele onderwerpen

Als KIS willen we actuele vraagstukken die in de maatschappij spelen signaleren en op de agenda zetten. Voor dit doel organiseren we kennisateliers, waarin we ons samen met partners uit het werkveld over een bepaald onderwerp buigen. Zo willen we verandering tot stand brengen. In 2018 organiseerden we vier kennisateliers.

Kennisatelier

Seksuele moraal in diversiteitsperspectieflees meer

Kennisatelier

Religie in het publieke domeinlees meer

Kennisatelier

Beeldvorming over integratie en diversiteitlees meer

Kennisatelier

Communicatie tussen sociale diensten en bijstandscliënten met een migratieachtergrondlees meer

Religies kunnen werken als splijtzwam, maar ze kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en daarmee aan de kwaliteit van samenleven. Dat geldt voor traditionele kerken, moskeeën, migrantenkerken - eigenlijk voor elke beweging die een oplossing denkt te hebben gevonden voor die wonderlijke combinatie van schoonheid en leed waar wij mensen mee om moeten zien te gaan.

Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut en woordvoerder Kennisplatform Integratie & Samenleving

Zo sprak men over KIS op social media

Het kis publiek

maatschappelijke organisaties

onderwijs

beleidsprofessionals
lokale/regionale overheid

migranten-/vluchtelingenorganisaties

onderzoeks-/adviesbureaus

beleidsprofessionals landelijke overheid

politiek/bestuur

bedrijfsleven

studenten

media

206.000 bezoeken website

media

2.178 volgers

media

2.188 volgers

Sitebezoek

bezoeken
downloads
30.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen

download
publicatie: 1.000
bekijken
artikel 1.768

Zo pak je discriminatie aan in de klas

bekijken
artikel: 1.780

Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen

download
publicatie: 1.077
bekijken
artikel: 2.562

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

download
publicatie: 1.483
bekijken
artikel: 2.393

De langzame maar gestage metamorfose van Zwarte Piet

bekijken
artikel: 2.800

E-learning intercultureel vakmanschap

bekijken
artikel: 3.500
nieuwsbrief

10.136 Abonnees nieuwsbrief

media

KIS kwam 192 keer in de media

samenwerkingspartners

Meer dan 25 samenwerkingspartners

Met wie we samenwerken

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft contact met verschillende organisaties. Soms gaan we ook een meer of minder intensieve samenwerking aan. Er is contact met gemeenten, onderwijsinstituten als (v)mbo's, hbo's en universiteiten, migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties en taalscholen.

Concreet zijn dat onder andere: Stichting School en Veiligheid, Platform Eer en Vrijheid, Bindkracht 10 Nijmegen, Inholland, Hogeschool Utrecht, BVJong, Sociaal Werk Nederland, Radar/Art.1, de Sociaal-Economische Raad (SER), VNO-NCW, S-IPI, Coalitie Erbij, Mezzo, Pharos, SGAN, In voor Mantelzorg, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Trias Pedagogica, Triple P International, KeTJA, Expertise-unit Sociale Stabiliteit, VNG, OTAV, Divosa, Stichting Piëzo, Stichting Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) en Vluchtelingenwerk.