Project

diversiteit in de wijk

Wat werkt bij aanpakken jeugdwerkloosheid migrantenjongeren?

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

 

In 2015 zijn we begonnen met een zogeheten theory based evaluatie van die aanpakken. Allereerst zijn de aanpakken geïnventariseerd en zijn de verandertheorieën gereconstrueerd die ten grondslag liggen aan die aanpakken. En vervolgens is nagegaan wat op basis van huidige inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de plausibiliteit van die theorieën en de condities waaronder die aanpakken het meest kans op succes hebben. In 2015 zijn vier verandertheorieën onder de loep genomen. Die betreffen: mentoring, studiekeuze, het betrekken van de omgeving en beeldvorming van werkgevers. Op deze manier worden interventies onderbouwd met wetenschappelijke kennis, worden kennislacunes zichtbaar en worden aanbevelingen gedaan voor het vergroten van de kans op succes van die aanpakken.

Via dit project borgen en ontsluiten we kennis over wat werkt in de aanpakken van jeugdwerkloosheid van migrantenjongeren. De bevindingen onstluiten we via rapportages en publieksvriendelijke factsheets met handreikingen voor de praktijk.

Thema: