Filter op thema

2 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakt KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

1 mei 2018

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gebruik van jeugdzorg sterk verschilt, afhankelijk van etnische afkomst. KIS onderzoekt in hoeverre het proces van verwijzen hier een rol in speelt. Wordt er bij verwijzing door jeugdartsen, huisartsen en sociale wijkteams rekening gehouden met etnische afkomst?

26 april 2018

Discriminatie heeft nadelige gevolgen op de korte en de lange termijn. Op de korte termijn levert het stress op, op de lange termijn kan het zelfs zorgen voor een verminderde psychische en fysieke gezondheid. Empowerment –het zelfvertrouwen vergroten en steun zoeken bij mensen in dezelfde minderheidspositie- is een van de strategieën om spanningen en stress te verminderen.

26 april 2018

In verschillende culturele en religieuze gemeenschappen is er nog steeds behoefte aan meer aandacht voor zelfbeschikking. In de afgelopen twee jaar maakten veel van deze gemeenschappen gebruik van budget van SZW –via KIS- om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over taboethema’s en zelfbeschikkingsrecht. Maar de samenwerking tussen migrantenorganisaties, gemeenten en lokale organisaties komt nog niet (voldoende) van de grond. 

26 april 2018

We onderzoeken de werkzame elementen en de bijbehorende randvoorwaarden binnen beleid, projecten en pilots die gericht zijn op duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Dit doen we door nationale en internationale wetenschappelijke kennis over dit onderwerp te combineren. 

26 april 2018

Professionals werken in een omgeving van toegenomen diversiteit en daarmee ook van tegenstellingen en polarisatie. KIS wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van lastige kwesties en handvaten bieden om tot een gezamenlijk normatief kader te komen. Op basis daarvan kunnen sociale professionals beter omgaan met lastige kwesties rond polariserend gedrag en dreigend conflict. Daarbij zullen grondwettelijke kaders en de visie van de instelling richtinggevend zijn. Daarnaast willen wij het maatschappelijke debat over morele dilemma’s en ‘schurende waarden’ in de samenleving voeden.

26 april 2018

Om discriminatie effectief te kunnen bestrijden, zijn er drie dingen nodig: lokaal beleid, goed toegeruste professionals en effectieve interventies. De afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld over discriminatie en racisme en onderliggende oorzaken. Ook is er steeds meer bekend over preventie en aanpak van discriminatie, maar er zijn nog weinig goed beschreven en onderbouwde interventies. 

26 april 2018

Het doel van dit project is om de aard van belemmeringen en kansen bij de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers inzichtelijk te maken. Dit doen we door in 2018 verder te gaan met ontwikkelde kennis binnen en buiten KIS. We zoeken hiervoor naar instrumenten en werkwijzen die toepasbaar zijn in de lokale praktijk om de financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers te kunnen bevorderen. 

26 april 2018

Voor het vergroten van inclusie en toegankelijkheid van burgers met een migratieachtergrond is ‘intercultureel vakmanschap’ heel belangrijk. Sociale vraagstukken als huiselijk geweld, armoede en sociale ongelijkheid moeten op een duurzame manier aangepakt worden. Het blijkt dat de interculturele vraag naar dienstverlening en ondersteuning en het aanbod niet goed op elkaar zijn afgestemd. Professionals willen deskundiger worden in het omgaan met diversiteit, maar ze vinden het lastig om de sociale vraagstukken goed in beeld te krijgen en er een goede aanpak voor te vinden.  

24 april 2018

In 2018 is het COA nog verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit: dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. Het is belangrijk dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders zich goed kunnen voorbereiden op deze overgang. KIS, Kind met recht en Stichting Kinderpostzegels inventariseren bij gemeenten wat zij nodig hebben om de overgang soepel te laten verlopen. Dit doen we in samenwerking met o.a. VNG, het COA en Nidos.