Filter op thema

4 januari 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving wil bijdragen aan de ondersteuning van nieuwe vluchtelingen bij de integratie in gemeenten. Door middel van een landelijke enquête onder gemeenten bekijken we hoe het gaat met de integratie en acceptatie van nieuwe vluchtelingen. Maar ook wat gemeenten nodig hebben bij de ondersteuning daarvan.

11 augustus 2015

Een eerste analyse laat zien dat niet alleen in Nederland, maar er ook in andere Europese landen een duidelijke relatie is tussen migrantengroepen en jeugddelinquentie. Wat weten we eigenlijk over probleemgedrag van jongeren uit migrantengroepen dat leidt tot jeugddelinquentie?

15 juli 2015

Mbo-studenten met een migrantenachtergrond moeten extra moeite doen voor een stageplaats in vergelijking tot hun autochtone medestudenten. Mogelijk is hierbij sprake van discriminatie.

25 maart 2015

De sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in migrantengemeenschappen is relatief laag. Dat levert problemen op met coming out, zelfacceptatie en zelfbeschikkingsrecht.

25 maart 2015

Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen? Welke factoren en voedingsbodems een rol spelen bij radicaliseringsprocessen is bekend uit onderzoek. Denk aan statistische registraties zoals (jeugd)werkloosheid en vroegtijdige schooluitval. Maar ook aan monitoringonderzoek als ervaren discriminatie, ervaren ongelijkheid en sociale spanningen.

11 maart 2015

Veel migranten en vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond zijn opgegroeid in een wij-cultuur. In zo'n cultuur gaan de belangen van de familie en gemeenschap voor op die van het individu. Mensen steunen elkaar financieel en sociaal, en het grote sociale netwerk biedt bescherming en veiligheid.

27 februari 2015

Huwelijksdwang is een thema dat in Nederland nog steeds aandacht nodig heeft. Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat gemeenten en sociale wijkteams ondersteunen en adviseren bij de preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken.

27 februari 2015

Het aantal migranten in de bijstand is relatief hoog. Eind 2013 had van alle mensen in de bijstand ruim de helft een migrantenachtergrond. Daarnaast is er ook een groot aantal migrantenvrouwen zonder uitkering waarvan de (arbeids)participatie achterblijft, de zogenaamde Nuggers. Onder migrantenjongeren is de werkloosheid bovendien hoog.

27 februari 2015

Bij toegenomen diversiteit doen zich bij ouders en professionele opvoeders vragen voor over opvoeden tot binding aan de samenleving, de ontwikkeling van moraliteit die zich niet tot de eigen gemeenschap beperkt, de bevordering van sociale competenties voor participatie en burgerschap en het tegengaan van uitsluiting.

27 februari 2015

Wat is de leefsituatie van nieuwe Nederlanders? ABF Research werkt momenteel aan een basisapplicatie die zicht geeft op de ‘harde’ gegevens omtrent de leefsituatie waarbij onder-scheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen nieuwe Nederlanders evenals een vergelijking met autochtonen.