Filter op thema

15 maart 2017

Voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn nog weinig beproefde en overdraagbare methoden. Wat werkt voor hen? Daar is nog weinig over bekend.  In dit project onderzoeken we de werking van werkend leren: de inzet van stages, lerend vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen door maatschappelijke organisaties - voor vluchtelingen als opstap naar betaald werk.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

15 februari 2016

Het in 2015 door ons ontwikkelde signaleringsinstrument geeft (met name) gemeenten beter zicht op de risicofactoren in een wijk. Het gaat hier om factoren die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. In 2016 ontwikkelen we op basis van deze kennis dit instrument verder door.

29 januari 2016

Migrantenouders hebben soms extra opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan deze ouders prettig vinden voor hun eigen kind. Of wanneer hun kinderen het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. De vraag is of reguliere voorzieningen bij dit soort vragen voldoende kunnen helpen.

25 januari 2016

Uit de dialoogbijeenkomsten die we organiseerden in 2015, bleek dat migrantenorganisaties van Midden- en Oost-Europeanen behoefte hebben om op landelijk niveau kennis en ervaring uit te wisselen. In 2016 faciliteren en ondersteunen we daarom de organisatie van twee platformbijeenkomsten.

22 januari 2016

Succesvolle methoden en instrumenten om de participatie van kwetsbare burgers te bevorderen, worden in dit project toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen. Het gaat om beschikbare kennis over vluchtelingen en om instrumenten die Movisie eerder heeft ontwikkeld.

21 januari 2016

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben meer moeite om een stage te vinden dan autochtone medestudenten. Via een verkennende studie brengen we mogelijkheden in beeld die aansturen op gelijke kansen en tegengaan van discriminatie.