Filter op thema

15 januari 2018

Veel gemeenten vragen zich af: laten we volwassen vluchtelingen een opleiding volgen zodat ze een passende baan voor langere tijd kunnen vinden? Of kunnen we ze beter zo snel mogelijk aan het werk laten gaan? In dit project bieden we gemeenten handvatten om tot een afgewogen keuze te komen.

15 januari 2018

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kost tijd. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vluchtelingen richting betaald werk te begeleiden. Voor het derde jaar op rij monitoren we de stand van zaken: hoe pakken gemeenten de arbeidstoeleiding aan en welke resultaten behalen zij?

18 september 2017

Veel van de vluchtelingen die recent een verblijfstatus hebben gekregen, zijn jonge, alleenstaande Syriërs en Eritreeërs. Deze jongeren hebben veel mogelijkheden om door scholing kans te maken op werk en een toekomst in Nederland. De praktijk valt tegen: veel van hen volgen geen opleiding en raken geïsoleerd. KIS onderzoekt hoe gemeenten en onderwijsinstellingen deze vluchtelingen kunnen helpen om onderwijs te volgen.

15 maart 2017

We onderzoeken hoe de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers kan worden vergroot. Ook leggen we de vraag onder het vergrootglas wat de bijdrage hieraan is van nieuwkomers zelf, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. En onderzoeken we de rol van de gemeenten en gaan we op zoek naar geschikte instrumenten.

15 maart 2017

Voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn nog weinig beproefde en overdraagbare methoden. Wat werkt voor hen? Daar is nog weinig over bekend.  In dit project onderzoeken we de werking van werkend leren: de inzet van stages, lerend vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen door maatschappelijke organisaties - voor vluchtelingen als opstap naar betaald werk.

25 januari 2016

Uit de dialoogbijeenkomsten die we organiseerden in 2015, bleek dat migrantenorganisaties van Midden- en Oost-Europeanen behoefte hebben om op landelijk niveau kennis en ervaring uit te wisselen. In 2016 faciliteren en ondersteunen we daarom de organisatie van twee platformbijeenkomsten.

22 januari 2016

Succesvolle methoden en instrumenten om de participatie van kwetsbare burgers te bevorderen, worden in dit project toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen. Het gaat om beschikbare kennis over vluchtelingen en om instrumenten die Movisie eerder heeft ontwikkeld.

4 januari 2016

Syriërs en Eritreeërs zijn twee grote groepen vluchtelingen die zich sinds vorig jaar in Nederland hebben gevestigd. De verwachting is dat de toestroom van beide groepen voorlopig zal aanhouden. Dit betekent een opgave voor onder andere gemeenten. Die geven aan dat zij nog weinig zicht hebben op (achtergrond)kenmerken van deze twee groepen.

4 januari 2016

Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Dit project bundelt de bevindingen in vijf vooroplopende gemeenten als het gaat om gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Europese arbeidsmigranten.

4 januari 2016

Wat kunnen gemeenten en andere partners als werkgevers en opleidingsinstellingen doen om vluchtelingen te helpen bij de toetreding tot de arbeidsmarkt? Welke goede praktijken en werkzame elementen zijn er? En onder welke condities kunnen zij succesvol zijn?