Filter op thema

26 april 2018

In verschillende culturele en religieuze gemeenschappen is er nog steeds behoefte aan meer aandacht voor zelfbeschikking. In de afgelopen twee jaar maakten veel van deze gemeenschappen gebruik van budget van SZW –via KIS- om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over taboethema’s en zelfbeschikkingsrecht. Maar de samenwerking tussen migrantenorganisaties, gemeenten en lokale organisaties komt nog niet (voldoende) van de grond. 

26 april 2018

We onderzoeken de werkzame elementen en de bijbehorende randvoorwaarden binnen beleid, projecten en pilots die gericht zijn op duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Dit doen we door nationale en internationale wetenschappelijke kennis over dit onderwerp te combineren. 

26 april 2018

Het doel van dit project is om de aard van belemmeringen en kansen bij de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers inzichtelijk te maken. Dit doen we door in 2018 verder te gaan met ontwikkelde kennis binnen en buiten KIS. We zoeken hiervoor naar instrumenten en werkwijzen die toepasbaar zijn in de lokale praktijk om de financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers te kunnen bevorderen. 

24 april 2018

In 2018 is het COA nog verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit: dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. Het is belangrijk dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders zich goed kunnen voorbereiden op deze overgang. KIS, Kind met recht en Stichting Kinderpostzegels inventariseren bij gemeenten wat zij nodig hebben om de overgang soepel te laten verlopen. Dit doen we in samenwerking met o.a. VNG, het COA en Nidos.

26 februari 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar ze kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. Ze kunnen niet betaald werken, en in veel gevallen ontbreekt een zinvolle dagbesteding. Maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs of werk, kan het welbevinden van deze mensen verbeteren. KIS verkent aanknopingspunten hiervoor, aan de hand van een voorbeeld van Duits beleid op dit gebied.

15 januari 2018

Veel gemeenten vragen zich af: laten we volwassen vluchtelingen een opleiding volgen zodat ze een passende baan voor langere tijd kunnen vinden? Of kunnen we ze beter zo snel mogelijk aan het werk laten gaan? In dit project bieden we gemeenten handvatten om tot een afgewogen keuze te komen.

15 januari 2018

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kost tijd. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vluchtelingen richting betaald werk te begeleiden. Voor het derde jaar op rij monitoren we de stand van zaken: hoe pakken gemeenten de arbeidstoeleiding aan en welke resultaten behalen zij?

15 maart 2017

We onderzoeken hoe de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers kan worden vergroot. Ook leggen we de vraag onder het vergrootglas wat de bijdrage hieraan is van nieuwkomers zelf, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. En onderzoeken we de rol van de gemeenten en gaan we op zoek naar geschikte instrumenten.

15 maart 2017

Voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn nog weinig beproefde en overdraagbare methoden. Wat werkt voor hen? Daar is nog weinig over bekend.  In dit project onderzoeken we de werking van werkend leren: de inzet van stages, lerend vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen door maatschappelijke organisaties - voor vluchtelingen als opstap naar betaald werk.

25 januari 2016

Uit de dialoogbijeenkomsten die we organiseerden in 2015, bleek dat migrantenorganisaties van Midden- en Oost-Europeanen behoefte hebben om op landelijk niveau kennis en ervaring uit te wisselen. In 2016 faciliteren en ondersteunen we daarom de organisatie van twee platformbijeenkomsten.