Filter op thema

26 april 2018

Discriminatie heeft nadelige gevolgen op de korte en de lange termijn. Op de korte termijn levert het stress op, op de lange termijn kan het zelfs zorgen voor een verminderde psychische en fysieke gezondheid. Empowerment –het zelfvertrouwen vergroten en steun zoeken bij mensen in dezelfde minderheidspositie- is een van de strategieën om spanningen en stress te verminderen.

26 april 2018

Professionals werken in een omgeving van toegenomen diversiteit en daarmee ook van tegenstellingen en polarisatie. KIS wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van lastige kwesties en handvaten bieden om tot een gezamenlijk normatief kader te komen. Op basis daarvan kunnen sociale professionals beter omgaan met lastige kwesties rond polariserend gedrag en dreigend conflict. Daarbij zullen grondwettelijke kaders en de visie van de instelling richtinggevend zijn. Daarnaast willen wij het maatschappelijke debat over morele dilemma’s en ‘schurende waarden’ in de samenleving voeden.

26 april 2018

Om discriminatie effectief te kunnen bestrijden, zijn er drie dingen nodig: lokaal beleid, goed toegeruste professionals en effectieve interventies. De afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld over discriminatie en racisme en onderliggende oorzaken. Ook is er steeds meer bekend over preventie en aanpak van discriminatie, maar er zijn nog weinig goed beschreven en onderbouwde interventies. 

16 maart 2018

Voor ouders met een migratieachtergrond is het niet altijd gemakkelijk om hun kinderen zo op te voeden dat zij zich op een positieve manier geworteld voelen in Nederland. Discriminatie en negatieve beeldvorming, maar ook botsende waarden kunnen daarbij een rol spelen.

6 februari 2018

Er zijn diverse signalen dat veel jongeren met een migrantenachtergrond minder binding voelen met de maatschappelijke omgeving en instituties. Dit wordt vaak in verband gebracht met probleemgedrag zoals criminaliteit, middelengebruik of voortijdig schoolverlaten. KIS doet onderzoek naar de binding van jongeren met een migratieachtergrond, en maakt hierbij gebruik van gegevens uit 35 verschillende landen. Is er inderdaad verschil in de wijze waarop jongeren met een migratieachtergrond zich binden aan school, vrienden, buurt of ouders in vergelijking met autochtone jongeren? Welke factoren spelen hierin een rol, en wat is het verband met probleemgedrag?

15 januari 2018

KIS heeft veel kennis over de zorgen en weerstanden die schuilen achter boosheid van burgers en de extreme meningen in het diversiteitsdebat. Ook kennen we voorbeeldprojecten om de samenleving met die polarisatie te leren omgaan. Al deze informatie maken we nu via workshops en handreikingen bruikbaar voor de praktijk.

7 september 2017

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

5 september 2017

In het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit onderzoek van KIS blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. KIS brengt in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie. 

15 februari 2016

Het in 2015 door ons ontwikkelde signaleringsinstrument geeft (met name) gemeenten beter zicht op de risicofactoren in een wijk. Het gaat hier om factoren die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. In 2016 ontwikkelen we op basis van deze kennis dit instrument verder door.

19 januari 2016

In Nederland wonen veel jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor een evenwichtige samenleving waarin verbinding centraal staat, is het van belang dat ze zich thuis voelen. Hoe brengen we dat tot stand? Het project This is me! gaat op die vraag in. Daarbij spelen de jongeren een hoofdrol.