Filter op thema

1 mei 2018

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gebruik van jeugdzorg sterk verschilt, afhankelijk van etnische afkomst. KIS onderzoekt in hoeverre het proces van verwijzen hier een rol in speelt. Wordt er bij verwijzing door jeugdartsen, huisartsen en sociale wijkteams rekening gehouden met etnische afkomst?

26 april 2018

Voor het vergroten van inclusie en toegankelijkheid van burgers met een migratieachtergrond is ‘intercultureel vakmanschap’ heel belangrijk. Sociale vraagstukken als huiselijk geweld, armoede en sociale ongelijkheid moeten op een duurzame manier aangepakt worden. Het blijkt dat de interculturele vraag naar dienstverlening en ondersteuning en het aanbod niet goed op elkaar zijn afgestemd. Professionals willen deskundiger worden in het omgaan met diversiteit, maar ze vinden het lastig om de sociale vraagstukken goed in beeld te krijgen en er een goede aanpak voor te vinden.  

16 maart 2018

Krijgen jongeren met een migratieachtergrond structureel een te laag schooladvies voor het voortgezet onderwijs? In een uitgebreide verkenning gaat KIS de perspectieven van ouders, onderwijsprofessionals en leerlingen in kaart brengen.

15 maart 2018

Binnen de onderwijssector is er toenemende aandacht voor de omgang met cultureel religieuze diversiteit. Het belang daarvan lijkt ook in de lerarenopleidingen en Pabo’s steeds meer onderkend te worden.

31 januari 2018

Wanneer mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond het gevoel hebben dat communicatie vanuit gemeenten of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet, kan dit bijdragen aan een gevoel van uitsluiting. Ook kan het vooroordelen tussen groepen burgers versterken. Het is daarom van belang dat gemeenten en instellingen in hun communicatie rekening houden met alle groepen burgers. KIS onderzoekt hoe gemeenten en instellingen dit aan kunnen pakken.

15 januari 2018

Instellingen in het sociaal domein zijn vaak niet goed in staat mensen met een migratieachtergrond tijdig te bereiken of de juiste ondersteuning te bieden. Migrantenorganisaties kunnen de aansluiting helpen verbeteren, zeker wanneer zij structureel en volwaardig betrokken zijn. Maar dat is lang niet overal het geval.

24 april 2017

Mbo-studenten met een migratieachtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

15 maart 2017

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.