De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als 2e taal.

In deze rapportage kijken we naar verschillende vormen van formeel taalonderwijs, zoals voor- en vroegschoolse educatie, eerste opvangonderwijs en taalcursussen voor inburgeringsplichtigen. Ook bespreken we het aanbod van nonformeel taalonderwijs en -coaching met daarbij een inventarisatie van beleid, aanbod en bereik van nonformeel taalonderwijs binnen een selectie van gemeenten.

Auteur: 
Claire Aussems, Jodi Mak
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016