Welke rol speelt religie en etnisch-culturele achtergrond bij het werven en certificeren van pleegouders, de matching tussen pleegkind en pleegouders en de plaatsing in het pleeggezin? Kennisplatform Inclusief Samenleven verrichte naar aanleiding van een binnengekomen vraag verkennend onderzoek onder zestien pleegzorginstellingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de helft van de pleegzorginstellingen een tekort aan pleegouders met een specifieke etnisch-culturele of religieuze achtergrond ervaart. Ongeveer de helft hanteert geen gerichte werving. Toch hebben alle instellingen wel voorkeur voor plaatsing van het kind bij een gelijkgestemd gezin. Ook blijkt gerichte werving wel vruchten af te werpen.

In totaal zijn er 16.065 pleeggezinnen die de zorg en opvang van 21.606 pleegkinderen op zich nemen. Een derde van de pleegkinderen is van niet-Nederlandse afkomst. Kinderen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd, terwijl kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond ondervertegenwoordigd zijn binnen de Nederlandse pleegzorg.

Auteur: 
Hans Bellaart, Mehmet Day
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2015