Gemengd Wonen met Statushouders

Gemengd wonen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit komt door een tekort aan sociale huurwoningen voor starters en door de vraag naar woningen voor allerlei groepen met (tijdelijke en) urgente woonbehoeften. Anderzijds hebben gemeentes te maken met leegstaand vastgoed waarin tijdelijke woonruimte gerealiseerd zou kunnen worden en zijn in gemeentes onbebouwde percelen waarop tijdelijke (prefab) woningen geplaatst kunnen worden. Gemengd wonen kan bijdragen aan het realiseren van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van gemeentes.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

In een gemengd woonproject wonen verschillende groepen mensen doelbewust samen; bewoners onderhouden contact met elkaar en ondernemen gezamenlijk activiteiten. De afgelopen jaren zijn tal van projecten ontwikkeld en gerealiseerd waarbij statushouders met andere groepen bewoners samenwonen in één wooncomplex. Vaak zijn deze gemengd woonprojecten niet alleen ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte aan woonruimte voor de verschillende groepen. Ook zijn ze vaak ontwikkeld om maatschappelijke doelen, zoals participatie en integratie van statushouders, te bevorderen.

Hoewel er wel onderzoeken zijn naar gemengde woonprojecten in het algemeen, is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar (de opbrengsten van) gemengd wonen met statushouders. Daarbij ontbreekt een gremium, dat gezamenlijk leren van lopende gemengde woonprojecten met statushouders, faciliteert.

Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders. Ook hebben we voor dit onderzoek werkzame elementen in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan het creëren, vergroten en/of versterken van draagvlak voor de huisvesting van statushouders in de buurt, dorp of stad.

We hebben voor dit onderzoek gesproken met betrokkenen bij twaalf woonprojecten. In deze woonprojecten wonen statushouders samen met reguliere bewoners (veelal jongeren, soms ouderen) en soms ook met bewoners uit de maatschappelijke opvang. Tijdens een bijeenkomst (met betrokkenen van de meeste van de twaalf woonprojecten en (andere) experts op het gebied van gemengd wonen) hebben we aanvullende inzichten verzameld ten aanzien van werkzame elementen en aanbevelingen. De uitkomsten van deze inventarisatie en de aanbevelingen zijn in deze publicatie te lezen.

Publicatie details

Titel
Gemengd Wonen met Statushouders
Auteur
Kirsten Tinnemans
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019
Aantal pagina's
33