Over sociale wijkteams en diversiteit

Vanuit het veld zijn er signalen dat er tussen migrantenorganisaties en wijkprofessionals sprake is van miscommunicatie, wantrouwen en onbegrip. Aan Kennisplatform Inclusief Samenleven is gevraagd te verkennen welk beeld sociale wijkteams hebben bij burgers met een migrantenachtergrond, hoe hun houding is ten opzichte van deze groep en waarom de samenwerking met migrantenorganisaties niet goed verloopt.

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

Van jeugdigen en gezinnen met een migrantenachtergrond is bekend dat zij ondervertegenwoordigd zijn bij lichtere vormen van hulpverlening, maar oververtegenwoordigd zijn bij zwaardere, repressievere vormen van hulpverlening. Daaruit zou je kunnen concluderen dat burgers met een migrantenachtergrond vaak hulp (moeten) zoeken als de problematiek al in een vergevorderd stadium is. Het uitgangspunt van sociale wijkteams is juist om laagdrempelige en generalistische hulp te bieden. Daarbij moeten zij, in het kader van preventie, ook groepen bereiken die eerder nog buiten beeld bleven. Het is daarom belangrijk om te bekijken in hoeverre de aanpak van sociale wijkteams ook werkt bij burgers met een migrantenachtergrond.

Deze verkenning, waarvoor in totaal elf wijkteams en migrantenorganisaties zijn bevraagd, schetst een beeld van de mate waarin sociale wijkteams burgers met een migrantenachtergrond weten te bereiken. En hoe toegankelijk wijkteams zijn voor deze doelgroep. Ook wordt ingegaan op de mate en kwaliteit van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties. Tot slot geven de onderzoekers enkele concrete aanbevelingen.

Publicatie details

Auteur
Suzan Ko├žak, Harrie Jonkman
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016