Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route wordt een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Deze – op het regulier onderwijs voorbereidende trajecten, ook wel schakeltrajecten genoemd - bestaan ook nu al. Het gaat om trajecten die plaatsvinden vóór deelname aan het onderwijs. In deze trajecten leren deelnemers de Nederlandse taal, werken aan deficiënties en ontwikkelen studievaardigheden die passen bij de Nederlandse onderwijscultuur. Een schakeltraject bereidt statushouders voor op een opleiding in Nederland en zorgt voor een goede aansluiting op de toelatingseisen van de gekozen opleiding. Op dit moment zijn er een kleine 40 schakeltrajecten in Nederland, die deelnemers voorbereiden op naar het MBO, HBO of WO. 

Bij de ambitie om meer jonge statushouders in staat te stellen een Nederlands diploma te halen, spelen schakeltrajecten een belangrijke rol. In dit onderzoek brengen we kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart. Hiermee willen we bijdragen aan een betere instroom van statushouders in Nederlandse (beroeps)opleidin­gen en een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. De vraag die in dit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven centraal staat is wat er voor nodig is om te zorgen dat (meer) statushouders via schakeltrajecten doorstromen naar reguliere (beroeps)opleidingen en aldus de beste kansen hebben op passend werk in Nederland. 

Download de 7 tips voor klantmanagers

Publicatie details

Auteur
Marjan de Gruijter; Jolanda Asmoredjo; Hannah de Lange; Inge Razenberg
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020
ISBN
ISBN 978-90-5830-997-6
Aantal pagina's
36

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding