Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

Laagdrempelige opvoedondersteuning in multi-etnische wijken
27 februari 2015

Kwetsbare gezinnen, veelal met een migratieachtergrond, kampen relatief vaak met opvoedingsproblemen. Hulp zoeken bij de reguliere opvoedingsondersteuning gebeurt niet zo snel. Tussenkomst van intermediairs uit eigen kring werkt sterk drempelverlagend, maar hoe organiseer je dat?

Auteur:
Hans Bellaart
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2013
Verminderen van recidive bij ontspoorde migrantenjongeren
27 februari 2015

Hoe dring je recidive onder migrantenjongeren terug? Hiervoor is maatwerk nodig. Deze handreiking geeft een beeld van welke kennis wordt toegepast om met name Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren weer op de rails te krijgen.

Auteur:
Hans Bellaart
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2013
Over de samenwerking tussen migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen
27 februari 2015

Met één hand kun je niet klappen. Een bijna universele waarheid die ook blijkt te gelden voor de jeugdvoorzieningen in Nederland: de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de organisaties voor Jeugdzorg.

Auteur:
Hans Bellaart, Abdullah Pehlivan
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2011
De positie van mantelzorgers met een migrantenachtergrond en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden
27 februari 2015

Veel mantelzorgers met een migrantenachtergrond zijn overbelast. Ze zouden graag een betere balans willen tussen zorgen en tijd voor zichzelf.

Auteur:
Anne van Gerven, Fernando Miguel Fernández
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2011
Een ontdekkingstocht naar nieuw burgerschap
27 februari 2015

Hoe denkt de burger zelf over burgerschap en de veranderende verhoudingen tussen overheid en burger? Dat was het uitgangspunt van Expeditie Burger van FORUM. Deze publicatie is een gids voor gemeenten, welzijnsinstellingen en zelforganisaties door het landschap van nieuw burgerschap.

Auteur:
Nanneke van der Heijden, Patrick van der Hijden
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2013
Handreiking voor het verhogen van de participatie van nieuwe Nederlanders
27 februari 2015

Meedoen en meetellen in de samenleving. Dat is een grote uitdaging voor alle burgers, maar in het bijzonder voor nieuwe Nederlanders. De handreiking Betrokkenheid loont biedt praktische tips.

Auteur:
Ministerie van VROM, in samenwerking met FORUM
Uitgever:
Ministerie van VROM in samenwerking met FORUM
Uitgave:
2010
27 februari 2015

Elke gemeente kent een rampenplan. Dit is doorgaans gericht is op fysieke calamiteiten als een gifwolk of ontploffing. Een draaiboek voor het voorkomen en bestrijden van sociale calamiteiten bestaat vrijwel nergens.

Auteur:
FORUM in samenwerking met Capgemini
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2009
Een handleiding voor omgaan met lokale maatschappelijke spanningen
27 februari 2015

Maatschappelijke spanningen kunnen de sociale stabiliteit negatief beïnvloeden. In deze praktijkgerichte handleiding is een stappenplan voor gemeenten omschreven om alert met spanningen om te gaan.

Auteur:
FORUM
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2011
25 februari 2015

Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Auteur:
Trees Pels
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2014
Een verkenning van een potentieel beleidsconcept
17 februari 2015

In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie.

Auteur:
Hans Boutellier, Ron van Wonderen, Inge Bakker, Renske van der Gaag
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2012