Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

Onderzoek naar de effectiviteit van praktijkervaringen op arbeidsmarktkansen van jongeren
27 juli 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of het opdoen van praktijkervaring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren kan verminderen.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders
23 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners
23 juni 2016

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar mogelijke vormen van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties (informele werkers). Welke vormen zijn denkbaar in het jeugdveld, welke rollen hebben de verschillende partijen daarbij en welke voorwaarden zijn er voor duurzame samenwerking?

Auteur:
Elena Ponzoni, Marjolijn Distelbrink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Factsheet Gemeente Westland
13 juni 2016

In de beleidsvoering van de gemeente Westland geldt het uitgangspunt dat EU-migranten dezelfde rechten en plichten hebben als autochtone inwoners van de gemeente. De gemeente focust zich onder meer op registratie, huisvesting en informatievoorziening van arbeidsmigranten.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning
10 juni 2016

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Auteur:
Claire Aussems, Jodi Mak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Handreiking
8 juni 2016

Professionals en beleidsambtenaren weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met maatschappelijke onrust en spanningen in de wijk. Voor hen is er deze handreiking met achtergrondinformatie en praktische tips.

Auteur:
Ron van Wonderen, Rob Witte
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een inventarisatie van interventies gericht op preventie van etnisch profileren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie
7 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving inventariseerde op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie welke werkwijzen worden toegepast om de relatie tussen politie en jongeren te verstevigen en etnisch profileren tegen te gaan. Die inventarisatie moet inzichtelijk maken welke interventies kansrijk zijn om verder op te bouwen.

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar effectiviteit van sociale media-campagnes tegen discriminatie
4 juni 2016

De bestrijding van discriminatie staat in Nederland hoog op de agenda. Met onder andere dialoogbijeenkomsten, diversiteitstrainingen voor werkgevers en films op scholen wordt geprobeerd om discriminatie tegen te gaan. Ook sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds vaker ingezet. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of de inzet van sociale media-campagnes discriminatie kan verminderen.

Auteur:
Hanneke Felten, Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning
31 mei 2016

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is?

Auteur:
Trudi Nederland, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op de integratie van EU-migranten
17 mei 2016

Gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie gebruiken ter informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van integratiebeleid. De Staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Meintje van Dijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016