Raad van Advies

Sinds het voorjaar in 2020 heeft KIS een nieuwe Raad van Advies. Graag stellen ze zichzelf aan je voor.

Naima Azough

'Ik werkte als programmamaker bij de IKON, De Balie, NMO en de VPRO. In 2002 was ik korte tijd en daarna vanaf 2004 bijna zeven jaar Kamerlid voor GroenLinks. Aanvankelijk als woordvoerder op onderwijsgebied en zorg en later op het terrein van justitie, politie en vreemdelingenzaken. Bij de verkiezingen van 2010 heb ik me niet verkiesbaar gesteld en ben ik hierna als moderator, documentairemaker en beleidsadviseur werkzaam geweest op verschillende sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Zo was ik voorzitter van de commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' (VWS) en speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang voor de ministeries van OC&W en VWS. In de afgelopen jaren ben ik ook werkzaam als associate partner bij het executive search bureau Colourful People waar ik procedures heb begeleid voor onder meer het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, de Fietsersbond, World Press Photo Foundation en Amnesty International. 

Een rode draad in mijn werk is het streven naar maatschappelijke impact. Als voorzitter van de RvA van KIS wil ik zorgen voor de rol van critical friend en sparringpartner van KIS en stel ik graag vanuit vertrouwen prikkelende vragen. Wat is de impact die het KIS nastreeft en wat is er nodig om deze impact te versterken en de maatschappelijke relevantie te vergroten?'

Naima Azough

Zakaria El-Khetabi

'Ik ben Zakaria El-Khetabi, 38 jaar, geboren en getogen in Rotterdam. Mijn ouders kwamen meer dan 45 jaar geleden uit Marokko naar Nederland en ik kom uit een gezin van vijf kinderen. Na mijn studie bestuurskunde aan de Erasmus universiteit heb ik, na een kortere periode gewerkt te hebben bij Berenschot, tien jaar voor de stad Rotterdam gewerkt. In deze tien jaar heb ik verschillende functies en rollen mogen vervullen waarbij ik veel ervaring heb opgedaan in de veiligheid- en zorgsector. Deze periode kenmerkt zich ook door functies waarbij ik, samen met grote groepen collega’s aan het werk mocht met tastbare resultaten voor Multidisciplinaire vraagstukken in de stad Rotterdam. Vanaf januari 2019 ben ik werkzaam als directeur bij wooncorporatie Woonbron. Nog steeds woon ik met veel plezier in Rotterdam met mijn vrouw Soraya en drie zoons. Ik ben een groot voetballiefhebber; in mijn vrije tijd speel ik zelf voetbal en train ik de jeugd van de plaatselijke voetbalvereniging.

Ik neem deel in de Raad van Advies van KIS omdat ik allereerst zeer begaan ben met de grootstedelijke problematiek waarbij leefbaarheid voor mij altijd een centraal thema is. Hoe en op welke manier je kunt bouwen aan duurzame samenlevingen in vitale wijken is een opgave waar ik me niet alleen professioneel mee bezig hou maar ik mij ook persoonlijk toe aangetrokken voel. In de Raad van Advies hoop een bijdrage te kunnen leveren aan deze opgave maar vooral een verbinding te kunnen vormen tussen de huidige (werk)praktijk en de nieuwste inzichten in de wetenschap en academische wereld.'

Zakaria El Khetabi

Rinda den Besten

'In een inclusieve samenleving komen alle mensen tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, herkomst, geslacht of achtergrond. Ook mensen met arbeidsbeperkingen hebben goed perspectief op een reguliere baan. Ik wil me graag inzetten om iedereen mogelijkheden te bieden om mee te doen in de samenleving. Daarmee doen we recht aan de talenten van de mensen, maar ik ben er van overtuigd dat we daar allemaal van profiteren. Vanuit de Raad van Advies van Kennisplatform Inclusief Samenleven wil ik een bescheiden bijdrage leveren aan die rijke en kleurrijke samenleving.

Ik ben geboren in 1973. Sinds april 2021 ben ik bestuurder bij Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noord-Oost & Zuid-Oost Brabant. Daarvoor was ik acht jaar voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs. Verder ben ik bestuurslid van NOC*NSF (aandachtsgebied sportparticipatie), lid Raad van Commissarissen Mitros, lid Raad van Toezicht Jantje Beton/NUSO en coach van jonge statushouders (als vrijwilliger). Ik studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht. In 2002 werd ik voor de PvdA gekozen in de gemeenteraad van Utrecht. Vier jaar later werd ik wethouder en (later) locoburgemeester in Utrecht. Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters.'

Klik hier voor langer interview met Rinda den Besten.

Rinda den Besten

Semih Eski

'Mijn naam is Semih Eski, ik ben 31 jaar en woon in Utrecht. Ik volgde opleidingen in het vmbo, mbo en hbo en behaalde mijn master internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij actief ingezet voor het bevorderen van medezeggenschap van studenten. In de periode van juni 2016 tot oktober 2020 was ik voorzitter van de jongerenvakbond CNV Jongeren. Ook was ik in die periode lid van het bestuur van het CNV en tevens Plaatsvervangend Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Sinds 1 oktober jl. ben ik werkzaam als pensioenfondsbestuur bij CNV Vakmensen. Naast mijn werk ben ik ook actief als lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

Ik vind het belangrijk dat alle mensen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Hard werken en je best doen is de basis, maar niet altijd voldoende voor het bereiken van succes. Het gaat ook om eerlijke kansen zodat je als individu je talenten optimaal kan ontwikkelen en daarmee de beste versie van jezelf kan worden. Ieder mens is uniek, waardevol en telt mee in de samenleving. Naar mijn mening is de samenleving meer dan alleen de optelsom van 17 miljoen individuen. Een nog mooier Nederland is mogelijk wanneer iedereen optimaal kan meedoen in onze samenleving. De samenleving is van ons allemaal, waar wij gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Als lid van de Raad van Advies wil ik graag vanuit deze visie een bijdrage leveren aan KIS.'

Semih Eksi

Ernestine Comvalius

'Ik ben in 1954 geboren in Paramaribo, opgegroeid in Nederland en van 1969 tot 1972 in New York gewoond. Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en tijdens de studie verdiept in creatieve vakken bij de faculteit voor Taalexpressie. Ook heb ik post-academische opleidingen gevolgd op het terrein van Organisatiekunde en Verandermanagement.

De afgelopen elf jaar ben ik werkzaam als directeur van het Bijlmer Parktheater dat bekend staat om de manier waarop diversiteit en inclusie zijn geintegreerd in het artistieke beleid en de bedrijfsvoering. Voor mijn bijdrage aan de podiumkunsten heb ik tijdens het Theater Festival in 2020, de ACT-Award ontvangen. Ik vervul verschillende functies als toezichthouder binnen en buiten de kunstensector. Ik ben onder andere lid van de Raad van Toezicht van Stichting Media en Democratie.'

Ernestine Comvalius
Jean van Lingen

Michaël van Straalen

'Ik ben ondernemer en was tussen 2007 en 2014 voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie. In 2007 werd ik tevens vicevoorzitter en in 2013 voorzitter van MKB-Nederland, een functie die ik tot 2018 bekleedde. Ik was onder andere voorzitter van de Stichting van de Arbeid, lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Momenteel vervul ik tal van bestuursactiviteiten, waaronder bestuurslid bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, voorzitter van de Beoordelingscommissie Sterk Techniek Onderwijs en voorzitter van de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven. Daarnaast ben ikid van de Raad van Toezicht van de Nederlands Norm (NEN) en interim-directeur van de Stichting Meld Misdaad Anoniem.

Een samenleving laat zich op veel manieren beschrijven. Voor mij is de meest aansprekende omschrijving dat een samenleving een sociaal geheel vormt. Dat betekent samenzijn, samenwerken en samenleven waarbij iedereen zich inzet om zich met de ander te verbinden. Dat gaat niet vanzelf. Wij moeten elkaar doorlopend stimuleren om te ontmoeten en te verbinden. Ik ben gemotiveerd daaraan een bijdrage te leveren en kan dat onder andere zichtbaar maken als lid van de Raad van Advies van KIS.'

 Michaël van Straalen

Liesbeth Huyzer

‘Ik ben plaatsvervangend korpschef bij de Nationale Politie en sta aan de top van een organisatie met meer dan 60.000 mensen. Vijftien jaar geleden kwam ik als zij-instromer bij de politie terecht, eerst als lid korpsleiding Amsterdam, later als politiechef Noord-Holland. Onder mijn verantwoordelijkheid vallen leiderschap, vakmanschap ontwikkeling, de diversiteitsagenda en de gebiedsgebonden politie.

De diversiteitsagenda die jarenlang het diversiteitsbeleid van de politie bepaalde, is onder mijn leiding in 2019 omgevormd naar "Politie voor Iedereen". Met Politie voor Iedereen wordt de komende jaren niet langer uitgegaan van verschil, maar juist wat mensen bij de politie verbindt. Ook wordt niet langer de focus gelegd op het individu, maar op het team dat goed verankerd moet zijn in de samenleving zodat de politie legitimatie behoudt voor haar optreden. Dit betekent dat we er zijn voor iedere burger. Dat klinkt als iets vanzelfsprekend maar is het niet. Het vraagt dat politiemensen weten om te gaan met verschillen in cultuur, in opvatting en overtuiging, in achtergrond. Maar ook met spanning en polarisatie.

Mijn lidmaatschap aan de Raad van Advies van KIS is hiermee verbonden. Ieder politiemens realiseert zich dat verankering in de samenleving een randvoorwaarde is voor ons functioneren. Dat is onze legitimiteit maar ook onze identiteit. Via KIS wil ik niet alleen een bijdrage leveren aan samenwerking met andere organisaties en instituten, maar ook kennis ophalen over hoe om te gaan met kleine en grote spanningen die samenhangen met toenemende diversiteit en polarisatie in de samenleving.’

Klik hier voor langer interview met Liesbeth Huyzer.

Liesbeth Huyzer