De informatie hebben we onderverdeeld in zes hoofdstukken:

1. De couppoging en nasleep in Turkije
Wat is er gebeurd en wat waren de gevolgen van de mislukte staatsgreep in Turkije?

2. De nasleep van de couppoging in Nederland
Waarom hebben de gebeurtenissen in Turkije zo’n invloed op de Turks-Nederlandse gemeenschap? Welke link is er tussen Turkije en Turkse Nederlanders? En wat is de impact van de Turkse spanningen op de zogenaamde Gülenscholen?

3. Conflict tussen Gülen en Erdoğan
Om de spanningen in Nederland te kunnen begrijpen, plaatsen wij het conflict tussen Gülen en de Turkse president Erdoğan in historisch perspectief. Waarom verkeren de twee partijen sinds het najaar van 2013 in een openlijk conflict?

4. Reacties vanuit de Nederlandse politiek
Hoe reageerden Nederlandse politici op de mislukte couppoging en de zuiveringen van Erdoğan? En welke rol heeft de (lokale) overheid op zich genomen met betrekking tot de spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?

5. Diversiteit Turkse groepen
Turkse Nederlanders vormen geen homogene groep. In de gemeenschap zijn veel groeperingen die zich van elkaar onderscheiden op basis van onder meer etnische, religieuze en politieke diversiteit. En binnen de groepen zijn ook weer veel individuele nuances. Inzicht in deze verscheidenheid kan helpen om mogelijke spanningen tussen de groepen beter te begrijpen.

6. Omgaan met spanningen
Hoe ga je om met spanningen in de klas, op werk of in de wijk?

Verantwoording

Wat in het buitenland speelt, kan ook invloed hebben op de positie van (nazaten van) migranten in Nederland. Kennisplatform Integratie & Samenleving vindt het noodzakelijk een rol te spelen in de kennisontwikkeling rond de problemen die dit oproept. Zoals ook voor andere onderwerpen geldt, heeft het kennisplatform een neutrale kennisfunctie.

Inhoudelijk vinden we twee onderwerpen in het bijzonder van belang. Als eerste het burgerschap van Turkse Nederlanders binnen de Nederlandse samenleving. Hoe staan zij bijvoorbeeld als Nederlandse burger tegenover de Turkse overheid en voelen zij zich vertegenwoordigd door de Nederlandse overheid? En hoe gaan zij om met verschillen en geschillen in Nederland? Het tweede onderwerp betreft de praktische omgang met spanningen op scholen, in werksituaties, in de wijk of anderszins. Beide onderwerpen zijn direct gelinkt aan de doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving binnen het kader van de Nederlandse democratische rechtsstaat.

Het kennisplatform pakt deze rol op twee manieren op:

  1. Op deze informatiepagina vindt u informatie en bronmateriaal met een duidelijk kenniskarakter. Louter opiniërende stukken zullen niet worden meegenomen. Het zal met name gaan om Nederlandstalig materiaal. De informatie wordt door ons gestructureerd, toegelicht en ingekaderd.
  2. In een later stadium worden mensen gericht uitgenodigd om informatie, visies of ideeën aan te leveren rond de twee onderwerpen die we meer in het bijzonder van belang achten: democratisch burgerschap en omgaan met spanningen - beide in relatie tot de Turks-Nederlandse gemeenschap.