Trefwoorden

onderwijs

Vrouwen met touw

Filter op thema

Artikel - 10 november 2015

Vluchtelingen moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Dat is momenteel de heersende opvatting in politiek en maatschappij. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om te participeren. Movisie start daarom met K!X Works.

Artikel - 29 september 2015

Op 27 november is de Nacht van de Rechtsstaat. Thema: uitsluiting en de rechtsstaat. In de aanloop naar 'De Nacht' arrangeert Kennisplatform Integratie en Samenleving een aantal vraaggesprekken over dit thema. De eerste is tussen rechtsonderzoeker Sohail Wahedi en Maurice Crul, hoogleraar Diversiteit in het onderwijs. Zij zetten het vergrootglas vooral op institutionele uitsluiting in het onderwijs.

Artikel - 12 augustus 2015

Wat heeft een mbo-student nodig om later een baan te vinden? Naast een diploma ook vaardigheden als netwerken en zelfverzekerdheid, concludeerde docent Adelkarim Seghau van het Lentiz LIFE College in Schiedam. De school startte daarom met K!X. Dit schooljaar wordt het project structureel ingebed in het lesprogramma.

Artikel - 24 juni 2015

Onderwijs is verreweg het meest onderzochte thema als het gaat om de integratie van Roma en Sinti. Sinto en Holocaust-overlever Zoni Weisz noemde eerder onderwijs ‘de sleutel tot integratie’. Een verbetering van deelname aan het (hoger) onderwijs én het creëren van een betere arbeidssituatie, zijn een belangrijke prioriteit als het gaat om de integratie van Roma en Sinti in Nederland.

Publicatie - 19 mei 2015

Welke problemen ervaren gemeenten ten aanzien van schoolverzuim onder Roma-jongeren, en met name meisjes? Hoe bevordert het gemeentebeleid de schoolgang van Roma-jongeren in het voortgezet onderwijs? Deze studie geeft antwoord.

Vraag & antwoord - 13 april 2015

Migratie brengt vaak risico’s met zich mee bij de opvoeding van migrantenkinderen in Nederland. Laagopgeleide ouders − met name Bulgaren, Roma en niet-geregistreerde migranten – kampen vaak met specifieke opvoedingskwesties die extra aandacht vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid vragen.

Vraag & antwoord - 7 april 2015

Laaggeschoolde ouders met een migrantenachtergrond hebben soms minder weet van de werkwijze van voorzieningen als de (voor)school. Omgekeerd weten onderwijsvoorzieningen niet altijd goed contact te leggen met deze ouders en ze bij hun werkwijze te betrekken. Onbekendheid over wat er speelt bij deze gezinnen evenals wat de beste benaderwijze is, kunnen daarbij een rol spelen.

Publicatie - 1 april 2015

Uit diverse verkenningen blijkt dat het onderwijs voor kinderen van EU-arbeidsmigranten vaak niet goed verloopt. Schoolverzuim, taal- en leerachterstanden, culturele verschillen, slechte sociaaleconomische omstandigheden thuis − het zijn problemen en risicofactoren waar scholen tegenaan lopen.

Vraag & antwoord - 31 maart 2015

Ja, de onderwijspositie van migrantenkinderen is vaak minder gunstig dan die van autochtone kinderen. Het gemiddeld lagere opleidingsniveau van ouders en de soms minder goede Nederlandse taalbeheersing van ouders en/of kinderen spelen daarbij mee.

Artikel - 25 maart 2015

Van school naar baan, hoe doe je dat? Nogal wat jongeren met een migrantenachtergrond of afkomstig uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu zetten die stap niet even gemakkelijk. KIX! leert hen het heft in eigen handen te nemen.