Trefwoorden

onderwijs

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Vraag & antwoord - 13 april 2015

Migratie brengt vaak risico’s met zich mee bij de opvoeding van migrantenkinderen in Nederland. Laagopgeleide ouders − met name Bulgaren, Roma en niet-geregistreerde migranten – kampen vaak met specifieke opvoedingskwesties die extra aandacht vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid vragen.

Vraag & antwoord - 7 april 2015

Laaggeschoolde ouders met een migrantenachtergrond hebben soms minder weet van de werkwijze van voorzieningen als de (voor)school. Omgekeerd weten onderwijsvoorzieningen niet altijd goed contact te leggen met deze ouders en ze bij hun werkwijze te betrekken. Onbekendheid over wat er speelt bij deze gezinnen evenals wat de beste benaderwijze is, kunnen daarbij een rol spelen.

Publicatie - 1 april 2015

Uit diverse verkenningen blijkt dat het onderwijs voor kinderen van EU-arbeidsmigranten vaak niet goed verloopt. Schoolverzuim, taal- en leerachterstanden, culturele verschillen, slechte sociaaleconomische omstandigheden thuis − het zijn problemen en risicofactoren waar scholen tegenaan lopen.

Vraag & antwoord - 31 maart 2015

Ja, de onderwijspositie van migrantenkinderen is vaak minder gunstig dan die van autochtone kinderen. Het gemiddeld lagere opleidingsniveau van ouders en de soms minder goede Nederlandse taalbeheersing van ouders en/of kinderen spelen daarbij mee.

Artikel - 25 maart 2015

Van school naar baan, hoe doe je dat? Nogal wat jongeren met een migrantenachtergrond of afkomstig uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu zetten die stap niet even gemakkelijk. KIX! leert hen het heft in eigen handen te nemen.

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars.

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars.

Publicatie - 4 maart 2015

In opdracht van de gemeente Amsterdam evalueerden FORUM en het Verwey-Jonker Instituut de Trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering. De evaluatie bestaat uit vier deelrapporten en geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de trainingen.

Project - 27 februari 2015

Het programma K!X is een beproefde en succesvolle aanpak voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren. De aanpak is ontwikkeld door FORUM en inmiddels bij diverse scholen uitgevoerd. In 2015 wordt de expertise en materialen geborgd en scholen ondersteund om K!X zelfstandig te continueren.