De roep om quota om de instroom en het loopbaanperspectief van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren, groeit. De arbeidsmarkt voor migranten groeit. Het SER-advies om quota in te voeren voor vrouwen aan en naar de top, integraal overgenomen door de overheid, zorgde in het najaar van 2019 voor veel reacties in kranten en sociale media. De vraag kwam naar voren waarom er geen quota worden ingevoerd voor mensen met een migratieachtergrond. De positie van mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt blijft namelijk structureel achter: de discrepantie tussen de werkloosheid onder deze bevolkingsgroep (7,3%) en personen zonder migratieachtergrond (2,6%) blijft onverminderd groot.

Terwijl de overheid quota inzet voor het opheffen van sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt wat betreft vrouwen en mensen met een beperking, doet de overheid dat niet voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom is dat? En zou dat wel mogelijk en wenselijk zijn? Daarover gaat dit rapport. In dit rapport willen we de belangrijkste informatie over quota voor mensen met een migratieachtergrond en de bijbehorende registratie van persoonsgegevens naar voren brengen. Dit doen we op basis van zeventien interviews met deskundigen en de bestudering van verschillende bronnen. Deze publicatie is in december 2020 geüpdatet.

Auteur: 
Mellouki Cadat-Lampe, Hanneke Felten
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2020