De nieuwe KIS Wijkmonitor

KIS presenteert een nieuwe website: www.KIS-wijkmonitor.nl. Dit is een update van de Buurtmonitor Integratie die voorheen vanuit het ministerie van SZW werd aangeboden. Op de website vind je cijfers van dit jaar en een tiental jaren terug. Over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond. 

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid

Met deze cijfers krijgen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden inzicht in verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren van verschillende groepen bewoners. De KIS wijkmonitor kan lokale partijen ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met het oog op het vergroten van gelijke kansen voor die groepen.

Een beeld in een oogopslag

Op de homepage valt een kleurrijke profieltaart meteen op. Links kan je een naam van een gemeente ingeven. Ook van een wijk of buurt, indien gewenst. In een oogopslag zie je aan de kleuren per taartpunt of de selectie hoger of lager scoort dan gemiddeld op een thema. Naast informatie over de bevolkingssamenstelling zijn er de thema’s:

  • Wonen & Leefomgeving
  • Onderwijs
  • Arbeid & Inkomen
  • Veiligheid
  • Zorg & Welzijn

Het is gemakkelijk om van de totale bevolking te switchen naar de profieltaart van bijvoorbeeld de bevolking met een niet-westerse migratieachtergrond. De mate van gelijkheid per thema wordt direct zichtbaar. 

Als je op de tabel met cijfers klikt kom je op een aparte pagina met meer informatie. Hier kan je ook gemeenten of wijken binnen de gemeente vergelijken. Per grafiek kan worden doorgeklikt naar meer details. Waar dat mogelijk is, kan je inzoomen op 11 verschillende bevolkingsgroepen. In de zomer van 2021 worden ook de groepen uit vluchtelingenlanden en Oost-Europa uitgesplitst. Verder kan je automatisch een rapport laten opmaken over de lokale situatie.

Voorbeelden

Het valt een gemeenteambtenaar op dat in een wijk met relatief veel bewoners met lage inkomens, er toch nog wel grote verschillen zijn tussen groepen met verschillende achtergronden. Het aantal bewoners met een betalingsachterstand voor de zorgpremie is bijvoorbeeld bij de ene groep veel hoger dan bij de anderen.

Een ander opvallend feit is dat bewoners afkomstig uit vluchtelingenlanden de afgelopen 5 jaren steeds minder in de bijstand zaten, terwijl bij andere groepen het percentage steeg of gelijk bleef. Een gunstige ontwikkeling voor die groep. Bij de indicator ‘deelname aan voor- en vroegschoolse educatie’ valt op dat een veel hoger percentage kinderen met een Marokkaanse achtergrond deelneemt dan die met een Turkse achtergrond.

Mogelijkheden en beperkingen

In de KIS wijkmonitor zijn cijfers te vinden voor heel Nederland, de gemeente of de wijk. Het is mogelijk om vergelijkingen te maken tussen wijken en tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de gegevens die het CBS en andere instanties ter beschikking stellen. Soms zijn de cijfers geclusterd naar bewoners met een (niet-)westers migratieachtergrond en zonder migratieachtergrond. Er is discussie of deze termen de lading wel goed dekken en niet te veel groepen op een hoop gooien. Deze discussie volgen wij nauwgezet en mogelijk leidt dit tot aanpassingen in de monitor.

Cijfers over groepen geven slechts een eerste beeld en kunnen als signaal fungeren. Om de KIS wijkmonitor in de praktijk van betekenis te laten zijn, is altijd nadere duiding en verdieping nodig. Hoe zijn de verschillen te verklaren? Zijn de verschillen reden tot bezorgdheid en wat betekent dit voor beleid en praktijk?

Migratieachtergrond is lang niet altijd de verklaring voor een bepaald cijfer. Vaak speelt opleiding, sociaal economische status, taalvaardigheid, of de woonsituatie een rol. Het is daarom nodig meerdere relevante indicatoren per groep te bekijken om tot betekenisvolle duiding in de context van de lokale situatie te kunnen komen. De KIS wijkmonitor biedt vele vergelijkingsmogelijkheden en mogelijk kunnen wij in de toekomst ook gecombineerde indicatoren weergeven.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding