De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. KIS onderzocht in hoeverre deze initatieven bijdragen aan sociale verbinding.

We bestudeerden twee wijkinitiatieven: de Voorkamer in Utrecht en Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven. Naast een verkenning van de literatuur hielden we interviews met betrokkenen en met bezoekers van de initiatieven. 

We onderzochten in hoeverre sociale verbinding in deze initiatieven tot stand komt tussen nieuwkomers (veelal statushouders) en andere wijkbewoners, en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Daarbij keken we naar de vier voorwaarden die volgens de contacttheorie van Allport (1954) het effect van sociaal contact kunnen versterken: een gelijkwaardige positie tussen groepen, een gezamenlijk doel, samenwerking, en ondersteuning door autoriteiten. Voor beleidsmakers, professionals en initiatiefnemers van wijkgerichte interventies brachten we de werkzame elementen van de initiatieven in kaart.

Auteur: 
Kirsten Tinnemans, Rozetta Meijer, Noël Koster, Nanou van Iersel
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019