Veel werkgevers staan er open voor om vluchtelingen in dienst te nemen, maar hebben vaak veel vragen over het in dienst mogen nemen van statushouders. Ze hebben hiervoor ondersteuning en informatie nodig van gemeenten. Dat blijkt uit een verkenning van KIS onder een aantal werkgevers. Vijf aanbevelingen voor gemeenten om werkgevers te helpen.

1. Ga in gesprek met werkgevers

Luister naar hun vragen en behoeftes en ga gezamenlijk op zoek naar de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding van statushouders, gegeven de context van de organisatie. In de verkenning van KIS geven werkgevers aan dat er weinig contact is tussen werkgevers en gemeenten over statushouders. In de gesprekken die er wél zijn ervaren werkgevers dat er weinig concrete acties daaruit voortkomen, en dat het te traag en bureaucratisch verloopt.

2. Informeer werkgevers over statushouders

Informeer werkgevers over het taalniveau en achtergrond van statushouders, en over de juridische mogelijkheden van vluchtelingen om te werken. Zorg dat de talenten, wensen, belemmeringen en mogelijkheden van statushouders in de gemeente goed in beeld zijn.

3. Bied werkgevers de mogelijkheid om statushouders te leren kennen

Spreid de financiële risico’s door regelingen zoals werken met behoud van uitkering of tijdelijke loonkostensubsidie beschikbaar te stellen. Werkgevers ervaren namelijk dat de financiële risico’s – bijvoorbeeld als iemand door ziekte uitvalt of als iemand een lagere arbeidsproductiviteit heeft – voor het aannemen van statushouders bij hen liggen, terwijl de baten – statushouders stromen uit de uitkering en integreren sneller – ook de gemeente ten goede komen.

4. Bied ondersteuning aan statushouders

Bereid vluchtelingen met een verblijfsstatus goed voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Denk aan het aanbieden van sollicitatietrainingen en verwachtingsmanagement met betrekking tot inkomsten en een eventuele armoedeval. Maar ook door mogelijkheden te zoeken om de verplichte inburgering en werk te combineren. En bied hen ondersteuning bij praktische, administratieve en randvoorwaardelijke zaken, ook op het moment dat ze aan de slag zijn bij een werkgever.

5. Werk eerst samen met de ‘voorlopers’

Investeer in eerste instantie in samenwerking met voorlopers. Zoek de samenwerking met werkgevers die er vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor openstaan om statushouders in dienst te nemen. Deze werkgevers kunnen de rol van ambassadeur vertolken en een reëel beeld schetsen van de inzet, context en randvoorwaarden die nodig zijn om statushouders aan te nemen.

 

Welke werkgevers zijn onderzocht?
KIS interviewde voor dit onderzoek negen werkgevers uit verschillende sectoren die betaalde banen of werkervaringsplekken aanbieden aan statushouders of dit van plan zijn te gaan doen. Daarnaast zijn drie experts van organisaties die zich bezighouden met de matching tussen werkgevers en statushouders gesproken. De werkgevers in dit onderzoek zijn geen afspiegeling van alle werkgevers: meer dan gemiddeld lijken zij geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit blijkt uit het feit dat zij ook andere groepen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of willen aannemen.

Meer onderzoek naar arbeidsparticipatie van vluchtelingen:

Anderen bekeken ook

1 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
De Gemeente Barendrecht heeft een deel van arbeidscoaching uitbesteed aan Vluchtelingenwerk Nederland, vestiging Barendrecht. Daar zijn een paar opmerkelijke successen behaald. Onder meer een met een grotere lokale particuliere werkgever in Barendrecht, de firma BUVA bv, directeur Rien Wisse. Als u wilt.........

Jouw bijdrage