Leren van de blik van ouders en professionals

Uit diverse verkenningen blijkt dat het onderwijs voor kinderen van EU-arbeidsmigranten vaak niet goed verloopt. Schoolverzuim, taal- en leerachterstanden, culturele verschillen, slechte sociaaleconomische omstandigheden thuis − het zijn problemen en risicofactoren waar scholen tegenaan lopen.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

Hoe ervaren ouders uit Bulgarije en Polen het onderwijs aan hun kinderen, het contact met de school en de overgang tussen scholen? Welke rol spelen ze in de begeleiding van hun kinderen? En: welke aansluitproblemen komen deze ouders tegen in het onderwijs? Dat waren de centrale vragen bij een verkenning die FORUM in 2014 uitvoerde.

Een belangrijke drijfveer voor de verkenning was dat er nog weinig onderzoek beschikbaar was naar de betrokkenheid van ouders uit Midden- en Oost-Europa in het onderwijs. Evenals naar de knelpunten die zij ervaren bij de ondersteuning van hun kinderen. De informatie die er wel is over die ouderbetrokkenheid, is vaak afkomstig van professionals in het onderwijs en van intermediairs. Er zijn echter geen onderzoeken bekend waar ouders uit Midden- en Oost-Europa zelf zijn bevraagd over hoe zij het onderwijs aan hun kinderen ervaren en hun eigen rol daarbij.

In de verkenning van Forum is daarom juist met ouders van de twee meest omvangrijke groepen, de Poolse en de Bulgaarse ouders, in drie steden het gesprek aangegaan. Het gaat om ouders met kinderen in het primair en in het voortgezet onderwijs. Ter aanvulling zijn in dezelfde steden ook gesprekken gevoerd met (onderwijs)professionals. De verkenning mondt uit in praktische aanbevelingen voor toepassing in de onderwijspraktijk.

Publicatie details

Titel
Leren van de blik van ouders en professionals
Auteur
Annet Hermans
Uitgever
FORUM
Jaar van uitgave
2014