Rotterdamse moeders zetten in op aanpak tegen radicalisering

Kennisplatform Inclusief Samenleven beschreef begin dit jaar dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is Weerbaar opvoeden tegen radicalisering.

Artikel
Polarisatie en verbinding

De interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van stichting Attanmia heeft als doel radicalisering bij de bron aan te pakken, door middel van een aanpak die zich specifiek richt op islamitische moeders. De moeders leren tijdens de training hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden. De gedachte hierachter is dat de kennis en de vaardigheden die zij opdoen tijdens de trainingen overdragen op hun kinderen, waardoor zij weerbaarder worden tegen radicalisering.

De trainingen

De moeders leren tijdens de training over het proces van radicalisering. Tijdens de training worden verschillende risicofactoren in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan het proces van radicalisering. De trainer leert de moeders om deze factoren te herkennen en ermee om te kunnen gaan.

De training van zes dagdelen heeft drie pijlers: de overdracht van kennis, het aanwakkeren van het bewustwordingsproces en het aanleren van vaardigheden om de geleerde kennis in de praktijk te brengen. Iedere training begint met een stukje kennisoverdracht over opvoedtechnieken, radicalisering of een ander relevant onderwerp. Vervolgens wakkert de trainer de bewustwording over het thema aan door middel van dialoog en discussie in de groep en met opdrachten die de moeders aanmoedigen om te reflecteren op zichzelf. Daarna gaat de groep aan de slag met verschillende oefeningen om vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen hun kinderen weerbaarder op te voeden. Moeders leren door deze oefeningen bijvoorbeeld hoe zij open kunnen communiceren met hun kinderen, maar ook hoe zij kritisch om kunnen gaan met informatie die hun kinderen op internet of op straat tot zich krijgen.

Kracht interventie

De kracht van deze interventie is dat de eigen gemeenschap wordt ingezet om radicalisering bij de bron aan te pakken. Moeders kunnen een sleutelrol spelen in het verminderen van de vatbaarheid van hun kinderen voor radicalisering en het signaleren van de eerste verschijnselen van radicalisering bij hun kind, vrienden van hun kind of familieleden. De training Weerbaar opvoeden tegen radicalisering helpt hen hierbij. Bovendien worden de trainingen veelal in het Arabisch gegeven door personen met een islamitische achtergrond. Dit zorgt voor een goede aansluiting met de belevingswereld van de deelnemers en creëert gemakkelijker een vertrouwensband tussen de groep en de trainer, waardoor de kennisoverdracht wordt geoptimaliseerd.

'Moeders kunnen een sleutelrol spelen in het verminderen van de vatbaarheid van hun kinderen'

Stichting Attanmia weet dat een hoop gezinnen met een islamitische achtergrond niet altijd even makkelijk hun weg kunnen vinden naar instanties. Dit is dan ook de reden dat de interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering naast de trainingen van zes dagdelen nog een andere component heeft: het traject Opvoedambassadeurs. In dit traject worden islamitische moeders getraind om op een laagdrempelige manier in contact te komen met moeilijk bereikbare gezinnen die kampen met verschillende problemen. Deze problemen kunnen betrekking hebben op radicalisering, maar bijvoorbeeld ook gaan over huiselijk geweld of opvoeding. De opvoedambassadeur fungeert in dit contact als emotionele steun en verwijst indien nodig door naar instanties die aan deze gezinnen hulp kunnen verlenen. Projectcoördinator Britt Boeddha zegt hierover: ‘Zo bereikt de hulp van stichting Attanmia ook de problematiek die normaal gesproken onopgemerkt blijft.’

Is Rotterdam veiliger?

Een belangrijke vraag is ten slotte: is Rotterdam veiliger geworden door de interventie Weerbaar opvoeden en de opvoedambassadeurs? Projectcoördinator Britt Boeddha reageert:Inmiddels hebben achttien moedergroepen verspreid door Rotterdam de training Weerbaar opvoeden tegen radicalisering gevolgd en daarmee hebben we direct zo’n 250 moeders bereikt. Daarnaast hebben we inmiddels twintig opvoedambassadeurs getraind, waarvan de eerste tien in een jaar tijd met twintig voor ons onbereikbare moeders in gesprek zijn gegaan over opvoedvragen. Daarmee zijn dus nog eens indirect 200 moeders bereikt.’

Uit interviews die Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft uitgevoerd met de deelnemende moeders blijkt dat de interventie Weerbaar opvoeden aansluit bij de wens van moeders met een islamitische achtergrond om wat extra opvoedondersteuning te krijgen. Ook geven de moeders aan het prettig te vinden extra stil te staan bij een actueel onderwerp als radicalisering, en zijn zij meer op gaan letten in hun eigen gezin en in hun omgeving. Een moeder die de training heeft gevolgd zegt hierover: Ik kijk naar buiten, naar de kinderen in de buurt en hoe ze dingen doen, of ze zich anders gaan gedragen of andere soort kleding dragen. Ik ben anders gaan denken, ik ben bewuster geworden en meer gaan opletten.’

Wilt u in uw gemeente ook met deze interventie aan de slag? Neem contact op met de interventie-eigenaar! Ga voor meer informatie naar de site van stichting Attanmia.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Marijke Booijink

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892123
Afbeelding