Filter op thema

25 maart 2015

De sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in migrantengemeenschappen is relatief laag. Dat levert problemen op met coming out, zelfacceptatie en zelfbeschikkingsrecht.

25 maart 2015

Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen? Welke factoren en voedingsbodems een rol spelen bij radicaliseringsprocessen is bekend uit onderzoek. Denk aan statistische registraties zoals (jeugd)werkloosheid en vroegtijdige schooluitval. Maar ook aan monitoringonderzoek als ervaren discriminatie, ervaren ongelijkheid en sociale spanningen.

11 maart 2015

Veel migranten en vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond zijn opgegroeid in een wij-cultuur. In zo'n cultuur gaan de belangen van de familie en gemeenschap voor op die van het individu. Mensen steunen elkaar financieel en sociaal, en het grote sociale netwerk biedt bescherming en veiligheid.

27 februari 2015

Huwelijksdwang is een thema dat in Nederland nog steeds aandacht nodig heeft. Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat gemeenten en sociale wijkteams ondersteunen en adviseren bij de preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken.

27 februari 2015

Het aantal migranten in de bijstand is relatief hoog. Eind 2013 had van alle mensen in de bijstand ruim de helft een migrantenachtergrond. Daarnaast is er ook een groot aantal migrantenvrouwen zonder uitkering waarvan de (arbeids)participatie achterblijft, de zogenaamde Nuggers. Onder migrantenjongeren is de werkloosheid bovendien hoog.

27 februari 2015

Bij toegenomen diversiteit doen zich bij ouders en professionele opvoeders vragen voor over opvoeden tot binding aan de samenleving, de ontwikkeling van moraliteit die zich niet tot de eigen gemeenschap beperkt, de bevordering van sociale competenties voor participatie en burgerschap en het tegengaan van uitsluiting.

27 februari 2015

Wat is de leefsituatie van nieuwe Nederlanders? ABF Research werkt momenteel aan een basisapplicatie die zicht geeft op de ‘harde’ gegevens omtrent de leefsituatie waarbij onder-scheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen nieuwe Nederlanders evenals een vergelijking met autochtonen.

27 februari 2015

Het programma K!X is een beproefde en succesvolle aanpak voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren. De aanpak is ontwikkeld door FORUM en inmiddels bij diverse scholen uitgevoerd. In 2015 wordt de expertise en materialen geborgd en scholen ondersteund om K!X zelfstandig te continueren.

27 februari 2015

Het huidige overheidsbeleid benadrukt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om te participeren. Dus ook om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Het leren van de taal is een eerste vereiste om mee te kunnen doen.

27 februari 2015

Roma vormen een groep die op alle fronten te maken heeft met sociale uitsluiting en discriminatie. Zij worden onvoldoende tot niet bereikt met beleid en interventies gericht op migranten. De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) registreert hen niet apart waardoor er weinig bekend is over deze groep.