DIAMANT werkt aan identiteit en participatie moslimjongeren

Kennisplatform Inclusief Samenleven beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is DIAMANT van stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Dit is één van de bestaande methoden om de identiteit van jongeren te versterken.

Artikel
Jeugd en opvoeding

Deze methode helpt islamitische jongeren die door identiteitsconflicten een verhoogd risico hebben op delinquentie en radicalisering. Doel is het wegnemen van de voedingsbodem door risicofactoren voor radicalisering zoals gevoelens van achterstelling en discriminatie, problemen met de multipele identiteit en zingeving, de (generatie)kloof met de ouders, sociale isolatie en loyaliteitsconflicten te reduceren.  

Wat houdt DIAMANT in?

Deze methode helpt moslimjongeren die door identiteitsconflicten een verhoogd risico hebben op crimineel gedrag of radicalisering. De Diamantmethode wil het zelfvertrouwen en de doelgerichtheid van jongeren vergroten, hen leren omgaan met de duale identiteit en interculturele conflicten en hen in contact brengen of houden met de Nederlandse samenleving. De training versterkt de identiteit en weerbaarheid van de jongeren.

Wat houdt de training concreet in?

De training wordt uitgevoerd door gecertificeerde Diamanttrainers met een pedagogische achtergrond die een tweejarige opleiding hebben gevolgd. De vaardigheden worden bijgebracht in vier delen verspreid over drie maanden. Het eerste deel bevat de training Turning Point waarbij de jongeren werken aan hun identiteitsontwikkeling en acceptatie van mensen die anders denken dan zij. Turning Point maakt hen sterker en meer zelfbewust. Tijdens het tweede deel van Diamant werken de jongeren aan zelfstandig denken en beslissingen nemen. In een opdracht komen ze onder andere in aanraking met andersdenkenden. Het derde deel richt zich op omgaan met conflicten. De jongeren leren over interculturele conflicthantering en oefenen met conflictvaardigheden. In het laatste deel van de Diamantmethode voeren de jongeren een activiteit uit om de geleerde competenties in de praktijk te oefenen.

Waarom DIAMANT?

Nederlandse islamitische jongeren die opgroeien met meerdere culturen en achtergronden worstelen met de vraag wie zij zijn en waar zij bij horen. Zij ervaren tijdens hun opvoeding soms minder steun en begeleiding door opvoedonmacht van de opvoeders. Dit maakt deze jongeren vatbaarder voor criminaliteit of radicalisering.  

Welke resultaten heeft het al geboekt?

DIAMANT bestaat sinds 2010 en is vanuit zowel vrijwillig als gedwongen kader ingezet in onder andere de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dronten, Zeist, Culemborg en Almere. Er zijn al ruim 500 jongeren getraind met de DIAMANT methodiek. De methode is in 2013 wetenschappelijk onderzocht binnen het EU-project SAFIRE. Dit is een onderzoeksproject naar 'aanwijzing van en antwoorden op radicalisering'. Uit dit onderzoek blijkt dat de interventie een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen, de doelgerichtheid, empathie en de participatie van jongeren. Een groot aantal deelnemers heeft na afloop van de training een opleiding, werk- of stageplek en een breder netwerk. De jongeren hebben een positieve(re) sociale identiteit en identificatie. Deze methode leidt tot het tegengaan van sociaal isolement en neemt gevoelens van relatieve deprivatie weg (dit is de subjectieve ontevredenheid veroorzaakt door de vergelijking van je eigen positie ten opzichte van de situatie van anderen). Tenslotte is er een toename in het aantal deelnemers dat aangaf goed met interculturele conflicten om te kunnen gaan na de training.

Wie kunnen de interventie gebruiken?

SIPI ziet mogelijkheden om Diamant in te zetten op recidivereductie en het voorkomen van delictgedrag. SIPI richt zich hierbij op de identiteit van de jeugdige, niet op de misdaad, overtreding of overlast. Voor de uitvoering valt te denken aan HALT en Veiligheidshuizen, Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) en mogelijk ook in het kader van een GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel), adolescentenreclassering. Ook jongeren in azc’s met een verhoogd risico op crimineel gedrag of radicalisering kunnen ermee worden getraind.

Meer weten?

Stuur een mail naar Esma Salama of Lotte Lucassen of bel 020-6382808. Kijk ook op de website van SIPI.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Marijke Booijink

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892123
Afbeelding