Nieuwe factcheck: neemt homoacceptatie toe en antihomogeweld af?

Hoe verdraagzaam zijn we in Nederland ten opzichte van LHBT's? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van hen door verschillende herkomstgroepen? Op verzoek van KIS zocht onderzoeker Ewoud Butter dat uit.

Artikel
Discriminatie

Butter spitte voor zijn research recent en minder recent onderzoek door. En passant schetst hij de geschiedenis van LHBT-acceptatie in Nederland. 

Download de factcheck

Vrouwen versus mannen

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het goed als het gaat om acceptatie van LHBT’s, concludeert Butter. Over het algemeen denken vrouwen positiever over homoseksualiteit dan mannen, jongeren positiever dan ouderen, hogeropgeleiden positiever dan lageropgeleiden, religieuze personen negatiever dan zij die geen religie hebben en bewoners van stedelijke gebieden positiever dan bewoners op het platteland.

Minder tolerant

Hoe zit het met de acceptatie van LHBT’s onder Nederlanders met een migratieachtergrond? Die is, zo concludeert Butter, lager dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond, zeker onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Maar vaak weer iets hoger dan in Oost-Europese landen. Dat Nederlanders met een migratieachtergrond minder tolerant zijn tegenover LHBT's lijkt niet veroorzaakt te worden door hun etnische achtergrond, maar eerder door een gemiddeld lagere opleiding en een sterkere religiositeit.

'Homo' populairste scheldwoord

Een andere bevinding uit de factcheck: hoewel de meeste Nederlanders verklaren homoseksualiteit te accepteren, blijken ze in de praktijk moeite te hebben met homoseksuele uitingen. ‘Homo’ is nog steeds het populairste scheldwoord en LHBT’s zijn zich niet veiliger gaan voelen. 

Geweld

Het aantal meldingen van anti-LHBT-geweld neemt de laatste jaren toe, is een andere conclusie. Daaruit kun je niet zomaar afleiden dat het geweld tegen deze groep ook toeneemt. Butter citeert KIS-onderzoeker Hanneke Felten: ‘De politie heeft de afgelopen jaren gestimuleerd dat slachtoffers vaker aangifte doen van een incident en registreert deze incidenten nu vaker als anti-LHBT-geweld. Er is zelfs een speciaal team bij de politie actief gericht op de bestrijding van anti-LHBT-geweld: Roze in Blauw. Deze politiemensen zijn actief LHBT’s gaan benaderen om aan hen het belang van aangifte uit te leggen. Hierdoor zijn de cijfers over anti-LHBT-geweld mogelijk dus toegenomen. Maar dat betekent niet automatisch dat het geweld werkelijk is toegenomen.’

Oververtegenwoordiging

Er is onder de slachtoffers en de daders sprake van een oververtegenwoordiging van vooral Marokkaanse en in mindere mate Turkse Nederlanders. In absolute zin zijn de daders en slachtoffers van geweld tegen LHBT’s vooral mensen met een Nederlandse achtergrond. De motieven van de daders zijn, ongeacht hun achtergrond, ongeveer hetzelfde.