Praktijkervaring

Jos Valk van de gemeente Leiden: ‘Deelnemers zijn over het algemeen buitengewoon enthousiast. Zij waarderen dat er aandacht voor hen is. Er wordt intensief met ze gesproken en samen met hen wordt er een toekomst geschetst. Ze voelen zich gehoord en ondersteund bij het opbouwen van hun leven in Nederland. Voor de gemeente is het succesvol omdat alle deelnemers in beeld zijn. Op basis van het contact met hen kunnen klantmanagers van de gemeente vanuit het basisprogramma een maatwerktraject maken. Het traject vinden statushouders ook zwaar, ze zijn er minimaal 24 uur per week mee bezig terwijl ze ook andere zorgen aan hun hoofd hebben.’

Ontwikkelaar

De gemeente Leiden heeft vanaf 2009 JA-projecten opgezet om de participatie van verschillende doelgroepen te bevorderen. Vanaf 2015 bestaat dit traject voor statushouders.

Doelgroep

Statushouders van 18 jaar en ouder.

Doelen en aanpak

De doelstellingen van het programma JA Statushouders zijn:

 • Zo snel mogelijk economische zelfstandigheid van statushouders bewerkstelligen
 • Zelfstandig functioneren van statushouders
 • Maatschappelijke participatie van statushouders
 • Goed welzijn van statushouders

Het uitgangspunt van gemeente Leiden is een integrale aanpak die bestaat uit het verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject. Dit traject, het 24x24-programma, geldt voor iedere volwassen statushouder met een bijstandsuitkering en is niet vrijblijvend. Het is een maatwerkprogramma dat vier periodes van 24 weken omvat, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van de statushouder wordt vereist.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Startgroep: kennismaking, diplomawaardering, digitale vaardigheden en taalles
 • Vitaliteit/leefstijl: lichamelijk en geestelijk in conditie komen
 • Het gesprek: leertraject interculturele communicatie voor en met statushouders over het opbouwen van nieuwe referentiekaders aangeboden in de eigen taal
 • Mentorprogramma: iedere statushouder wordt gekoppeld aan een vrijwillige mentor
 • Participatieverklaring
 • Inburgeringstraject
 • Oriëntatie en begeleiding naar scholing
 • Oriëntatie en begeleiding naar werk

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

Tot nu toe is nog weinig van de methode overdraagbaar en heeft er nog geen evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Daar wordt op termijn wel naar gestreefd. Er is een ESF-subsidie Sociale Innovatie toegekend voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het project.

Meer weten?

Gemeente Leiden, Eleonora Paauwe
Website
e.paauwe@leiden.nl

Meest gelezen: 
Intro: 
Project JA Statushouders van de gemeente Leiden heeft als doel dat statushouders van 18 jaar en ouder een opleiding volgen of werk vinden. Het project kent een integrale aanpak die bestaat uit het verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject van vier keer 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van de statushouder wordt vereist. Het programma is gebaseerd op vier dimensies om tot succesvolle integratie te komen: kennis en vaardigheden; arbeidsmarkt, onderwijs- en huisvestingspositie; interetnische sociale contacten en emotionele verbondenheid.
Afbeelding rechtsboven: