Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

EM Re-integratie is een re-integratiebedrijf dat niet-westerse allochtonen duurzaam re-integreert. De werkwijze van EM Re-integratie kenmerkt zich onder andere door de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers, een persoonlijke benadering en een modulaire inzet van diensten.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Het project Aan de Slag heeft als doel om asielzoekers en statushouders in de opvang te betrekken bij vrijwilligerswerk buiten het azc. Dit gebeurt door lokale samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen het COA, de vrijwilligerscentrale, de gemeente, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers (waaronder nieuwkomers). Het project heeft in Nijmegen en Utrecht succesvolle resultaten opgeleverd.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.

Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de samenleving vergroten.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst.

Thema
Participatie

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie

Doel van Hulpmix.nl is om migrantenjongeren met vragen en problemen over identiteitsontwikkeling, relaties, seksualiteit en/of hun toekomst via internet vroegtijdig en op een efficiënte wijze te bereiken, te helpen en zo nodig toe te leiden naar aanvullende of andersoortige hulpverlening, om daarmee ernstiger problematiek te voorkomen.

Thema
Sociale stabiliteit

Project JA Statushouders van de gemeente Leiden heeft als doel dat statushouders van 18 jaar en ouder een opleiding volgen of werk vinden. Het project kent een integrale aanpak die bestaat uit het verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject van vier keer 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van de statushouder wordt vereist.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

K!X Works helpt jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan. De jongeren worden getraind in zelfkennis en zelfreflectie evenals vaardigheden als presenteren en communiceren. Ze oriënteren zich ook op beroepen, bezoeken bedrijven en worden gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

LZWJK bestaat uit verschillende groeps- en individuele activiteiten waarbij de aansluiting tussen werkzoekende en werkgever centraal staat. De LZWJK-interventie is generaliseerbaar naar gemotiveerde werkzoekenden zonder relevant netwerk.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie, Participatie