Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.

Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie

Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden. Zo vermindert het risico op overbelasting.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Man actief is een methode om het sociaal isolement van mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Meedoen dat doe je zelf betreft een experiment met participatiecoaches die worden ingezet bij bewoners van achterstandswijken. Kern van de interventie is individuele coaching van de bewoners met focus op participatie en werk.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie, Sociale stabiliteit

My identity is een groepscursus voor niet-westerse allochtone meisjes van 13-18 jaar met dreigende psychische problemen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en wil psychische problemen bij deze groep voorkomen.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit

Op reis langs de voorzieningen is een cursus om het stilzwijgen over opvoedingsproblemen van allochtone ouders met kinderen met een verstandelijke beperking te doorbreken.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit