In lijn met het internationale Vluchtelingenverdrag en met de Vreemdelingenwet zijn statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd) vluchtelingen en personen die in Nederland verblijven en aanvullende bescherming krijgen. Aan deze personen is een asielstatus verleend. Asielzoekers vallen dus buiten deze groep, omdat zij immers nog in afwachting zijn van een beslissing over hun asielverzoek. De verblijfsvergunning van statushouders geldt voor vijf jaar; het aantal statushouders in Nederland is dus gelijk aan het aantal personen aan wie in de afgelopen vijf jaar een asielstatus is verleend.

Eind 2016 zijn er volgens de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) 101.744 statushouders in Nederland. Onder dit aantal vallen ook de zogeheten ‘nareizigers’: personen die binnen de nareistermijn van drie maanden zijn herenigd met een familielid die statushouder is en dus in Nederland verblijft. Personen met een andere verblijfsvergunning, bijvoorbeeld een pardon of een verblijfsvergunning op medische gronden, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn niet meegenomen in deze telling.

Meer informatie: raadpleeg de publicatie Vluchtelingen in Getallen 2017 van VluchtelingenWerk Nederland. 

 

Anderen bekeken ook